Vaikų globa nėra darbo sutartimi reglamentuojami santykiai
At­siž­vel­giant į ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­džiu­sią in­for­ma­ci­ją, kad ne­va pa­blo­gin­tos są­ly­gos as­me­nims, lai­ki­nai glo­bo­jan­tiems vai­kus, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja ak­cen­tuo­ja, kad 2018 m. sau­sio 1 die­ną, įsi­ga­lio­jus Ci­vi­li­nio ko­dek­so ir So­cia­li­nių pa­slau­gų įsta­ty­mo nuo­sta­toms, at­si­ra­do nau­ja vai­ko glo­bos (rū­py­bos) for­ma – vai­ko glo­ba (rū­py­ba) Glo­bos cen­tre, kuo­met vai­ko įsta­ty­mi­nis at­sto­vas – Glo­bos cen­tras, ta­čiau vai­kas pri­žiū­ri­mas (t.y. vai­kas gy­ve­na) bu­din­čio glo­bo­to­jo šei­mo­je. To­kiu vai­ko glo­bos (rū­py­bos) at­ve­ju bu­din­tys glo­bo­to­jai vei­kia pa­gal in­di­vi­dua­lios veik­los pa­žy­mė­ji­mą.

Įsigaliojęs naujas teisinis reguliavimas nepablogina sąlygų iki tol veikusiems ir vaikus globojusiems žmonėms, t. y. fiziniams asmenims, kurie vykdo susijusio giminystės ryšiais vaiko globą (rūpybą) ir yra įstatyminiai vaiko atstovai. Pagal Išmokų vaikams įstatymą vaikai, tiek globojami (rūpinami) fizinių asmenų, tiek prižiūrimi budinčio globotojo, gauna globos (rūpybos) išmoką (4 BSI), kuri visada eina „paskui vaiką“ (152 Eur). Jeigu fizinis asmuo yra vaiko įstatyminis atstovas, jis taip pat gauna ir globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą (152 Eur). Globos centras globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą gali naudoti papildomai pagalbai vaikui ir (ar) pagalbai budinčiam globotojui organizuoti, bet tikslinis priedas gali būti skiriamas ir tiesiogiai budinčiam globotojui, jei taip sutarta tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje.

Kai kuriose savivaldybėse dar iki 2018 m. buvo taikoma praktika, kuomet fiziniai asmenys, kurie globoja vaikus ir yra jų įstatyminiai atstovai, papildomai buvo įdarbinami įstaigose, kurios vykdo Globos centro funkcijas. Tačiau reikia pastebėti, kad tokie asmenys gavo darbo užmokestį dėl to, kad su įstaigomis yra susieti darbo santykiais, o ne dėl to, kad vykdo vaiko globą (rūpybą). Jeigu tokia praktika yra priimtina globėjams (rūpintojams), Globos centrams, savivaldybėms, ji ir toliau galima, tačiau nėra privaloma.

Savivaldybė bei Globos centras, įvertindami geriausius interesus ir savivaldybės gyventojų poreikius, tardamiesi su pačiais vaikus globojančiais asmenimis, gali pasirinkti, kokia forma bus organizuojama vaikų globa šeimoje: Globos centre per budinčius globotojus ar kaip iki 2018 m. sausio 1 d. pas fizinius asmenis (šeimose).

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia vaikus globojančius asmenis (šeimas), Globos centrus ir kitus suinteresuotus asmenis kreiptis į ministeriją, jei kyla klausimų dėl vaikų globos (rūpybos).