Vadovų rotacija – vėžlio žingsniu
Val­dan­čių­jų už­mo­jai iš vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų šie­met iš­pra­šy­ti už­si­sė­dė­ju­sius va­do­vus kol kas su­nkiai ski­na­si ke­lią. Vie­nų įstai­gų bu­vę va­do­vai grį­žo į anks­tes­nes par­ei­gas, ki­to­se jiems par­ūpin­ti ne­ką pra­stes­ni pos­tai, o li­kę tvir­tai te­be­sė­di sa­vo kė­dė­se.

Vie­ni po­li­ti­kai ti­ki­na, kad to­kia pa­dė­tis su­sik­los­tė dėl to, kad Lie­tu­vo­je trūks­ta kai ku­rių sri­čių spe­cia­lis­tų, o esa­mi ne itin ver­žia­si į vals­ty­bės tar­ny­bą. Opo­nuo­jan­tie­ji šiai nuo­mo­nei tei­gia, jog tie­siog yra su­da­ro­mos ga­li­my­bės mi­nis­trams įstai­gų va­do­vais pa­si­rink­ti sau lo­ja­lius as­me­nis.

Li­ko tie patys

Po pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės va­sa­rą įjung­to „šal­to du­šo“ mi­nis­trai vie­nas po ki­to ėmė kli­bin­ti pa­val­džių įstai­gų va­do­vų kė­des. Be­ne pir­ma­sis apie de­šimt­me­tį ir il­giau joms va­do­vau­jan­čių di­rek­to­rių at­lei­di­mą vie­šai pra­bi­lo tuo­me­tis ap­lin­kos mi­nis­tras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis. Dar bir­že­lio pra­džio­je jis at­lei­do net de­vy­nių įstai­gų va­do­vus. Ta­čiau kon­kur­sas Lie­tu­vos hid­ro­me­teo­ro­lo­gi­jos tar­ny­bos va­do­vo par­ei­goms bu­vo at­šauk­tas, nes, be da­bar­ti­nės va­do­vės Vi­dos Au­gu­lie­nės, ne­at­si­ra­do dau­giau no­rin­čių­jų var­žy­tis dėl šio pos­to. Rai­mon­das Sa­ka­laus­kas te­be­va­do­vau­ja Vals­ty­bi­nei ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rai.

Tas pats va­do­vas - Vin­cas Žy­de­lis, pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai grį­žo va­do­vau­ti Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai (VRM) pa­val­džiam Tur­to val­dy­mo ir ūkio de­par­ta­men­tui. Lai­mė­ju­si kon­kur­są Lie­tu­vos teis­mo eks­per­ti­zės cen­trui, ku­ris yra pa­val­dus Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai, to­liau va­do­vau­ja Gab­rie­lė Juo­dkai­tė-Grans­kie­nė.

Po tuo pa­čiu stogu

Iš par­ei­gų pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai at­leis­ti bu­vę įstai­gų va­do­vai daž­niau­siai be par­ei­gų ne­li­ko. Jiems bu­vo su­kur­tos nau­jos dar­bo vie­tos - įsteig­tos vy­riau­sių­jų pa­ta­rė­jų par­ei­gy­bės. Taip bu­vęs il­ga­me­tis VRM pa­val­daus Gink­lų fon­do di­rek­to­rius Gin­tau­tas Mi­šei­kis ta­po šios įstai­gos vy­riau­siuo­ju pa­ta­rė­ju. Bu­vęs tai pa­čiai mi­nis­te­ri­jai pa­val­daus As­mens do­ku­men­tų iš­ra­šy­mo cen­tro di­rek­to­rius Ra­mū­nas Žič­kis ta­po šio cen­tro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju.

Vy­riau­siuo­ju pa­ta­rė­ju ta­po Žu­vi­nin­kys­tės tar­ny­bai prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos va­do­va­vęs Vy­tau­tas Gru­šaus­kas. Pa­na­ši ro­ki­ruo­tė įvy­ko ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai pa­val­džia­me Vals­ty­bi­nia­me pa­ten­tų biu­re bei Cen­tri­nė­je hi­po­te­kos įstai­go­je. Bu­vę jų di­rek­to­riai Rim­vy­das Nau­jo­kas ir An­ta­nas Ba­ro­nas ta­po vy­riau­siai­siais pa­ta­rė­jais.

Nuo­la­ti­nių dar nė­ra

Nors pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai įstai­gų ir tar­ny­bų va­do­vai bu­vo at­leis­ti, dar ne vi­sur pri­im­ti nau­ji. Bent jau to­kius duo­me­nis pa­tei­kia šių ins­ti­tu­ci­jų in­ter­ne­to sve­tai­nės. Ne­ma­žo­je da­ly­je įstai­gų di­rek­to­rių par­ei­gos lai­ki­nai pa­ti­kė­tos jų pa­va­duo­to­jams. Taip Žu­vi­nin­kys­tės tar­ny­bai lai­ki­nai vie­toj V. Gru­šaus­ko va­do­vau­ja di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ai­das Ado­mai­tis, Gink­lų fon­do di­rek­to­riaus par­ei­gas lai­ki­nai ei­ti pa­ti­kė­ta di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jui Jo­nui Ša­la­vi­jui. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai pa­val­džiam Au­ga­lų ge­nų ban­kui lai­ki­nai va­do­vau­ja že­mės ūkio (lau­ko) au­ga­lų na­cio­na­li­nių ge­ne­ti­nių iš­tek­lių koor­di­na­to­rė Auš­ra Bi­vi­lie­nė.

Kol kas be nuo­la­ti­nių va­do­vų dir­ba VRM pa­val­dus Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas, As­mens do­ku­men­tų iš­ra­šy­mo cen­tras, Gy­ven­to­jų re­gis­tro tar­ny­ba, ku­ri nuo spa­lio ta­po pa­val­di Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai. Dar ne­pas­kir­ti ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai pa­val­džių Ci­vi­li­nės avia­ci­jos ir Sau­gios lai­vy­bos ad­mi­nis­tra­ci­jų va­do­vai.

Aps­kri­tai nejudinami

Itin di­de­lių va­do­vy­bės po­ky­čių dar va­sa­rą ti­kė­ta­si svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mo­je. Mat bai­gė­si net pen­kių Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai pa­val­džių įstai­gų va­do­vų ka­den­ci­ja. Va­do­vai tu­rė­jo keis­tis Vals­ty­bi­nė­je akre­di­ta­vi­mo svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­lai tar­ny­bo­je, Vals­ty­bi­nė­je li­go­nių ka­so­je, Eks­tre­ma­lių svei­ka­tai si­tua­ci­jų cen­tre, Lie­tu­vos bioe­ti­kos ko­mi­te­te ir Ra­dia­ci­nės sau­gos cen­tre. Ta­čiau trims pa­sta­ro­sioms įstai­goms te­be­va­do­vau­ja tie pa­tys as­me­nys: Eks­tre­ma­lių svei­ka­tai si­tua­ci­jų cen­tre di­rek­to­riau­ja Vy­tau­tas Gai­lius, Lie­tu­vos bioe­ti­kos ko­mi­te­tui va­do­vau­ja Eu­ge­ni­jus Ge­fe­nas, Ra­dia­ci­nės sau­gos cen­trui - Al­bi­nas Mas­taus­kas. Jis šias par­ei­gas ei­na jau be­veik du de­šimt­me­čius - nuo 1996 me­tų.

„Ma­ne kol kas nei kas nors ban­do iš­mes­ti iš dar­bo, nei kas siū­lo iš­ei­ti. Bet jei tik pa­ju­siu, kad esu ne­be­rei­ka­lin­gas - pa­si­trauk­siu pats“, - LŽ tvir­ti­no A. Mas­taus­kas. Jam pa­čiam su­nku pa­sa­ky­ti, ko­dėl ne­su­lau­kia siū­ly­mo trauk­tis iš pos­to. 18 svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trų per sa­vo ka­den­ci­jas „ma­tęs“ A. Mas­taus­kas ma­no, kad taip il­gai iš­bu­vo sa­vo pos­te dėl to, jog Lie­tu­vo­je ra­dia­ci­nės sau­gos spe­cia­lis­tų nė­ra daug, o pats cen­tras ir jo veik­la yra ge­rai ži­no­mi tiek mū­sų ša­ly­je, tiek tarp­tau­ti­niu mas­tu.

Sa­vo pos­tus taip pat iš­sau­go­jo Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai pa­val­džios Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos di­rek­to­rius Fe­lik­sas Pe­traus­kas ir Eu­ro­pos tei­sės de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Dei­vi­das Kriau­čiū­nas.

Taip ir tu­rė­jo būti

Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­to (VTD) di­rek­to­riaus Os­val­do Šar­ma­vi­čiaus tei­gi­mu, to, kas šie­met vyks­ta, ti­krai ne­ga­li­ma va­din­ti „ma­si­niu va­ly­mu“ ar pa­na­šiai. Mat ne­ma­žos da­lies įstai­gų va­do­vų ka­den­ci­ja šie­met bai­gė­si to­dėl, kad to­kią ka­den­ci­ją nu­ma­tė prieš ket­ve­rius me­tus pa­keis­tas Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mas, ku­rio pa­tai­sos įsi­ga­lio­jo nuo 2010 me­tų lie­pos 1 die­nos. Ka­den­ci­jos tai­ko­mos Vy­riau­sy­bės įstai­gų ir įstai­gų prie mi­nis­te­ri­jų va­do­vams.

„Vis­kas vyks­ta taip, kaip užp­rog­ra­muo­ta tei­sės ak­te. Ar­ba žmo­gus pa­lie­ka­mas dirb­ti an­trai ka­den­ci­jai, ar­ba at­lei­džia­mas“, - aiš­ki­no O. Šar­ma­vi­čius.

Pa­sak jo, spren­džiant, ar pra­tęs­ti va­do­vo ka­den­ci­ją dar ket­ve­riems me­tams, lais­vė yra su­teik­ta ati­tin­ka­mos mi­nis­te­ri­jos va­do­vui. Jei jis yra ne­pa­ten­kin­tas įstai­gos va­do­vo dar­bu ar ma­no, kad kas nors ki­tas ga­lė­tų dirb­ti ge­riau, tuo­met va­do­vą at­lei­džia ir skel­bia kon­kur­są, o jei va­do­vo dar­bu pa­ten­kin­tas - pra­tę­sia jo ka­den­ci­ją. To­dėl to­li gra­žu ne vi­si va­do­vai nuo lie­pos bu­vo at­leis­ti.

VTD duo­me­ni­mis, iš 45 įstai­gų va­do­vų, ku­riems va­sa­rą bai­gė­si ka­den­ci­ja, 24 ka­den­ci­jos bu­vo pra­tęs­tos, 18 įstai­gų va­do­vų kon­kur­sai jau įvy­ko.

Ne­no­ri ar ne­ga­li?

LŽ kal­bin­tas Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to (VVSK) pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas pri­pa­ži­no, kad da­bar­ti­niai įsta­ty­mai, nu­ma­tan­tys mi­nis­te­ri­jų įsteig­tų įstai­gų va­do­vų ka­den­ci­ją, tu­ri trū­ku­mų. Par­la­men­ta­ro ti­ki­ni­mu, si­tua­ci­ja, kai ne­la­bai yra kam va­do­vau­ti kai ku­rioms įstai­goms, su­si­da­rė dėl to, jog vals­ty­bės tar­nau­to­jams nė­ra pa­trauk­lios va­do­vų dar­bo už­mo­kes­čio są­ly­gos.

„Ga­li bū­ti, kad mi­nis­te­ri­joms pa­val­džios įstai­gos be nuo­la­ti­nių va­do­vų yra vien dėl to, kad tos kė­dės nė­ra jau to­kios pa­trauk­lios, kaip dau­ge­lis įsi­vaiz­duo­ja. Šiuo me­tu ki­to­se įstai­go­se yra ge­ro­kai di­des­nis dar­bo už­mo­kes­tis ir gal net ma­žes­nė at­sa­ko­my­bė nei vals­ty­bės tar­ny­bos įstai­gos va­do­vo“, - tei­gė V. Bu­kaus­kas. To­dėl, anot jo, jau pri­bren­do lai­kas per­žiū­rė­ti pri­ėmi­mo į vals­ty­bės tar­ny­bą, dar­bo ap­mo­kė­ji­mo ir ki­tas są­ly­gas.

Sei­mo VVSK na­rės kon­ser­va­to­rės Ag­nės Bi­lo­tai­tės ma­ny­mu, kai ku­rie mi­nis­trai at­ėjo va­do­vau­ti mi­nis­te­ri­joms ti­kė­da­mie­si pa­keis­ti pa­val­džių įstai­gų va­do­vus, nes jiems rei­kė­jo šil­tų vie­tų sa­vo par­ti­jų na­riams. „Mi­nis­trams yra di­džiu­lė pa­gun­da tu­rė­ti sau pa­lan­kių žmo­nių įstai­go­se, per ku­rių ran­kas ei­na di­džiu­liai Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­ni­gų srau­tai, ga­lin­tys da­ry­ti di­des­nę įta­ką ša­lies eko­no­mi­niam gy­ve­ni­mui“, - sa­kė ji. Šio sa­vo tei­gi­nio po­li­ti­kė smul­kiau ne­de­ta­li­za­vo ir ti­ki­no, kad rei­kia iš­sa­mes­nės po­ky­čių ana­li­zės. To­kią nuo­mo­nę A. Bi­lo­tai­tė esą su­si­da­rė iš vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­tei­kia­mos in­for­ma­ci­jos.