Vadovaujantiems medikams žada riestainį
Ne­sant nuo­la­ti­nio svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro ir da­bar­ti­nei Vy­riau­sy­bei bai­giant dar­bą, Sei­me ra­do­si ini­cia­ty­va di­din­ti at­ly­gi­ni­mus li­go­ni­nių, po­lik­li­ni­kų ir ki­tų svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų va­do­vams.

Ka­den­ci­ją bai­gian­tys par­la­men­ta­rai – bu­vu­si Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) va­do­vė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė ir SAM va­sa­rą lai­ki­nai va­do­va­vęs kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas – įre­gis­tra­vo Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rias pri­ėmus jų va­do­vų al­gos pri­klau­sy­tų nuo įstai­gos gau­na­mų pa­ja­mų bei vi­du­ti­nio dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mo.

Jei Sei­mas pa­lai­min­tų šių so­cial­de­mo­kra­tų siū­lo­mus pa­kei­ti­mus, to­kių įstai­gų va­do­vams al­gos vi­du­ti­niš­kai di­dė­tų 600–800 eu­rų. Nors pa­tai­sų au­to­riai ti­ki­na sie­kian­tys so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo, mat per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus at­ly­gi­ni­mai šių įstai­gų va­do­vams ne­di­dė­jo, pa­žy­mė­ti­na, jog prieš ku­rį lai­ką tas pats įsta­ty­mas keis­tas bū­tent dėl to, kad jų al­gos bu­vo per­ne­lyg di­de­lės.

Al­gos di­dė­tų

Da­bar įtvir­tin­ta, kad svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų va­do­vų dar­bo už­mo­kes­tį su­da­ro pa­sto­vio­ji ir kin­ta­mo­ji da­lys. Pa­sto­vio­ji da­lis nu­sta­to­ma at­siž­vel­giant į įstai­gos lyg­me­nį ar­ba dar­buo­to­jų skai­čių ir aps­kai­čiuo­ja­ma vals­ty­bės po­li­ti­kų, tei­sė­jų, par­ei­gū­nų ir tar­nau­to­jų par­ei­gi­nės al­gos ba­zi­nį dy­dį dau­gi­nant iš ati­tin­ka­mo koe­fi­cien­to. Kin­ta­mo­ji da­lis ne­ga­li vir­šy­ti 40 proc. va­do­vau­jan­čiam dar­buo­to­jui nu­sta­ty­tos mė­ne­si­nės al­gos pa­sto­vio­sios da­lies dy­džio.

Rimantė Šalaševičiūtė: "Kaip tai daryti, tarėmės su gydymo įstaigų vadovais, ir būtent toks variantas pasirodė priimtiniausias, nes kito būdo kelti atlyginimus nėra." /Alinos Ožič nuotrauka

R. Ša­la­še­vi­čiū­tė ir J. Ole­kas siū­lo keis­ti pa­sto­vio­sios da­lies nu­sta­ty­mo pri­nci­pą – da­bar­ti­nį įstai­gų skirs­ty­mą pa­gal lyg­me­nis ar­ba dar­buo­to­jų skai­čių pa­keis­ti skirs­ty­mu į sep­ty­nias gru­pes, pri­klau­so­mai nuo įstai­gų už­dir­ba­mų pa­ja­mų. Įstai­gos va­do­vo al­gą siū­lo­ma su­sie­ti su jos pra­ėju­sių me­tų dar­buo­to­jų vi­du­ti­niu dar­bo už­mo­kes­čiu.

Anot R. Ša­la­še­vi­čiū­tės, rei­kia keis­ti al­gos nu­sta­ty­mo tvar­ką, nes gy­dy­mo įstai­gų va­do­vai nė­ra nei po­li­ti­kai, nei vals­ty­bės par­ei­gū­nai ar tar­nau­to­jai. „Ši min­tis bren­do man dar bū­nant mi­nis­tre, tam pri­ta­rė ir lai­ki­nai mi­nis­te­ri­jai va­do­va­vęs ko­le­ga J. Ole­kas. Kaip tai da­ry­ti, ta­rė­mės su gy­dy­mo įstai­gų va­do­vais, ir bū­tent toks va­rian­tas pa­si­ro­dė pri­im­ti­niau­sias, nes ki­to bū­do kel­ti at­ly­gi­ni­mus nė­ra“, – aiš­ki­no ji „Lie­tu­vos ži­nioms“.

Po­li­ti­kės tei­gi­mu, nuo šių me­tų lie­pos 1 die­nos pa­di­din­tos al­gos vi­siems svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos dar­buo­to­jams, iš­sky­rus įstai­gų va­do­vus, nes da­bar­ti­nis jų dar­bo už­mo­kes­čio reg­la­men­ta­vi­mas ne­nu­ma­to jo di­di­ni­mo ga­li­my­bių. Va­do­vams at­ly­gi­ni­mai ne­di­dė­jo ir per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus. Skai­čiuo­ja­ma, kad al­gos gy­dy­mo įstai­gų va­do­vams, pri­tai­kius siū­lo­mą al­gų skai­čia­vi­mo mo­de­lį, vi­du­ti­niš­kai di­dė­tų 600–800 eu­rų.

Pa­sku­ti­nė­mis dienomis

Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to (SRK) pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas An­ta­nas Ma­tu­las ste­bė­jo­si, ko­dėl bu­vu­si SAM va­do­vė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė ir lai­ki­nai šiai mi­nis­te­ri­jai va­do­va­vęs J. Ole­kas nau­ją gy­dy­mo įstai­gų va­do­vų al­gų nu­sta­ty­mo kon­cep­ci­ją siū­lo da­bar, kai iki šio Sei­mo ka­den­ci­jos pa­bai­gos li­ko tiek ma­žai lai­ko. „Ga­lė­jo tai da­ry­ti, kai va­do­va­vo Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai. Da­bar to­kius stra­te­gi­nius siū­ly­mus rei­kė­tų pa­lik­ti nau­jos ka­den­ci­jos Sei­mui“, – įsi­ti­ki­nęs kon­ser­va­to­rius.

Anot jo, da­bar­ti­nę svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų va­do­vų at­ly­gi­ni­mų nu­sta­ty­mo tvar­ką Sei­mas pa­tvir­ti­no prieš ke­le­tą me­tų, kai tai­sė įsta­ty­mą pa­aiš­kė­jus, kad kai ku­rių gy­dy­mo įstai­gų va­do­vai gau­na po ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių li­tų. Tuo­met, su­rin­kęs duo­me­nis iš Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos ir „Sod­ros“, Sei­mo SRK ir ini­ci­ja­vo pa­tai­sas, pa­gal ku­rias va­do­vams at­ly­gi­ni­mai bu­vo su­ma­žin­ti.

„Ir da­bar jų al­gos yra pa­ly­gin­ti di­de­lės, o kai kur net ge­ro­kai di­des­nės nei, pa­vyz­džiui, Sei­mo na­rio at­ly­gi­ni­mas“, – tei­gė A. Ma­tu­las. Jis pa­žy­mė­jo, kad kai ku­rio­se gy­dy­mo įstai­go­se su­sik­los­čiu­si par­adok­sa­li si­tua­ci­ja, kai sky­rių ve­dė­jų at­ly­gi­ni­mai yra di­des­ni nei va­do­vų. Esą to­dėl at­ly­gi­ni­mų nu­sta­ty­mo tvar­ką rei­kė­tų keis­ti iš es­mės, bet ne taip, kaip siū­lo ko­le­gos par­la­men­ta­rai.

A. Ma­tu­lo nuo­mo­ne, įstai­gos pa­ja­mos ga­li bū­ti la­bai di­de­lės, kaip ir va­do­vo at­ly­gi­ni­mas, bet tai ne­ga­ran­tuo­ja, kad įstai­ga dir­ba pel­nin­gai, kad me­di­kai bei ki­ti dar­buo­to­jai nė­ra iš­nau­do­ja­mi jiems mo­kant la­bai ma­žus at­ly­gi­ni­mus, o svar­biau­sia – iš pa­cien­tų ne­rei­ka­lau­ja­ma pa­pil­do­mai su­si­mo­kė­ti už kai ku­rias pa­slau­gas.

„Ge­riau­sia bū­tų, jei šis klau­si­mas bū­tų pa­lik­tas nau­jai SAM va­do­vy­bei. Ji pa­siū­ly­tų, kaip iš­spręs­ti prob­le­mą komp­lek­siš­kai, o ne at­ski­rų par­la­men­ta­rų ini­cia­ty­va“, – re­ziu­ma­vo A. Ma­tu­las.

Ten­ka taupyti

Lie­tu­vos gy­dy­to­jų va­do­vų są­jun­gos (LGVS) pre­zi­den­tas Sta­sys Gend­vi­lis „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, kad svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų va­do­vus ten­ki­na da­bar­ti­nė at­ly­gi­ni­mų nu­sta­ty­mo tvar­ka, nors ji ir tu­ri ne­di­de­lių trū­ku­mų. Vis dėl­to LGVS ne­prieš­ta­rau­tų, jei­gu po­li­ti­kai įtvir­tin­tų pa­kei­ti­mus.

„Jau da­bar svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos, ypač jų va­do­vai, tu­ri su­ktis, kad iš­gy­ven­tų, nes gau­na­mo fi­nan­sa­vi­mo ne­pa­kan­ka. Im­ama­si įvai­rių tau­py­mo prie­mo­nių“, – sa­kė S. Gend­vi­lis. Jis ne­nei­gė, kad įstai­gos pa­ja­mų dy­dis ga­lė­tų tu­rė­ti įta­kos va­do­vo at­ly­gi­ni­mui. Mat nuo jo va­dy­bi­nių ge­bė­ji­mų pri­klau­so ne tik pa­čios įstai­gos, bet ir jo­je dir­ban­čių žmo­nių ge­ro­vė. Tad, S. Gend­vi­lio nuo­mo­ne, kri­te­ri­jus nu­sta­ty­ti at­ly­gi­ni­mo dy­dį pa­gal įstai­gos pa­ja­mas ga­li bū­ti kaip tam ti­kra pa­ska­ta. Juo­lab kad pa­na­šios pra­kti­kos esa­ma dau­ge­ly­je Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių.

Lie­tu­vos gy­dy­to­jų va­do­vų są­jun­gos pre­zi­den­tas taip pat mi­nė­jo, kad par­la­men­ta­rų siū­lo­mas gy­dy­mo įstai­gų va­do­vų at­ly­gi­ni­mų tvar­kos pa­kei­ti­mas nė­ra vie­nin­te­lis. SAM su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­ri ren­gia pa­siū­ly­mus dėl vi­sų me­di­kų at­ly­gi­ni­mų aps­kai­čia­vi­mo tvar­kos pa­kei­ti­mo.

Anot S. Gend­vi­lio, ki­tą sa­vai­tę tu­rė­tų vyk­ti šios dar­bo gru­pės po­sė­dis, po jo tu­rė­tų ras­tis dau­giau aiš­ku­mo.

Tuo tar­pu svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro pa­ta­rė­ja Ja­ni­na Kum­pie­nė ne­igė, kad S. Gend­vi­lio mi­nė­ta dar­bo gru­pė nag­ri­nė­ja svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų va­do­vų at­ly­gi­ni­mų nu­sta­ty­mo prob­le­mas. Pa­sak jos, gru­pė tik aiš­ki­na­si, kaip bu­vo di­di­na­mos al­gos svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se ki­tiems dar­buo­to­jams.