Vaikų maisto kokybę tikrins ir tėvai
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) di­rek­to­riaus Jo­no Mi­liaus įsa­ky­mu nuo šiol at­lie­kant ne­pla­ni­nius ti­kri­ni­mus vai­kų dar­že­lių ir mo­kyk­lų mais­to tvar­ky­mo sky­riuo­se ga­lės da­ly­vau­ti ir vai­kų tė­vai ar juos vie­ni­jan­čių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai.

Ti­ki­ma­si, kad vie­šu­mas ir ga­li­my­bė pa­tiems tė­vams pa­ma­ty­ti, ko­kia si­tua­ci­ja yra ug­dy­mo įstai­gų val­gyk­lo­se, draus­mins ne­at­sa­kin­gus mais­to tie­kė­jus. Ne­ma­žai mo­ki­nių ir jų tė­vų jau ne vie­nus me­tus yra ne­pa­ten­kin­ti pa­tie­ka­lų ko­ky­be.

Da­ly­vau­ti VMVT dar­buo­to­jų ren­gia­muo­se pa­ti­kri­ni­muo­se no­rin­tys tė­vai pri­va­lės bū­ti už­pil­dę spe­cia­lią dek­la­ra­ci­ją, pa­tvir­ti­nan­čią, kad jie ne­ser­ga ir ne­ne­šio­ja li­gų, ku­rios ga­li bū­ti per­duo­da­mos per mais­tą. Tė­vai taip pat tu­rės pa­si­ra­šy­ti kon­fi­den­cia­lu­mo pa­si­ža­dė­ji­mus, ku­riais įsi­pa­rei­gos iš anks­to ne­pra­neš­ti ki­tiems as­me­nims apie pla­nuo­ja­mus pa­ti­kri­ni­mus, ne­atsk­leis­ti in­for­ma­ci­jos, ku­ri ga­lė­tų bū­ti ko­mer­ci­nė įmo­nės pa­slap­tis.

Tra­giš­ka situacija

Šie­met VMVT spe­cia­lis­tams pa­ti­kri­nus 85 proc. Lie­tu­vos mo­kyk­lų pa­aiš­kė­jo, kad net ket­vir­ta­da­lio vi­sų tir­tų pa­tie­ka­lų ener­gi­nė ver­tė ge­ro­kai ma­žes­nė, nei nu­ro­dy­ta val­gia­raš­ty­je. Pa­vyz­džiui, moks­lei­viams siū­ly­tos ry­žių su po­mi­do­rais sriu­bos ener­gi­nė ver­tė bu­vo ma­žes­nė 38 proc., varš­kė­čių - 39 proc., švie­žių dar­žo­vių sriu­bos - 30 pro­cen­tų.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Vil­niaus VMVT ins­pek­to­riams pa­ti­kri­nus, kaip mai­ti­na­mi pra­di­nių kla­sių moks­lei­viai (6-10 me­tų) sos­ti­nės mo­kyk­lo­se, at­skleis­ta, kad M. K. Čiur­lio­nio me­nų mo­kyk­los val­gyk­lo­je vai­kams siū­lo­mas šni­ce­lis su svies­tu, ry­žių ko­še ir sa­lo­to­mis tu­ri 35 proc. ma­žiau ka­lo­ri­jų, nei dek­la­ra­vo mais­to ga­min­to­ja.

Šį mė­ne­sį at­li­kus pa­ti­kri­ni­mą Jo­na­vos ra­jo­no Žei­mių mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cen­tro val­gyk­lo­je ras­ta at­šal­dy­tos kiau­lie­nos nu­ga­ri­nės ir la­ši­nių va­kuu­mi­nė­je pa­kuo­tė­je, ku­rių tin­ka­mu­mo var­to­ti ter­mi­nas bu­vo pa­si­bai­gęs prieš pen­kias die­nas.

Uk­mer­gės Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos val­gyk­lo­je ras­ta ža­lių mor­kų su pu­vi­mo po­žy­miais ir pe­lė­sių ap­na­šu. Jos tą die­ną bu­vo nau­do­ja­mos plo­vui ga­min­ti. Drus­ki­nin­kų lop­še­lio-dar­že­lio „Ži­bu­tė“ vir­tu­vė­je ras­ta 29,6 ki­log­ra­mo įvai­rių ža­lia­vų ir mais­to pro­duk­tų, ku­rių tin­ka­mu­mo var­to­ti ter­mi­nas bu­vo pa­si­bai­gęs.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Še­du­vos gim­na­zi­jo­je pa­tie­ka­lai bu­vo ga­min­ti ne pa­gal val­gia­raš­čius - vie­toj kep­tos men­kės pa­ga­min­ti žu­vų kot­le­tai, vie­toj bu­ro­kė­lių sa­lo­tų su grie­ti­ne - ma­ri­nuo­ti bu­ro­kė­liai.

Bau­dos negelbsti

VMVT di­rek­to­rius J. Mi­lius pri­pa­ži­no, kad pi­ni­gi­nės bau­dos val­gyk­lų va­do­vams, pa­ta­ri­mai ir re­ko­men­da­ci­jos jų dar­buo­to­jams jau ne­pa­de­da. „Tar­ny­bos ins­pek­to­riai ti­kri­na, nu­sta­to pa­žei­di­mus, ta­čiau vai­kai dau­ge­ly­je val­gyk­lų to­liau pri­vers­ti val­gy­ti ne­ska­nius ir men­ka­ver­čius pa­tie­ka­lus. Ne­ga­li­me il­giau tryp­čio­ti vie­to­je, pri­va­lo­me im­tis kon­kre­čių ir griež­tų veiks­mų, nes rim­tų prob­le­mų esa­ma vi­so­je Lie­tu­vo­je“, - tei­gė jis. VMVT spe­cia­lis­tams ti­kri­nant ug­dy­mo įstai­gų val­gyk­las kas­met pu­sė­je jų nu­sta­to­ma hi­gie­nos, mais­to sau­gos, ko­ky­bės pa­žei­di­mų.

To­dėl val­gyk­las ža­da­ma kon­tro­liuo­ti griež­čiau ir daž­niau. Pa­ti­kri­ni­mus at­liks ne tik te­ri­to­ri­nių VMVT ins­pek­to­riai, bet ir spe­cia­liai iš cen­tri­nės tar­ny­bos aukš­čiau­sio ly­gio spe­cia­lis­tų su­bur­ta ko­man­da.

„Su­lau­kus skun­do į mo­kyk­lų ir dar­že­lių ne­pla­ni­nius pa­ti­kri­ni­mus su ins­pek­to­riais ga­lės vyk­ti ir tė­vų at­sto­vai. Sa­vi­val­dy­bių va­do­vai bus in­for­muo­ti apie to­kią ga­li­my­bę ir tvar­ką, kaip pra­neš­ti tė­vams, kad jie ga­li da­ly­vau­ti pa­ti­kri­ni­muo­se“, - LŽ sa­kė VMVT Mais­to sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­ja Au­re­li­ja Na­čie­nė.

Nuo lie­pos 1 die­nos VMVT bus at­sa­kin­ga už val­gia­raš­čių de­ri­ni­mą, to­dėl bus par­eng­tas pa­vyz­di­nis me­niu dar­že­liams ir mo­kyk­loms, re­ko­men­da­ci­jos, kaip su­da­ry­ti val­gia­raš­čius, taip pat siū­ly­mas vai­kus mai­tin­ti ne tris, o pen­kis­kart per die­ną.

No­ri dialogo

241 ug­dy­mo ir gy­dy­mo įstai­gai mais­tą tie­kian­čios VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“ di­rek­to­rė Ali­sa Nor­ku­vie­nė LŽ ti­ki­no tei­gia­mai ver­ti­nan­ti tai, kad tė­vai ska­ti­na­mi ak­ty­viau rū­pin­tis vai­kų mi­ty­ba. „Ap­lan­kę mo­kyk­lų ar dar­že­lių val­gyk­las jie pa­tys pa­ma­tys, ką val­go jų vai­kai, ir net ga­lės par­agau­ti mais­to, su­ži­no­ti, iš ko­kių pro­duk­tų jis ga­mi­na­mas, kaip su­da­ro­mas val­gia­raš­tis, ką vai­kai mėgs­ta, o ko ne ir dėl ko­kių prie­žas­čių“, - kal­bė­jo ji.

Be­je, ypač daug ša­lies moks­lei­vių ir tė­vų skun­džia­si bū­tent VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“ ga­mi­na­mais pa­tie­ka­lais - esą jie ne­ska­nūs, at­vė­sę, por­ci­jos ma­žos, sriu­bos skys­tos, ne­di­de­lis asor­ti­men­tas. Šie­met VMVT spe­cia­lis­tai pa­ti­kri­no 80 įstai­gų val­gyk­lų, ku­rio­se mais­tą ruo­šia „Kre­tin­gos mais­tas". Pu­sė­je jų bu­vo nu­sta­ty­ta pa­žei­di­mų. 12 pa­ti­kri­ni­mų at­lik­ti ga­vus var­to­to­jų skun­dus ir ket­vir­ta­da­lis jų pa­sit­vir­ti­no. 2014 me­tais ši įmo­nė bu­vo ti­krin­ta net 300 kar­tų. 41 proc. pa­ti­kri­ni­mų baig­ti nu­sta­čius pa­žei­di­mų, tiek pat bū­ta pa­sit­vir­ti­nu­sių skun­dų.

Pa­dės nedrąsiems

Lie­tu­vos tė­vų fo­ru­mo (LTF) pir­mi­nin­kas Aud­rius Mu­raus­kas tei­gė, kad mi­nė­tas VMVT spren­di­mas yra se­niai lauk­tas. LTF dar prieš pu­san­trų me­tų at­li­ko eks­pe­ri­men­tą vie­na­me Vil­niaus vai­kų dar­že­ly­je. Bu­vo pa­im­ti mais­to pro­duk­tų mė­gi­niai. Juos iš­ty­rus ne­prik­lau­so­mo­je ir ser­ti­fi­kuo­to­je la­bo­ra­to­ri­jo­je pa­aiš­kė­jo la­bai šiurkš­tūs pa­žei­di­mai - už­ra­šai ant kai ku­rių pro­duk­tų pa­kuo­čių ne­ati­ti­ko rea­ly­bės, ant mais­to ras­ta pa­vo­jin­gų bak­te­ri­jų, ku­rių di­des­nė kon­cen­tra­ci­ja vai­kams ga­lė­jo su­kel­ti svei­ka­tos prob­le­mų. Vi­si bran­giai kai­nuo­jan­tys ty­ri­mai bu­vo at­lik­ti LTF lė­šo­mis.

„Jau ne kar­tą at­krei­pė­me dė­me­sį į be­sik­los­tan­čią grės­min­gą ir su­nkai su­val­do­mą si­tua­ci­ją. Ne­re­tai vai­ko­ma­si tik pel­no, o svar­biau­sias da­ly­kas - vai­kų svei­ka­ta - pa­mirš­ta­mas. Tad da­bar, kai ga­lė­si­me da­ly­vau­ti spe­cia­lis­tų at­lie­ka­muo­se pa­ti­kri­ni­muo­se, bus ga­li­ma iš­kart rei­ka­lau­ti, kad bū­tų ti­ria­mi įta­ri­mų su­kė­lę mais­to pro­duk­tai ir taip ar­ba pa­tvir­tin­tos, ar­ba iš­sklai­dy­tos abe­jo­nės dėl ko­ky­bės“, - sa­kė A. Mu­raus­kas.

LTF va­do­vas pri­pa­ži­no, jog dar ne vi­sur tė­vai yra drą­sūs ir ini­cia­ty­vūs, kad pul­tų da­ly­vau­ti pa­ti­kri­ni­muo­se. Ta­čiau jie tu­ri ir ki­tą ga­li­my­bę - kreip­tis į tė­vus vie­ni­jan­čias or­ga­ni­za­ci­jas ir pra­šy­ti jų pa­gal­bos.