Vadovauti Darbo partijai norinčiųjų netrūksta
Sei­mo rin­ki­muo­se skau­džia ne­sėk­mę pa­ty­rę „dar­bie­čiai“ sa­vait­ga­lį rinks nau­ją par­ti­jos pir­mi­nin­ką. No­rą var­žy­tis dėl šio pos­to par­eiš­kė še­ši kan­di­da­tai.

Tra­di­ciš­kai Kė­dai­niuo­se su­si­rink­sian­tys Dar­bo par­ti­jos na­riai sek­ma­die­nį spręs, kam pa­ti­kė­ti par­ti­jos vai­rą. Į pir­mi­nin­kus pre­ten­duo­ja vie­nin­te­lė mo­te­ris – Šir­vin­tų ra­jo­no me­rė Ži­vi­lė Pins­ku­vie­nė ir pen­ki vy­rai. Tai – lai­ki­na­sis kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis, bu­vę Sei­mo na­riai Kęs­tu­tis Dauk­šys, Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas ir Vy­das Ged­vi­las bei Uk­mer­gės ra­jo­no me­ras Ro­lan­das Ja­nic­kas. Kal­ba­ma, kad rea­liau­si pre­ten­den­tai į ly­de­rio kė­dę – Ž. Pins­ku­vie­nė, A. Pa­ulaus­kas ir R. Ja­nic­kas.

Dar­bo par­ti­ja be pir­mi­nin­ko li­ko spa­lį, kai po ne­sėk­min­gų Sei­mo rin­ki­mų iš šių par­ei­gų pa­si­trau­kė eu­ro­par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis. Par­ti­ją pa­lie­kan­ti tuo­met pra­ne­šė ir bu­vu­si Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.