VAAT sustabdė Darbo partijos dotacijos bylą
Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas (VAAT) an­tra­die­nį su­stab­dė Dar­bo par­ti­jos do­ta­ci­jos by­lą, kol ana­lo­giš­ką klau­si­mą iš­spręs aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mas.

Kaip BNS in­for­ma­vo teis­mas, tei­sė­jų ko­le­gi­ja nu­tar­ti­mi su­stab­dė ad­mi­nis­tra­ci­nės by­los nag­ri­nė­ji­mą, kol Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas (LVAT) pri­ims spren­di­mą to­kio­je pa­čio­je by­lo­je, ku­rią nag­ri­nė­ja ape­lia­ci­ne tvar­ka.

Dar vie­ną by­lą dėl Dar­bo par­ti­jos do­ta­ci­jos VAAT at­si­ver­tė pir­ma­die­nį. Opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai teis­mui aps­kun­dė Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) spren­di­mą „dar­bie­čiams“ skir­ti 2014 me­tų pir­mo pus­me­čio do­ta­ci­ją - 1 mln. 771 tūkst. 303 li­tus, ar­ba per pu­sę mi­li­jo­no eu­rų.

Dar­bo par­ti­jai ši do­ta­ci­ja bu­vo skir­ta ne­pai­sant Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo spren­di­mo ki­to­je by­lo­je, kad anks­tes­nė 2013-ųjų me­tų an­tro pus­me­čio do­ta­ci­ja „dar­bie­čiams“ bu­vo skir­ta ne­tei­sė­tai. Teis­mas ar­gu­men­ta­vo, kad do­ta­ci­ją gau­na ne ma­žiau kaip 3 proc. bal­sų pa­sta­ruo­siuo­se rin­ki­muo­se su­rin­ku­sios par­ti­jos, tuo me­tu Dar­bo par­ti­ja po su­si­jun­gi­mų ta­po nau­ju ju­ri­di­niu as­me­niu.

VRK skir­da­ma do­ta­ci­ją ar­gu­men­ta­vo, kad Dar­bo par­ti­ja mi­nė­tą teis­mo spren­di­mą aps­kun­dė aukš­tes­nei ins­tan­ci­jai, taip pat pa­brė­žė, kad pa­gal įpras­tą tvar­ką po reor­ga­ni­za­ci­jos par­ti­jos pe­rim­da­vo pirm­ta­kės tei­ses, kar­tu ir į do­ta­ci­ją.

LVAT ėmę­sis by­los dėl DP do­ta­ci­jos ją su­stab­dė ir krei­pė­si į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą, bet šis šių me­tų sau­sio vi­du­ry­je at­si­sa­kė jį nag­ri­nė­ti pa­žy­mė­da­mas, kad pra­šy­mas su­si­jęs ne su tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo ati­tik­ti­mi pa­grin­di­niam ša­lies įsta­ty­mui, o su tei­sės tai­ky­mu.

LVAT pra­šė iš­aiš­kin­ti, ar Kons­ti­tu­ci­jai ne­prieš­ta­rau­ja įsta­ty­mas, ne­nu­ma­tan­tis, ar po reor­ga­ni­za­vi­mo įsteig­ta nau­ja po­li­ti­nė par­ti­ja pe­rė­mu­si pirm­ta­kės tei­ses ir par­ei­gas, įgy­ja ir tei­sę gau­ti (pe­rim­ti tei­sę į) ati­tin­ka­mą vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų da­lį.

Teis­mams kol kas ne­išsp­ren­dus klau­si­mo dėl „dar­bie­čių“ do­ta­ci­jos, par­ti­ja ją ga­vo dar du­syk - per­nai ba­lan­dį ir spa­lį. Abu­kart skir­ta po dau­giau kaip pu­sę mi­li­jo­no eu­rų.

Biu­dže­to do­ta­ci­jos ski­ria­mos par­ti­joms, ku­rios ati­tin­ka įsta­ty­mu ke­lia­mis rei­ka­la­vi­mus bei yra ga­vu­sios ne ma­žiau kaip 3 proc. bal­sų per pa­sta­ruo­sius Sei­mo, sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų bei Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mus.

Po­li­ti­nėms par­ti­joms do­ta­ci­jos per­ve­da­mos du kar­tus per me­tus, iki kiek­vie­nų me­tų ba­lan­džio 15 ir lap­kri­čio 15 die­nos.

Dėl reor­ga­ni­za­ci­jos, po ku­rios for­ma­liai įsteig­tas nau­jas ju­ri­di­nis as­muo, par­ti­jos at­žvil­giu nu­trauk­ta „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­la, nors par­ti­jos va­do­vai bu­vo nu­teis­ti dėl su­kčia­vi­mo.