Vadovybės apsaugai suteiks daugiau galių
At­siž­velg­da­ma į pa­sta­rų­jų mė­ne­sių įvy­kius ir ki­to­se vals­ty­bė­se, ir Lie­tu­vo­je, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) siū­lo su­teik­ti dau­giau ga­lių Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­tui (VAD), kad jo par­ei­gū­nai ga­lė­tų de­ra­mai at­lik­ti sa­vo par­ei­gas sau­go­da­mi tiek as­me­nis, tiek ir ob­jek­tus.

Pa­tai­sų ren­gė­jai ti­ki­na, kad siū­lo­mos nuo­sta­tos bū­ti­nos, ta­čiau ky­la abe­jo­nių dėl kai ku­rių jų pa­grįs­tu­mo.

Sau­go ne tik pastatus

VAD par­ei­gū­nai sau­go pre­zi­den­tū­ros, Sei­mo, Vy­riau­sy­bės pa­sta­tus, pre­zi­den­to, mi­nis­tro pir­mi­nin­ko re­zi­den­ci­jų pa­sta­tus. Šiuos sau­go­mus ob­jek­tus pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­do Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja, Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ja ir Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja. VRM siū­lo Va­do­vy­bės ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rias pri­ėmus te­ri­to­ri­jos ap­link šiuos pa­sta­tus maž­daug 200 me­trų spin­du­liu tap­tų ob­jek­tų ap­sau­gos zo­no­mis ir pri­klau­sy­tų VAD. Be to, jiems bū­tų su­teik­ta tei­sė sau­go­muo­se ob­jek­tuo­se nu­sta­ty­ti spe­cia­lų re­ži­mą, jo ne­de­ri­nant su sau­go­mų ob­jek­tų ad­mi­nis­tra­ci­ja.

Vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras Ar­tū­ras Nor­ke­vi­čius, pri­sta­ty­da­mas svars­ty­ti tei­kia­mas Va­do­vy­bės ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­tai­sas, ti­ki­no, jog mi­nis­tro pir­mi­nin­ko pa­ve­di­mą par­eng­ti jų pro­jek­tą VRM ga­vo pra­ėju­sių me­tų lap­kri­tį. Anot jo, įtvir­ti­nus sau­go­mų ob­jek­tų ap­sau­gos zo­nas, nu­sta­čius jo­se ap­ri­bo­ji­mus bei sie­kiant už­ti­krin­ti sau­go­mų as­me­nų fi­zi­nį sau­gu­mą ir jų pri­va­tu­mo ap­sau­gą, su­tei­kus VAD tei­sę ne­at­ly­gin­ti­nai nau­do­tis vals­ty­bi­ne že­me, esan­čia sau­go­mų ob­jek­tų ap­sau­gos zo­no­je, bū­tų su­da­ry­tos tin­ka­mos są­ly­gos VAD par­ei­gū­nams vyk­dy­ti sa­vo funk­ci­jas.

Per­mai­nas dik­tuo­ja nūdiena

VAD di­rek­to­rius Ry­man­tas Moc­ke­vi­čius tei­gė, kad da­bar­ti­nis tei­si­nis šio de­par­ta­men­to veik­los reg­la­men­ta­vi­mas yra ne­pa­kan­ka­mas. „No­ri­me, kad VAD tu­rė­tų tu­rė­ti dau­giau tei­sių kon­tro­liuo­ti sa­vo sau­go­mas te­ri­to­ri­jas, ku­rios mums net ir ne­prik­lau­so“, - tei­gė R. Moc­ke­vi­čius ir pa­mi­nė­jo Vil­niu­je esan­čias Tur­niš­kes, kur yra aukš­čiau­sių vals­ty­bės par­ei­gū­nų re­zi­den­ci­jos. VAD no­rė­tų ne tik sau­go­ti jo­se nu­ma­ty­tą te­ri­to­ri­ją, bet ir ją pri­žiū­rė­ti – šie­nau­ti, va­ly­ti miš­ką, kas­ti snie­gą. Be­je, anot R. Moc­ke­vi­čiaus, VAD par­ei­gū­nai, kad už­ti­krin­tų sau­go­mų as­me­nų sau­gu­mą, men­kai pri­žiū­rė­tas te­ri­to­ri­jas tvar­kė ir da­bar. Ta­čiau šiems dar­bams nuo­lat tu­rė­da­vo gau­ti šių plo­tų šei­mi­nin­kų pri­ta­ri­mą. „Per­da­vus te­ri­to­ri­jas VAD, ne tik ga­lė­si­me už­ti­krin­ti jų sau­gu­mą, bet ir ga­lė­si­me tin­ka­mai jas pri­žiū­rė­ti“, - ti­ki­no R. Moc­ke­vi­čius.

VAD di­rek­to­rius mi­nė­jo, kad per­mai­nos bū­ti­nos ir prie Sei­mo, Vy­riau­sy­bės ar pre­zi­den­tū­ros. Sau­go­mos te­ri­to­ri­jos ri­bos ties šiais pa­sta­tais bai­gia­si kar­tu su pa­ma­tų ri­ba. Tad jei VAD no­ri, pa­vyz­džiui, to­lė­liau nuo pa­sta­to įdieg­ti in­ži­ne­ri­nius sau­gu­mo spren­di­mus, tai pri­va­lo su­de­rin­ti su Vil­niaus sa­vi­val­dy­be, nes bū­tent jai pri­klau­so mies­to že­mė, ne­įei­nan­ti į pa­sta­tams pri­ski­ria­mus skly­pus. „No­ri­me, kad bū­tų nu­sta­ty­ta 10 ar 20 me­trų zo­na, įvar­di­ja­ma kaip šio ob­jek­to sau­gu­mo ri­bos. Pri­rei­kus ten ga­lė­tu­me im­tis vi­sų sau­gu­mo prie­mo­nių, kad ne­at­si­tik­tų taip, kaip bu­vo nu­ti­kę Nor­ve­gi­jo­je, Ka­na­do­je ar ki­to­se ša­ly­se“, - kal­bė­jo R. Moc­ke­vi­čius. Jis ne­slė­pė, kad reng­ti Va­do­vy­bės ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­tai­sas pa­ska­ti­no ir šių me­tų ba­lan­džio 15 die­nos įvy­kis, kai prie pre­zi­den­tū­ros gra­si­no su­sisp­rog­din­ti vy­riš­kis.

Bai­mi­na­si konfrontacijos

Va­do­vy­bės ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­tai­so­se nu­ma­to­ma su­teik­ti tei­sę VAD sau­go­muo­se ob­jek­tuo­se nu­sta­tant spe­cia­lų re­ži­mą jo ne­de­rin­ti su sau­go­mų ob­jek­tų ad­mi­nis­tra­ci­ja. Ta­čiau to­kiai po­zi­ci­jai ne­no­ri pri­tar­ti Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja. Mat VAD par­ei­gū­nai sau­go­mus as­me­nis sau­go ne tik sau­go­muo­se pa­sta­tuo­se, bet ir ki­to­se vie­to­se, ku­rio­se šie lan­ko­si, trans­por­to prie­mo­nes, ku­rio­mis jie va­žiuo­ja. Esą to­dėl ga­li kil­ti ne­su­sip­ra­ti­mų. „Ma­no­me, kad di­des­nės ri­zi­kos ob­jek­tuo­se (pvz., oro uos­tuo­se), ku­riuo­se lan­ko­si sau­go­mi as­me­nys ir ku­riuo­se tai­ko­mos spe­ci­fi­nės avia­ci­jos sau­gos tai­syk­lės, prie­mo­nių, sa­vo es­me ga­lin­čių prieš­ta­rau­ti nu­sta­ty­toms avia­ci­jos sau­gu­mo nor­moms, vyk­dy­mas tu­ri bū­ti de­ri­na­mas su šių ob­jek­tų ad­mi­nis­tra­ci­ja“, - ver­tin­da­mas VRM siū­ly­mus tei­gė su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nis­tras Ari­jan­das Šliū­pas. To­dėl, anot jo, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja siū­lo ne­keis­ti šiuo me­tu ga­lio­jan­čio reg­la­men­ta­vi­mo, kad VAD, už­ti­krin­da­mas sau­go­mų as­me­nų ap­sau­gą ir sau­go­muo­se ob­jek­tuo­se nu­sta­ty­da­mas spe­cia­lų re­ži­mą, sa­vo veiks­mus de­rin­tų su sau­go­mų ob­jek­tų ad­mi­nis­tra­ci­ja.

Pir­me­ny­bė - saugumui

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rio Ar­vy­do Anu­šaus­ko nuo­mo­ne, vis dėl­to vi­sur ir vi­suo­met pir­me­ny­bė tu­rė­tų bū­ti tei­kia­ma sau­gu­mui. „Jau bu­vo ne vie­nas at­ve­jis, kai VAD ne­la­bai su­tar­da­vo su sau­go­mo pa­sta­to ad­mi­nis­tra­to­riais. VAD tu­rė­jo sa­vų rei­ka­la­vi­mų, o ad­mi­nis­tra­to­rius – sa­vų po­rei­kių. Ta­čiau ma­nau, kad vi­suo­met rei­kė­tų at­siž­velg­ti į sau­gu­mu be­si­rū­pi­nan­čių par­ei­gū­nų nuo­mo­nę“, - tvir­ti­no A. Anu­šaus­kas. Jis pa­brė­žė, kad di­džiau­sių ne­su­ta­ri­mų kil­da­vo įren­giant įva­žia­vi­mą bei iš­va­žia­vi­mą, įvai­rias ati­tva­ras.

Anot A. Anu­šaus­ko, ge­rai, kad kol kas Lie­tu­vo­je ne­įvy­ko jo­kio te­ro­ro ak­to, o di­džiau­sias te­ro­ris­tas – plas­ti­ki­niais bu­te­liais "ap­si­gink­la­vęs" vy­riš­kis. Ta­čiau to­kia ra­my­bė ga­li bū­ti tik san­ty­ki­nė, to­dėl bū­ti­na su­si­rū­pin­ti ir sau­go­mų ob­jek­tų, ir sau­go­mų as­me­nų sau­gu­mu.

Par­la­men­ta­ras pa­žy­mė­jo, kad kol kas mū­sų ša­ly­je te­ro­riz­mo grės­mė men­ka. Ta­čiau jai pa­di­dė­jus net da­lis Sei­mo rū­mų ne­ga­lė­tų bū­ti nau­do­ja­ma pa­gal tiks­li­nę pa­skir­tį, nes ne­ati­tik­tų sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų. Mat pa­sta­tai tu­rė­tų bū­ti apt­ver­ti, įreng­ti ati­tva­rai, pa­ke­lia­mi užt­va­rai. To kol kas nė­ra ir ne­aiš­ku, ar ka­da bus.