Vaiko teisių apsaugos ir lygių galimybių kontrolieriai bus paskirti birželį
Par­la­men­to pir­mi­nin­kė ža­da vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rius pa­skir­ti iki Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos pa­bai­gos.

Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė sa­ko teik­sian­ti abie­jų kon­tro­lie­rių kan­di­da­tū­ras vie­nu me­tu, ta­čiau pa­var­džių kol kas ne­įvar­di­ja.

„Aš teik­siu kar­tu ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus ir vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­riaus kan­di­da­tū­ras, nes rei­kia pa­skir­ti va­do­vus į abi ins­ti­tu­ci­jas“, - BNS sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­kė.

„Pri­va­lo­me pa­skir­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je, ki­to ma­ty­mo net nė­ra“, - pri­dū­rė L.Grau­ži­nie­nė.

Šiuo me­tu tiek vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­riaus, tiek ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus par­ei­gas lai­ki­nai ei­na Edi­ta Žio­bie­nė.

Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­riaus įstai­go­je jos ka­den­ci­ja ofi­cia­liai bai­gė­si ba­lan­džio 8 die­ną. Tuo me­tu ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus par­ei­gas E.Žio­bie­nė lai­ki­nai ei­na nuo 2013 me­tų, kai po su­nkios li­gos mi­rė il­ga­me­tė kon­tro­lie­rė Auš­ri­nė Bur­nei­kie­nė.

Vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rius Sei­mo pir­mi­nin­ko tei­ki­mu pen­ke­riams me­tams ski­ria ir at­lei­džia Sei­mas.