Vadovų vizitai: nuo Lietuvos miestų iki Rio de Žaneiro
Trys svar­biau­si ša­lies as­me­nys jau nu­brė­žė sa­vo ar­ti­miau­sių iš­vy­kų kryp­tis. Jie vyks ne tik už­sie­nio vi­zi­tų, bet ir lan­ky­sis Lie­tu­vos mies­tuo­se bei mies­te­liuo­se.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ir prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius va­sa­rą bei pra­si­dė­jus ru­de­niui pla­nuo­ja ne­ma­žai vi­zi­tų į už­sie­nį. Aiš­ki­na­ma, kad su­pla­nuo­tos dar­bo ke­lio­nės at­spin­di stra­te­gi­nius Lie­tu­vos už­sie­nio po­li­ti­kos tiks­lus.

Stra­te­gi­nės kryptis

Šį pus­me­tį įvy­ko 13 pre­zi­den­tės D. Gry­baus­kai­tės už­sie­nio vi­zi­tų, dar 18 už­sie­nio vals­ty­bių va­do­vų, or­ga­ni­za­ci­jų, už­sie­nio ša­lių at­sto­vų de­le­ga­ci­jų ji pri­ėmė Lie­tu­vo­je. Kaip in­for­ma­vo pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­bos at­sto­vai, ša­lies va­do­vės dar­bo gra­fi­kas in­ten­sy­vus ir va­sa­rą. Rugp­jū­čio pra­džio­je D. Gry­baus­kai­tė vyks į Bra­zi­li­ją pa­lai­ky­ti Lie­tu­vos spor­ti­nin­kų va­sa­ros olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se, taip pat į Lat­vi­ją, ku­rio­je nu­ma­ty­tas su­si­ti­ki­mas su JAV vi­cep­re­zi­den­tu Joe Bi­de­nu. Rug­sė­jį pre­zi­den­tė vyks į Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bą Bra­tis­la­vo­je (Slo­va­ki­ja), Jung­ti­nių Tau­tų Ge­ne­ra­li­nės Asamb­lė­jos se­si­ją Niu­jor­ke (JAV).

„An­trą­jį šių me­tų pus­me­tį pre­zi­den­tės vi­zi­tai at­spin­di stra­te­gi­nę Lie­tu­vos už­sie­nio po­li­ti­kos kryp­tį – glau­dų bend­ra­dar­bia­vi­mą su Bal­ti­jos ir Šiau­rės ša­li­mis eko­no­mi­kos, gy­ny­bi­nio ir ener­ge­ti­nio sau­gu­mo, po­li­ti­kos klau­si­mais bei to­les­nę par­tne­rys­tę ir par­amą Ukrai­nai. Pre­zi­den­tė spa­lį vyks ofi­cia­laus vi­zi­to į Suo­mi­ją, vė­liau – ofi­cia­laus vi­zi­to į Da­ni­ją. Taip pat nu­ma­to­mas Lie­tu­vos ir Ukrai­nos pre­zi­den­tų ta­ry­bos po­sė­dis Ukrai­no­je, vyks Bal­ti­jos vals­ty­bių pre­zi­den­tų su­si­ti­ki­mas Lat­vi­jo­je. Pre­zi­den­tė da­ly­vaus Briu­se­ly­je vyk­sian­čio­se dvie­juo­se Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos su­si­ti­ki­muo­se. Su­si­ti­ki­mų te­mas daž­niau­siai dik­tuo­ja už­sie­nio po­li­ti­kos ak­tua­li­jos, ta­čiau dau­giau­sia dė­me­sio pla­nuo­ja­ma skir­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) po­li­ti­kos, sau­gu­mo, eko­no­mi­kos klau­si­mams, NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo Var­šu­vo­je spren­di­mams įgy­ven­din­ti, ES Ry­tų par­tne­rys­tei, mig­ra­ci­jos iš­šū­kiams“, – aiš­ki­no pre­zi­den­tū­ros at­sto­vai.

Pri­ims di­dį­jį magistrą

D. Gry­baus­kai­tė taip pat pri­ims į Lie­tu­vą at­vyk­sian­čius gar­bin­gus sve­čius. Lie­pos 21 die­ną su ofi­cia­liu vi­zi­tu į mū­sų ša­lį at­vyks Kroa­ti­jos pre­zi­den­tė Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vič. Rug­sė­jį Lie­tu­vo­je vie­šės Mal­tos or­di­no Di­dy­sis ma­gis­tras Matt­hew Fes­tin­gas.

Va­sa­rą nu­ma­ty­ti ir ša­lies va­do­vės su­si­ti­ki­mai su už­sie­nio vals­ty­bių am­ba­sa­do­riais. Pre­zi­den­tė taip pat da­ly­vaus me­ti­nia­me Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rių su­va­žia­vi­me Vil­niu­je.

D. Gry­baus­kai­tė ke­ti­na skir­ti dė­me­sio na­cio­na­li­nei kam­pa­ni­jai „Už sau­gią Lie­tu­vą“. Ji su­si­tiks su bend­ruo­me­nė­mis, ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, sa­vi­val­dos at­sto­vais vi­so­je Lie­tu­vo­je.

Vyks­ta ne visur

Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė su­lau­kia daug kvie­ti­mų vyk­ti į už­sie­nį su ofi­cia­liu vi­zi­tu, bet dėl di­de­lio užim­tu­mo par­la­men­tas yra nu­ma­tęs ke­lias stra­te­gi­nes dar­bo ke­lio­nių kryp­tis: Vo­kie­ti­ją, Ja­po­ni­ją, JAV, ES Ry­tų par­tne­rys­tės prog­ra­mos ša­lis.

Ar­ti­miau­siais mė­ne­siais pla­nuo­ja­mi ke­li L. Grau­ži­nie­nės vi­zi­tai į už­sie­nį. Rugp­jū­tį Sei­mo pir­mi­nin­kė vyks į Lat­vi­ją bei Es­ti­ją ir ten da­ly­vaus Šiau­rės ir Bal­ti­jos ša­lių par­la­men­tų pir­mi­nin­kų su­si­ti­ki­me bei Es­ti­jos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-me­čio mi­nė­ji­mo ren­gi­niuo­se. Be to, par­la­men­to va­do­vė pla­nuo­ja vyk­ti į Mol­do­vą, kur bus mi­ni­ma šios ša­lies ne­prik­lau­so­my­bės 25 me­tų su­kak­tis. Rug­sė­jį Stras­bū­re (Pra­ncū­zi­ja) L. Grau­ži­nie­nė da­ly­vaus ES par­la­men­tų pir­mi­nin­kų su­si­ti­ki­me, o Kry­ni­co­je (Len­ki­ja) – Eko­no­mi­kos fo­ru­me.

Sei­mo pir­mi­nin­kės pa­ta­rė­jos Ne­rin­gos Mi­kė­nai­tės tei­gi­mu, lais­vu nuo dar­bo par­la­men­te me­tu L. Grau­ži­nie­nė lan­ko­si Lie­tu­vos mies­tuo­se bei mies­te­liuo­se vyks­tan­čiuo­se ren­gi­niuo­se ir bend­rau­ja su vie­tos žmo­nė­mis.

Skai­tys pra­ne­ši­mą Ulan Batore

A. But­ke­vi­čius ar­ti­miau­siais mė­ne­siais pla­nuo­ja tris vi­zi­tus į už­sie­nį. Va­kar jis pra­dė­jo vieš­na­gę Ulan Ba­to­re, ten da­ly­vau­ja Eu­ro­pos ir Azi­jos vir­šū­nių fo­ru­mo ASEM se­si­jo­je. Čia prem­je­ras vie­ši Mon­go­li­jos pre­zi­den­to Tsak­hia El­beg­dor­jo kvie­ti­mu. „Mon­go­li­jo­je prem­je­ras skai­tys pra­ne­ši­mą ple­na­ri­nė­je se­si­jo­je. Taip pat ren­gia­mi dvi­ša­liai su­si­ti­ki­mai su Azi­jos ir Eu­ro­pos ly­de­riais, su jais bus ap­ta­ria­mos dvi­ša­lio bend­ra­dar­bia­vi­mo plė­tros ga­li­my­bės, bus ap­si­keis­ta nuo­mo­nė­mis dėl tarp­tau­ti­nės po­li­ti­kos ak­tua­li­jų“, – pra­ne­šė Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos Spau­dos tar­ny­ba.

Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to kvie­ti­mu rugp­jū­čio 18–23 die­no­mis A. But­ke­vi­čius pla­nuo­ja vyk­ti į Bra­zi­li­jo­je, Rio de Ža­nei­re, vyk­sian­čias olim­pi­nes žai­dy­nes. Taip pat rugp­jū­čio pa­bai­go­je jis da­ly­vaus ne­for­ma­lia­me Bal­ti­jos ša­lių mi­nis­trų pir­mi­nin­kų su­si­ti­ki­me Lat­vi­jo­je. Su ko­le­go­mis iš ki­tų Bal­ti­jos ša­lių Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės va­do­vas pla­nuo­ja ap­tar­ti re­gio­no ener­ge­ti­nio sau­gu­mo klau­si­mus, bend­rus su­si­sie­ki­mo ir ener­ge­ti­kos sri­čių pro­jek­tus, pa­dė­tį že­mės ūkio sek­to­riu­je, taip pat bend­ras po­zi­ci­jas ES ir NA­TO klau­si­mais.