Vaikams iš Rytų Ukrainos – kūrybinė „Taikos vasaros stovykla“
Rugp­jū­čio 1–14 die­no­mis Ukrai­nos Juo­do­sios jū­ros pa­kran­tės Ser­ge­jev­kos mies­te­ly­je vy­ko Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Vys­to­mo­jo bend­ra­dar­bia­vi­mo ir par­amos de­mo­kra­ti­jai prog­ra­mos lė­šo­mis fi­nan­suo­ta va­sa­ros sto­vyk­la vai­kams iš Ry­tų Ukrai­nos Do­nec­ko ir Lu­hans­ko sri­čių. 

„Džiau­giuo­si, kad ir Lie­tu­vos am­ba­sa­da Ukrai­no­je ga­li pri­si­dė­ti prie kū­ry­bos, kul­tū­ros ir eu­ro­pie­tiš­kų ver­ty­bių pa­ži­ni­mo, pa­gel­bė­ti vai­kams grįž­ti į nor­ma­lią, sma­gių nuo­ty­kių ir įspū­džių ku­pi­ną vai­kys­tę“, – sa­kė Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Ukrai­no­je Ma­rius Ja­nu­ko­nis, rugp­jū­čio 12 die­ną ap­si­lan­kęs sto­vyk­lo­je.

Kaip pra­ne­ša URM, dvi sa­vai­tes, va­do­vau­ja­mi pro­jek­tą įgy­ven­di­nan­čių Ukrai­nos ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Nau­ja­sis Don­ba­sas“ sa­va­no­rių, vai­kai mo­kė­si tai­kaus ir ne­konf­lik­ti­nio bend­ra­vi­mo, kū­rė fil­mus, vai­di­no, klau­sė pa­skai­tų apie eu­ro­pi­nes ver­ty­bes, tarp­tau­ti­nes or­ga­ni­za­ci­jas, spor­ta­vo, va­žia­vo į eks­kur­si­jas.

Sto­vyk­lo­je da­ly­va­vo ir 45-ių moks­lei­vių gru­pei tris pa­skai­tas skai­tė ir bu­vęs Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Ukrai­no­je Pe­tras Vai­tie­kū­nas. Jis su­pa­žin­di­no vai­kus su tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ypa­tu­mais, dis­ku­ta­vo apie ag­re­si­ją ir iš jos ky­lan­čias pa­sek­mes, pa­pa­sa­ko­jo, kaip vei­kia ir ko­kio­mis ver­ty­bė­mis re­mia­si ES ir NA­TO.