Vaikas globos institucijoje - tik išimtinu atveju
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį pri­ėmė pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ini­ci­juo­tas Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sas dėl vai­kų glo­bos. Jos nu­ma­to, kad be tė­vų glo­bos li­kęs vai­kas glo­bos ins­ti­tu­ci­jo­je bū­tų ap­gy­ven­di­na­mas tik iš­im­ti­niu at­ve­ju, kai nė­ra ga­li­my­bės jo glo­bo­ti šei­mo­je ar­ba šei­my­no­je.

Ša­lies va­do­vė pa­tai­sas pa­tei­kė ar­gu­men­tuo­da­ma, kad jos su­ma­žins vai­kų, pa­ten­kan­čių į glo­bos na­mus, skai­čių ir pa­ska­tins įvai­ki­ni­mą. Nu­ma­ty­ta, kad pa­tai­sos įsi­ga­lios nuo 2017 me­tų sau­sio.

Pa­tai­so­mis siū­lo­ma ri­bo­ti vai­kų iki tre­jų me­tų pa­te­ki­mą į glo­bos na­mus. Jie į glo­bos ins­ti­tu­ci­jas pa­tek­tų tik iš­skir­ti­niais at­ve­jais, kai yra bū­ti­na spe­cia­li­zuo­ta svei­ka­tos prie­žiū­ra ar slau­ga, ar­ba kai vai­ką sku­biai pa­ėmus iš šei­mos nė­ra ga­li­my­bių jį lai­ki­nai ap­gy­ven­din­ti ki­to­je šei­mo­je ar šei­my­no­je.

Pa­tai­sos taip pat nu­ma­to griež­čiau ri­bo­ti lai­ki­no­sios glo­bos truk­mę, ar­gu­men­tuo­jant, kad taip įvai­ki­ni­mas vyk­tų spar­čiau. Siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad vai­ko lai­ki­no­ji glo­ba truk­tų ne il­giau kaip dvy­li­ka mė­ne­sių.

Pre­zi­den­tū­ros tei­gi­mu, šiuo me­tu lai­ki­no­ji glo­ba vai­kų na­muo­se daž­nai trun­ka iki pen­ke­rių ir dau­giau me­tų, o tai esą yra vie­na pa­grin­di­nių kliū­čių vai­kams pa­tek­ti į nau­jas šei­mas.

Nu­sta­čius ne il­ges­nę kaip me­tų lai­ki­ną vai­ko glo­bą, pra­ėjus šiam lai­ko­tar­piui tu­rė­tų bū­ti įver­ti­na ga­li­my­bė grą­žin­ti vai­ką į šei­mą ar­ba tu­rė­tų bū­ti krei­pia­ma­si į teis­mą dėl vai­ko lai­ki­no­sios glo­bos pra­tę­si­mo ar nuo­la­ti­nės glo­bos nu­sta­ty­mo.

Kaip pa­brė­žia Pre­zi­den­tū­ra, ša­ly­je vei­kia dau­giau nei 100 vai­kų glo­bos ins­ti­tu­ci­jų, o tai ne­ati­tin­ka tarp­tau­ti­nės pra­kti­kos. Iš vi­so ša­ly­je yra apie 10 tūkst. vai­kų, li­ku­sių be tė­vų glo­bos. 2013 me­tų pa­bai­go­je be­veik 60 proc. iš jų au­go glo­bė­jų šei­mo­se, 37 proc. – ins­ti­tu­ci­jo­se, li­ku­sie­ji – šei­my­no­se.

Jung­ti­nių Tau­tų Vai­ko tei­sių ko­mi­te­tas, ver­ti­nan­tis, kaip vals­ty­bės įgy­ven­di­na Jung­ti­nių Tau­tų Vai­ko tei­sių kon­ven­ci­ją, yra par­eiš­kęs, jog Lie­tu­va tu­ri su­ma­žin­ti di­de­lį iš tė­vų pa­ima­mų ir ins­ti­tu­ci­jo­se ap­gy­ven­di­na­mų vai­kų skai­čių, ypač vai­kų iki tre­jų me­tų am­žiaus.