Vaikų fizinės bausmės – už įstatymo ribų
Į ne­ei­li­nę se­si­ją su­si­rin­kęs Sei­mas tu­rė­tų ap­sisp­ręs­ti dėl vai­ko tei­sių ap­sau­gos sis­te­mos kei­ti­mo, užd­raus­ti bet ko­kį smur­tą prieš vai­ką ir su­griež­tin­ti baus­mes vai­kų skriau­di­kams, o su vai­kais dir­ban­tie­ji gau­tų prie­vo­lę pra­neš­ti ins­ti­tu­ci­joms apie ga­li­mus smur­to at­ve­jus.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras Li­nas Ku­ku­rai­tis vi­suo­me­nei pri­sta­tė gai­res, kaip ke­ti­na­ma re­for­muo­ti vai­kų tei­sių ap­sau­gos sis­te­mą. Kol sis­te­ma bus re­for­muo­ja­ma, pir­miau­sia nu­ma­to­ma pa­keis­ti Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų (VTAP) įsta­ty­mo kai ku­riuos straips­nius ir užd­raus­ti bet ko­kį smur­tą prieš vai­kus.

VTAP įsta­ty­mo pa­tai­so­se apib­rėž­ta fi­zi­nių baus­mių są­vo­ka (bet ko­kia baus­mė, kai fi­zi­nė jė­ga nau­do­ja­ma fi­zi­niam skaus­mui, net ir ne­di­de­liam, su­kel­ti ar fi­ziš­kai kan­kin­ti vai­ką). Taip pat aiš­kiai apib­rėž­tos smur­to prieš vai­ką for­mos (fi­zi­nis smur­tas; psi­cho­lo­gi­nis smur­tas; sek­sua­li­nis smur­tas; ne­prie­žiū­ra). Įsta­ty­me at­si­ras nuo­sta­ta, kad drau­džia­mas bet koks, įskai­tant ir fi­zi­nį, smur­tas prieš vai­ką.

„Pa­ga­liau pa­siek­tas komp­ro­mi­sas. La­bai il­ga bu­vo de­ri­ni­mo fa­zė, nes ne vi­siems Sei­mo na­riams ti­ko My­ko­lo Ma­jaus­ko ir Do­vi­lės Ša­ka­lie­nės, o vė­liau ir Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pa­siū­ly­tos pa­tai­sos. Da­bar ras­tas vi­siems pri­im­ti­nas va­rian­tas. Jei­gu Sei­mas bal­suos už tas pa­tai­sas, Lie­tu­va taps, be­rods, 53 vals­ty­be, ku­ri lai­ko, kad fi­zi­nės baus­mės yra ne­tin­ka­ma auk­lė­ji­mo prie­mo­nė“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ džiau­gė­si Sei­mo na­rė li­be­ra­lė Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė-Niel­sen.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos par­eng­ti įsta­ty­mo pa­tai­sų pa­ke­tai Sei­me re­gis­truo­ti par­la­men­ta­rės Do­vi­lės Ša­ka­lie­nės var­du. Pa­sak jos, bus nu­ma­ty­ta „sis­te­ma, ku­rios es­mė vis tik yra cen­tra­li­zuo­ta ins­ti­tu­ci­ja, to­kiu bū­du vals­ty­bei pri­sii­mant tą pa­grin­di­nę par­ei­gą už­ti­krin­ti, kad kiek­vie­na­me Lie­tu­vos kam­pe­ly­je vie­no­dai ko­ky­biš­kai bū­tų už­ti­kri­na­ma vai­ko tei­sių ap­sau­ga“.

Sei­mui pa­tei­kia­ma ir VTAP įsta­ty­mo nau­ja re­dak­ci­ja, ku­ri tu­rė­tų bū­ti svars­to­ma ir pri­im­ta pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Jo­je kur kas dau­giau de­ta­lių dėl vai­ko tei­sių ap­sau­gos pert­var­kos. So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos par­eng­ti įsta­ty­mo pa­tai­sų pa­ke­tai Sei­me re­gis­truo­ti par­la­men­ta­rės Do­vi­lės Ša­ka­lie­nės var­du. Pa­sak jos, bus nu­ma­ty­ta „sis­te­ma, ku­rios es­mė vis tik yra cen­tra­li­zuo­ta ins­ti­tu­ci­ja, to­kiu bū­du vals­ty­bei pri­sii­mant tą pa­grin­di­nę par­ei­gą už­ti­krin­ti, kad kiek­vie­na­me Lie­tu­vos kam­pe­ly­je vie­no­dai ko­ky­biš­kai bū­tų už­ti­kri­na­ma vai­ko tei­sių ap­sau­ga“.

Sis­te­ma bus centralizuota

Tai, kad vai­ko tei­sių ap­sau­gos įgy­ven­di­ni­mo sis­te­ma bus cen­tra­li­zuo­ja­ma, reiš­kia, jog vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riai bū­tų pa­val­dūs ne­be sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nis­tra­ci­joms, bet Vals­ty­bi­nei vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bai: tap­tų jos pa­da­li­niais – vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bo­mis. Tie­sa, sa­vi­val­dy­bės ir to­liau už­ti­krins vai­kui ir šei­mai rei­kia­mos pa­gal­bos ir pa­slau­gų tei­ki­mą, pri­ims ad­mi­nis­tra­ci­nius spren­di­mus dėl vai­ko lai­ki­no­sios glo­bos (rū­py­bos) nu­sta­ty­mo (tam ga­vus teis­mo lei­di­mą) ir jos įgy­ven­di­ni­mo.

Nau­jo­jo­je VTAP įsta­ty­mo re­dak­ci­jo­je bū­tų įtvir­tin­ta, kad vai­ko pa­ėmi­mas iš jo at­sto­vų pa­gal įsta­ty­mą pir­miau­sia bū­tų grin­džia­mas pre­ven­ci­niu dar­bu su vai­ku ir šei­ma, ir tik jam pa­si­bai­gus bū­tų svars­to­mas klau­si­mas dėl vai­ko pa­ėmi­mo tiks­lin­gu­mo. Jei vis dėl­to vai­ką bū­tų nu­spręs­ta pa­im­ti, tai at­lik­ti ga­li­ma tik tam ga­vus teis­mo lei­di­mą.

Nu­ma­to­ma, kad iš šei­mos ar ne­sau­gios ap­lin­kos pa­im­tas vai­kas ap­gy­ven­di­na­mas pas bu­din­čius (so­cia­li­nius) glo­bė­jus, vai­kus glo­bo­jan­čio­je šei­mo­je ar šei­my­no­je, į so­cia­li­nės glo­bos ar svei­ka­tos ins­ti­tu­ci­ją, kai nė­ra ga­li­my­bių ap­gy­ven­din­ti šei­mos ap­lin­ko­je ar­ba rei­kia me­di­kų pa­gal­bos.

Taip pat iš­ple­čia­ma vai­ko tei­sė į bend­ra­vi­mą ne tik su ar­ti­mai­siais gi­mi­nai­čiais, bet ir su ki­tais gi­mi­nai­čiais, kaip gal­būt ypač svar­biais as­me­ni­mis, pa­de­dan­čiais for­muo­ti vai­ko ta­pa­ty­bę.

Su­da­rė veiks­mų algoritmą

Ki­ta svar­bi nau­jo­vė – Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba (VTAT) pra­ne­ši­mą apie ga­li­mą vai­ko tei­sių pa­žei­di­mą iš­nag­ri­nė­ja tą pa­čią die­ną: su­si­tin­ka su vai­ku, iš­klau­so jo nuo­mo­nės, iš­siaiš­ki­na šei­mos ap­lin­ką ir san­ty­kius su tė­vais.

„Jei­gu, kas nors bend­ruo­me­nė­je iden­ti­fi­kuo­tų smur­to at­ve­jį, tu­rė­tų in­for­muo­ti tiek vai­kų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bą, tiek po­li­ci­ją. Vai­kų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos dar­buo­to­jas tu­rė­tų tą pa­čią die­ną su­si­tik­ti su vai­ku, o ne tik su tė­vais, kaip kad da­bar daž­nai bū­na, ir įver­tin­tų ri­zi­kos lyg­me­nį“, – ži­niask­lai­dai pa­sa­ko­jo mi­nis­tras L. Ku­ku­rai­tis.

VTAT spe­cia­lis­tas tu­rės nu­sta­ty­ti vai­ko si­tua­ci­jos grės­mės ly­gį (nu­li­nis, pir­mas, an­tras, tre­čias ly­giai) ir pa­gal jį tai­ky­ti veiks­mų al­go­rit­mą.

Pa­sak mi­nis­tro, nu­sta­čius, kad at­ve­jis vie­ne­ti­nis (o tai nu­li­nis grės­mės ly­gis – red. past.), vai­kui ir šei­mai ski­ria­mos bend­ruo­me­ni­nės pa­slau­gos.

Jei bū­tų nu­sta­ty­tas pir­mas grės­mės ly­gis, VTAT per 5 dar­bo die­nas or­ga­ni­zuo­tų vai­ko at­ve­jo nag­ri­nė­ji­mą, ku­rio me­tu pri­ima­mas spren­di­mas tai­ky­ti at­ve­jo va­dy­bą ir su­da­ry­ti vai­kui ir šei­mai Pa­gal­bos pla­ną.

VTAT nu­sta­čius an­trą grės­mės ly­gį, ji per 1 dar­bo die­ną or­ga­ni­zuo­tų vai­ko at­ve­jo nag­ri­nė­ji­mą, nu­spręs­tų tai­ky­ti vai­ko at­ve­jo va­dy­bą ir su­da­ry­ti Pa­gal­bos pla­ną.

Nu­sta­čius tre­čią grės­mės ly­gį, VTAT spe­cia­lis­tai vai­ką iš ne­sau­gios ap­lin­kos sku­biai pa­ima ir siun­čia į šei­mą mo­bi­lią ko­man­dą. Pa­sta­ro­ji ne vė­liau kaip ki­tą dar­bo die­ną pra­dė­tų in­ten­sy­vų dar­bą su vai­ko tė­vais.

Nu­ma­to­ma, kad esant 1 ir 2 grės­mės ly­giui, ski­ria­mas at­ve­jo va­dy­bi­nin­kas, o esant 3 ly­giui ir dėl to vai­ką sku­biai pa­ėmu­si iš jo at­sto­vų, VTAT ki­tą dar­bo die­ną krei­pia­si į teis­mą lei­di­mo vai­ką pa­im­ti iš šei­mos, su­da­ro mo­bi­lią ko­man­dą, ku­ri per 14 die­nų at­lie­ka in­ten­sy­vų dar­bą su šei­ma, o jam pa­si­bai­gus – at­ve­jo va­dy­bi­nin­kui tei­kia re­ko­men­da­ci­jas dėl at­ve­jo va­dy­bos to­les­nių veiks­mų ir spren­di­mų.

Pa­gal­ba bus ir naktį

Mi­nis­tras L. Ku­ku­rai­tis sa­kė, kad mo­bi­lios pa­gal­bos šei­mai ko­man­dos bū­tų pa­val­džios cen­tri­nei val­džiai. Jų iš pra­džių bū­tų apie 10–13 ir dirb­tų su šei­mo­mis tais at­ve­jais, kai vai­kas bū­tų pa­ima­mas iš šei­mos.

„Da­lį pa­slau­gų vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tams nu­ima­me. Steng­si­mės iš to už­ti­krin­ti nak­ti­nį bu­dė­ji­mo rė­ži­mą. Re­sur­sų rei­kės pri­dė­ti mo­bi­lio­sioms ko­man­doms. Pla­nuo­ja­me, kad ra­jo­ne bū­tų po mo­bi­lią ko­man­dą, ku­riuo­se dirb­tų po tris žmo­nes ir vie­nas iš jų bū­tų psi­cho­lo­gas“, – sa­kė L. Ku­ku­rai­tis.

Mi­nis­tro skai­čia­vi­mu, mo­bi­lioms ko­man­doms iš­tek­lių rei­kės 30 nau­jų eta­tų ir ūkio da­liai – au­to­mo­bi­lių, pa­tal­pų nuo­mai ir iš­lai­ky­mui. Tai vals­ty­bei pa­pil­do­mai tu­rė­tų kai­nuo­ti apie 6 mln. eu­rų.

Re­for­muo­jant vai­ko tei­sių ap­sau­gos sis­te­mą sie­kia­ma taip pat bus sie­kia­ma, kad vai­kui ne­su­lau­ku­siam 14 me­tų, tu­ri bū­ti už­ti­krin­tas sau­gu­mas nak­ties me­tu – jis ne­ga­lė­tų bū­ti pa­lik­tas per nak­tį vie­nas. Taip pat sie­kia­ma įtrauk­ti nuo­sta­tą, kad vai­kas, ku­ris yra iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus, ne­ga­lė­tų lik­ti vie­nas be vy­res­nių kaip 14 me­tų am­žiaus as­me­nų prie­žiū­ros.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos sta­tis­ti­ka ro­do, jog Lie­tu­vo­je yra 5486 vai­kų, glo­bo­ja­mų šei­mo­je, 449 vai­kai glo­bo­ja­mi šei­my­no­je, glo­bo­ja­mų ins­ti­tu­ci­jo­je – 3187. Šiuo me­tu so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­se au­ga apie 19 tūks­tan­čių vai­kų. Skai­čiuo­ja­ma, kad per sau­sio mė­ne­sį ga­li­mai pa­ty­rė smur­tą 131 vai­kas, per vi­sus pra­ėju­sius me­tus – 2554.