Vaiko teisių apsaugos kontroliere antrajai kadencijai paskirta E. Žiobienė
Sei­mas nu­ta­rė skir­ti Edi­tą Žio­bie­nę an­tra­jai ka­den­ci­jai vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­re.

Po slap­to bal­sa­vi­mo už Sei­mo nu­ta­ri­mą „Dėl Edi­tos Žio­bie­nės sky­ri­mo vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­re“ bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai, prieš – 16, su­si­lai­kė 4 par­la­men­ta­rai, - ra­šo­me Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

E. Žio­bie­nė vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­rės par­ei­gas pra­dė­jo ei­ti 2010 m. Anks­čiau še­še­rius me­tus dir­bo Lie­tu­vos žmo­gaus tei­sių cen­tro di­rek­to­re, taip pat yra dir­bu­si My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te, Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te, Kau­no aps­kri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nis­tra­ci­jo­je. E. Žio­bie­nė yra įgi­ju­si so­cio­lo­gi­jos ba­ka­lau­ro, tei­sės ba­ka­lau­ro ir ma­gis­tro, so­cia­li­nių moks­lų (tei­sės) kryp­ties dak­ta­ro kva­li­fi­ka­ci­nius laips­nius.

Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­riu­mi ga­li bū­ti ski­ria­mas ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­tis, tu­rin­tis tei­sės ba­ka­lau­ro ir tei­sės ma­gis­tro ar­ba tei­si­nin­ko pro­fe­si­nį kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį (vien­pa­ko­pį tei­si­nį uni­ver­si­te­ti­nį iš­si­la­vi­ni­mą) ir ne ma­žes­nį kaip 10 me­tų tei­si­nio ar­ba tei­si­nio pe­da­go­gi­nio dar­bo sta­žą.

Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­rius vyk­do vai­ko tei­sių ir jo tei­sė­tų in­te­re­sų už­ti­kri­ni­mo ir ap­sau­gos prie­žiū­rą ir kon­tro­lę, ti­ria vai­ko tei­sių ir tei­sė­tų in­te­re­sų pa­žei­di­mo at­ve­jus bei sie­kia ge­rin­ti vai­ko pa­dė­tį Lie­tu­vo­je.