Vadovybės apsaugos departamentui – daugiau savarankiškumo
Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­tui (VAD) siū­lo­ma su­teik­ti tei­sę veik­ti ne­de­ri­nant sa­vo veiks­mų su sau­go­mų ob­jek­tų ad­mi­nis­tra­ci­jo­mis, o tik in­for­muo­jant jas apie įve­da­mą spe­cia­lų re­ži­mą, taip pat siū­lo­ma per­žiū­rė­ti sau­go­mų ob­jek­tų ap­sau­gos zo­nas bei jo­se ga­li­mas veik­las.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) pa­siū­ly­tiems pa­kei­ti­mams po­sė­dy­je tre­čia­die­nį pri­ta­rė Vy­riau­sy­bė.

Nau­jos tai­syk­lės par­eng­tos po in­ci­den­to ba­lan­dį, kai prie Pre­zi­den­tū­ros su­lai­ky­tas su­sisp­rog­din­ti gra­si­nęs vy­ras.

Šiuo me­tu sau­go­mų ob­jek­tų ap­sau­gos zo­nos bei jo­se tai­ko­mi ap­ri­bo­ji­mai yra nu­sta­ty­ti 1992 me­tais Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­to­se Spe­cia­lio­sio­se že­mės ir miš­ko nau­do­ji­mo są­ly­go­se, pa­gal jas VAD sau­go­miems ob­jek­tams nu­sta­to­ma 200 me­trų ap­sau­gos zo­na.

Nu­ma­to­ma, kad šias zo­nų ri­bas per­žiū­rės ir nu­sta­tys Vy­riau­sy­bė, o veik­los jo­se ri­bo­ji­mus, ku­rių bū­tų dau­giau nei iki šiol, įsta­ty­mu tu­rė­tų įtvir­tin­ti Sei­mas. Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­tui įsta­ty­mu taip pat bū­tų su­tei­kia­ma tei­sė ne­at­ly­gin­ti­nai nau­do­tis vals­ty­bi­ne že­me, esan­čia sau­go­mų ob­jek­tų ap­sau­gos zo­no­je.

„Į­ver­ti­nus da­bar­ti­nį Va­do­vy­bės ap­sau­gos įsta­ty­mą, to­liau to­bu­li­na­me reg­la­men­ta­vi­mą, su­si­ju­sį su sau­go­mų ob­jek­tų ap­sau­gos už­ti­kri­ni­mu. Prie to, aiš­ku, pri­si­dė­jo ir vi­sai ne­se­nas įvy­kis prie Pre­zi­den­tū­ros“, – BNS sa­kė pa­tai­sas par­en­gu­sios Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Vie­šo­jo sau­gu­mo po­li­ti­kos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius To­mas Ži­lins­kas.

Pa­sak VRM at­sto­vo, pa­kei­ti­mai leis­tų iš­veng­ti „si­tua­ci­jų, kai dėl sau­go­mų ob­jek­tų ad­mi­nis­tra­ci­jos ne­pri­ta­ri­mo tam ti­krais at­ve­jais iš­ky­la su­nku­mų mū­sų dar­buo­to­jams tin­ka­mai or­ga­ni­zuo­ti ir vyk­dy­ti sau­go­mų as­me­nų bei ob­jek­tų ap­sau­gą“.

Pa­gal siū­lo­mas įsta­ty­mo pa­tai­sas, sau­go­mų ob­jek­tų ap­sau­gos zo­no­se ne­ga­lė­tų bū­ti sta­to­mi ar re­kons­truo­ja­mi vie­šo­jo nau­do­ji­mo pa­sta­tai, dėl ku­rių ga­li at­si­ras­ti di­de­lių trans­por­to prie­mo­nių ar žmo­nių srau­tų, taip pat nau­ji ga­my­bos ir pra­mo­nės pa­skir­ties pa­sta­tai, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės, de­ga­li­nės, sprog­me­nų, de­gių me­džia­gų sau­gyk­los, jų pre­ky­bos vie­tos. Bū­tų ri­bo­ja­mas nau­jų ir re­kons­truo­ja­mų sta­ti­nių aukš­tis, oro erd­vė virš sau­go­mų ob­jek­tų ap­sau­gos zo­nų ga­lė­tų bū­ti pa­skelb­ta drau­džia­ma, ri­bo­ja­ma ar­ba pa­vo­jin­ga ci­vi­li­nei avia­ci­jai.

Kaip ir pa­gal iki šiol ga­lio­ju­sias 1992 me­tais pa­tvir­tin­tas są­ly­gas, sau­go­mų ob­jek­tų ap­sau­gos zo­no­se sta­ty­ti nau­jus ar re­kons­truo­ti esa­mus sta­ti­nius, keis­ti jų pa­skir­tį, su­da­ry­ti skly­pų ar sta­ti­nių per­lei­di­mo, nuo­mos ar pa­nau­dos san­do­rius bū­tų lei­džia­ma tik su­de­ri­nus su Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­tu.

Anot T. Ži­lins­ko, pa­kei­ti­mai ga­lė­tų pa­grei­tin­ti Ru­si­jos am­ba­sa­dai Tur­niš­kė­se per­duo­tų nau­do­ti pa­tal­pų klau­si­mo spren­di­mą. 1994 me­tais Vy­riau­sy­bė pot­var­kiu Ru­si­jos am­ba­sa­dai lei­do lai­ki­nai nau­do­tis vie­nu pa­sta­tu bei dvie­jų kam­ba­rių bu­tu. Kaip bir­že­lį BNS nu­ro­dė Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės pa­ve­di­mu su­da­ry­ta dar­bo gru­pė šiuo me­tu ren­gia tarp­vy­riau­sy­bi­nę su­tar­tį dėl Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Ru­si­jo­je ir Ru­si­jos am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je įkur­di­ni­mo są­ly­gų. Anks­čiau skelb­ta apie URM Ru­si­jos am­ba­sa­dai siū­ly­tus va­rian­tus mai­nais į pa­sta­tus Tur­niš­kė­se, ta­čiau Ru­si­jos am­ba­sa­dai šie siū­ly­mai ne­ti­ko.

„Da­bar man su­nku ko­men­tuo­ti, nes dar ne­ži­nau, ko­kios bus tos ri­bos nu­sta­ty­tos, bet po to bus spren­džia­mi tam ti­kri klau­si­mai va­do­vau­jan­tis įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis, ap­ri­bo­ji­mais, jei jie bus pa­tvir­tin­ti“, – pa­klaus­tas, ar pa­tai­sos pa­dė­tų iš­kraus­ty­ti iš pre­zi­den­tės ir prem­je­ro kai­my­nys­tės ru­sų dip­lo­ma­tus, BNS sa­kė T. Ži­lins­kas.