Vadovauti ministerijai – „puikių“ kandidatų eilė
Kaip kan­di­da­tas į Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) va­do­vus Me­la­gių die­ną įvar­dy­tas par­la­men­ta­ras Po­vi­las Gy­lys te­bu­vo dū­mų už­dan­ga val­dan­čių­jų dė­lio­nė­je ieš­kant nau­jo­jo VRM vai­ri­nin­ko.

Prem­je­ras, Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius, penk­ta­die­nį gy­ręs P. Gy­lį kaip rea­lų kan­di­da­tą į vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trus, per sa­vait­ga­lį pa­kei­tė nuo­mo­nę. Le­mia­mos įta­kos tam tu­rė­jo griež­tas par­ti­jos bi­čiu­lių pro­tes­tas dėl šios „tvar­kie­čių“ pa­siū­ly­tos kan­di­da­tū­ros. To­dėl jau va­kar Vy­riau­sy­bės va­do­vas pra­ne­šė ne­siū­ly­sian­tis P. Gy­lio į mi­nis­trus. Jis taip pat su­sku­bo „at­si­kra­ty­ti“ ran­ko­mis su Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga su­mu­šu­sio da­bar­ti­nio mi­nis­tro Sau­liaus Skver­ne­lio, nors bu­vo ža­dė­jęs tai pa­da­ry­ti tik tuo­met, kai bus aiš­kus nau­ja­sis VRM va­do­vas.

LŽ šal­ti­nių tei­gi­mu, tarp „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ va­do­vo Ro­lan­do Pa­kso va­kar A. But­ke­vi­čiui pri­sta­ty­tų kan­di­da­tų yra ir da­bar­ti­nis vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas El­vi­nas Jan­ke­vi­čius. Esą VRM va­do­vo pos­tas so­cial­de­mo­kra­tams bū­siąs per­leis­tas už jų pa­lai­ky­mą šian­dien Sei­me bal­suo­jant dėl in­ter­pe­lia­ci­jos ap­lin­kos mi­nis­trui „tvar­kie­čiui“ Kęs­tu­čiui Tre­čio­kui. Ne­ofi­cia­lio­mis ži­nio­mis, į vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro kė­dę taip pat pre­ten­duo­ja Sei­mo na­rys Kęs­tu­tis Bart­ke­vi­čius ir dar vie­nas vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras „tvar­kie­tis“ Ju­lius Mor­kū­nas.

Pa­var­dės sle­pia­mos

Nuo pat ry­to va­kar su­si­rin­kęs „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ pre­zi­diu­mas svars­tė, ką siū­ly­ti į mi­nis­trus vie­toj P. Gy­lio. „E­su pa­tei­kęs tris kan­di­da­tus į vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro pos­tą“, – po su­si­ti­ki­mo su prem­je­ru va­kar pra­ne­šė R. Pa­ksas. Pa­sak jo, tarp jų yra ir par­ti­nių, ir ne­par­ti­nių žmo­nių. „Kan­di­da­tai yra pui­kūs, tu­ri pa­tir­ties. Yra ir par­tie­čių, ir ne par­tie­čių, ir aps­kri­tai su po­li­ti­ka ne­su­si­ju­sių žmo­nių, tu­rin­čių aukš­tą sta­tu­są tiek da­bar, tiek pra­ei­ty­je. Dėl vi­siems su­pran­ta­mų prie­žas­čių šian­dien jų ne­var­dy­siu“, – aiš­ki­no „tvar­kie­čių“ ly­de­ris. Jis ne­at­sa­kė į klau­si­mą, ar tarp kan­di­da­tų yra ir so­cial­de­mo­kra­tas E. Jan­ke­vi­čius. Anot R. Pa­kso, pre­ten­den­tų pa­var­dės grei­čiau­siai pa­aiš­kės tre­čia­die­nį, jei­gu pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­si­ra­šys prem­je­ro tei­ki­mą at­leis­ti S. Skver­ne­lį. Kar­tu R. Pa­ksas ne­igė kal­bas, kad par­ti­jos pre­zi­diu­mas svars­tė ga­li­my­bę „tvar­kie­čiams“ trauk­tis iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos.

A. But­ke­vi­čius va­kar ti­ki­no, kad P. Gy­lio kan­di­da­tū­ra į mi­nis­trus at­mes­ta ne­su­lau­kus spe­cia­lių­jų tar­ny­bų iš­va­dų dėl jo tin­ka­mu­mo ei­ti šias par­ei­gas. Be to, po­li­ti­kas į Sei­mą at­ėjo su ne­vie­na­reikš­miš­kai ver­ti­na­ma „Drą­sos ir ke­lio“ par­ti­ja, taip pat jis kri­tiš­kai kal­ba apie tei­sė­sau­gą. Prem­je­ras tei­gė, kad penk­ta­die­nį pa­lan­kiai at­si­liep­da­mas apie P. Gy­lį ne­tu­rė­jo gal­vo­je jo sky­ri­mo mi­nis­tru.

Skan­da­lai nau­din­gi

Po­li­to­lo­go Ber­na­ro Iva­no­vo tei­gi­mu, P. Gy­lio kan­di­da­tū­ra bu­vo „spe­cia­li „tvar­kie­čių“ pro­vo­ka­ci­ja su­dre­bin­ti vie­šą­ją erd­vę, su­pyk­dy­ti po­li­ti­nio lau­ko at­sto­vus“. „Iš ti­krų­jų tai yra rin­ki­mų kam­pa­ni­jos da­lis. „Tvar­kie­čiams“ la­bai svar­bu pri­trauk­ti dė­me­sį, su­kel­ti re­zo­nan­są. P. Gy­lio iš­kė­li­mas bu­vo vie­nas to­kių žings­nių. Nuo pat pra­džių bu­vo aiš­ku, kad tai ne ta fi­gū­ra, ku­ri pa­ten­kin­tų pre­zi­den­tę“, – LŽ sa­kė po­li­to­lo­gas. Anot jo, „Tvar­kai ir tei­sin­gu­mui“ nau­din­gos net ne­ga­ty­vios kam­pa­ni­jos, „kai sa­vo prog­ra­mos ne­siū­lai, bet lai­mi po­li­ti­nių taš­kų konf­ron­tuo­da­mas bei kri­ti­kuo­da­mas“.

„Kad S. Skver­ne­lis pa­si­rin­ko ki­tą par­ti­ją, „Tvar­kai ir tei­sin­gu­mui“ – su­per­da­ly­kas. „Tvar­kie­čiai“ tu­rė­tų pa­plo­ti S. Skver­ne­liui per pe­tį ir pa­dė­ko­ti, nes to­kiu bū­du jie ga­vo in­for­ma­ci­nę erd­vę, ku­rią ga­li kreip­ti sau pa­lan­kia link­me“, – pa­žy­mė­jo B. Iva­no­vas. Jo ti­ki­ni­mu, net koa­li­ci­jos par­tne­rių reak­ci­ja į šią prob­le­mą „lo­šia ne so­cial­de­mo­kra­tų, o bū­tent „tvar­kie­čių“ nau­dai“.

Po­li­to­lo­go nuo­mo­ne, nė­ra jo­kio skir­tu­mo, pa­liks „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ koa­li­ci­ją ar ne. „Šian­dien gąs­di­na, kad iš­eis, ry­toj pra­neš, kad liks, po­ryt vėl trauk­sis. Tai ir­gi in­for­ma­ci­ja, ku­rią vi­si es­ka­luo­ja, o „tvar­kie­čiai“ – dė­me­sio cen­tre“, – aiš­ki­no jis. Anot B. Iva­no­vo, LSDP taip pat vis vien, liks ar ne „tvar­kie­čiai“ koa­li­ci­jo­je, nes li­kus pus­me­čiui iki rin­ki­mų vis tiek jo­kių di­des­nių re­for­mų ar kon­cep­tua­lių po­li­ti­nių spren­di­mų ne­nu­ma­to­ma. „Pu­sę me­tų iki rin­ki­mų iš es­mės vyk­do­ma ve­ge­tuo­jan­ti po­li­ti­ka“, – sa­kė eks­per­tas.

„Dar­bie­čių“ ly­de­rio viliotinis

„Tvar­ką ir tei­sin­gu­mą“ pa­li­kęs ir prie Dar­bo par­ti­jos (DP) vai­ro per­nai sto­jęs Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis va­kar vie­šu laiš­ku par­agi­no „tvar­kie­čius“ pa­sek­ti jo pa­vyz­džiu ir „neg­rimz­ti kar­tu su, de­ja, jau skęs­ti pra­dė­ju­sia“ po­li­ti­ne jė­ga.

V. Ma­zu­ro­nis ti­ki­no „Tvar­ką ir tei­sin­gu­mą“ pa­li­kęs ne dėl as­me­ni­nių am­bi­ci­jų, o pa­ma­tęs, kad „ke­lias, ku­riuo ei­na par­ti­ja, nie­kur ne­ve­da“. „Gai­la, bet ta­po aiš­ku, kad kai kam žiū­rė­ti sa­vo vie­nas­me­nių in­te­re­sų ir bet ko­kiai pro­gai pa­si­tai­kius verkš­len­ti dėl ga­li­mos ne­tei­sy­bės prieš ke­lio­li­ka me­tų yra pa­grin­di­nis po­li­ti­nis tiks­las. Tad leis­ki­te jū­sų vi­sų pa­klaus­ti, kaip po­li­ti­nė par­ti­ja, ke­lio­li­ka me­tų ver­kian­ti ir de­juo­jan­ti, kad yra skriau­džia­ma, ga­li ap­gin­ti Lie­tu­vos žmo­nes, jei­gu pa­ti ne­ap­si­gi­na ir ne­iš­li­pa iš ne­si­bai­gian­čių skan­da­lų?“ – klau­sė DP va­do­vas. Jis taip pat pri­mi­nė, kad prieš ke­le­rius me­tus „dar­bie­čiai“ ir „tvar­kie­čiai“ pla­na­vo jung­tis, ta­čiau pro­ce­sas su­sto­jo ne­su­ta­rus, kas bus nau­jo­jo po­li­ti­nio da­ri­nio va­das.