V. Žirinovskis: išmokite gerbti Rusiją, kitaip jums galas!
Va­kar per vie­ną di­džiau­sių Ru­si­jos te­le­vi­zi­jos ka­na­lų skan­da­lin­ga­sis po­li­ti­kas Vla­di­mi­ras Ži­ri­novs­kis pa­gra­si­no at­siim­ti Vil­nių ir Klai­pė­dą. Taip pat jis tvir­ti­no, kad Lie­tu­va ir ki­tos Bal­ti­jos ša­lys nie­ko ne­ga­lės spręs­ti sa­va­ran­kiš­kai, kol ne­iš­moks gerb­ti Ru­si­jos ir ru­sų.

Gra­si­ni­mai ir ki­to­kie skan­da­lin­gi par­eiš­ki­mai Lie­tu­vos ad­re­su skrie­jo va­kar va­ka­re per Ru­si­jos Pir­mą­jį ka­na­lą trans­liuo­to­je lai­do­je „Mo­men­to struk­tū­ra“, ku­rio­je dis­ku­tuo­ta, ar Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Ry­tų par­tne­rys­tės prog­ra­ma yra nu­kreip­ta prieš Ru­si­ją. Šio­je lai­do­je taip pat da­ly­va­vo ES am­ba­sa­do­rius Ru­si­jo­je Vy­gau­das Ušac­kas.

Rei­ka­lau­ja ypa­tin­go sta­tu­so ru­sų kalbai

Ru­si­jos Dū­mos de­pu­ta­tas V. Ži­ri­novs­kis aiš­ki­no, kad Lie­tu­va su Ru­si­ja 300 me­tų gy­ve­no vie­no­je vals­ty­bė­je. „Jūs bu­vo­te Ru­si­jos vals­ty­bės da­lis, žo­džio „Lie­tu­va“ aps­kri­tai ne­bu­vo. Ge­rai, tai se­na is­to­ri­ja. Ta­čiau ko­dėl tu­rė­jo­me jums ati­duo­ti Klai­pė­da 1945 me­tais, Vil­niaus kraš­tą 1939-ai­siais? Jei­gu bū­tu­mė­te mums pa­sa­kę: „Vai­ki­nai, mes su ju­mis ne­il­gam, tuoj iš­ei­si­me“, mes vis­ką bū­tu­me pa­si­li­kę sau ir šian­dien bū­tų pui­kūs san­ty­kiai. Kaip ir jei­gu bū­tu­mė­me pa­si­li­kę Va­ka­rų Ukrai­ną, Don­ba­są, Kry­mą. Jei­gu vi­sa tai bū­tu­mė­me pa­si­li­kę sau, bū­tų iš­ėję tie, ku­rie mū­sų ne­ken­čia, ne­bū­tų jo­kių prob­le­mų. O da­bar jūs pa­sii­ma­te sve­ti­mus tur­tus, žmo­nes, te­ri­to­ri­jas, ru­sus pa­sii­ma­te ir iš jų ty­čio­ja­tės. Tai prob­le­ma“, - įsi­karš­čia­vęs aiš­ki­no V. Ži­ri­novs­kis.

Taip pat jis par­eiš­kė, kad no­rė­da­mi pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Ru­si­ja Va­ka­rai pri­va­lo rei­ka­lau­ti, jog vi­so­se bu­vu­sio­se SSRS res­pub­li­ko­se, „įs­kai­tant ir Lie­tu­vą, ru­sų kal­ba bū­tų an­tro­ji vals­ty­bi­nė“.

„Lie­tu­viai bū­tų iš­sau­go­ję SSRS“

Skan­da­lin­ga­sis po­li­ti­kas pri­si­mi­nė 1990 me­tus. Jis par­eiš­kė, kad re­fe­ren­du­mas dėl Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės pa­skel­bi­mo ne­reng­tas, nes „dau­gu­ma gy­ven­to­jų bū­tų bal­sa­vę už SSRS iš­sau­go­ji­mą“. V. Ušac­kas at­sa­kė, kad 1990 me­tais Lie­tu­va at­kū­rė ne­prik­lau­so­my­bę. „O ko­kiu pa­grin­du? Įsta­ty­mas jums to ne­lei­do, pir­miau­sia jūs tu­rė­jo­te su­reng­ti re­fe­ren­du­mą“, - tę­sė V. Ži­ri­novs­kis. Į to­kį jo par­eiš­ki­mą ES am­ba­sa­do­rius at­sa­kė, kad įsta­ty­mas ne­lei­do SSRS oku­puo­ti Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos.

V. Ušac­kui pri­mi­nus Lie­tu­vos Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tys­tės lai­kus, V. Ži­ri­novs­kis rė­žė: „jūs vi­sa­da pra­lai­mė­da­vo­te, ap­gau­di­nė­jo­te, bu­vo­te tai po vo­kie­čių, tai po šve­dų, tai po len­kų pa­du“. Jis aiš­ki­no, kad Lie­tu­va ir ki­tos Bal­ti­jos ša­lys nie­ko ne­ga­lės spręs­ti sa­va­ran­kiš­kai, kol ne­iš­moks gerb­ti Ru­si­jos ir ru­sų. „Ki­taip jums ga­las“, - šū­ka­vo V. Ži­ri­novs­kis.

Klau­sė, ko­dėl Vil­niu­je ir Klai­pė­do­je plaz­da Lie­tu­vos vėliavos

V. Ži­ri­novs­kis tvir­ti­no, kad len­kai, lie­tu­viai „su­kė­lė kru­vi­ną per­vers­mą Ukrai­no­je“, o ES ir Ki­je­vas bom­bar­duo­ja Don­ba­są, žu­do žmo­nes. Jis rė­kė, kad Briu­se­lis pa­gal­vo­tų apie sa­vo at­ei­tį. „Su­si­tar­si­me su ame­ri­kie­čiais, Ki­ni­ja ir iš Eu­ro­pos nie­ko ne­liks, vi­si bus skur­džiai. O jūs grą­žin­si­te vi­sas že­mes ir lik­si­te Kau­ne. Apie tai pa­gal­vo­ki­te“, - krei­pė­si jis į V. Ušac­ką.

Anot Ru­si­jos po­li­ti­kos skan­da­lis­to, Lie­tu­va ne­prik­lau­so­my­bę at­kū­rė 1938 me­tų Kons­ti­tu­ci­jos pa­grin­du, o anuo­met vals­ty­bės te­ri­to­ri­ja esą bu­vo tik Kau­nas, Šiau­liai ir Pa­ne­vė­žys. „Jei­gu 1990 me­tais at­kū­rė­te pa­gal tai, tai ir te­ri­to­ri­ją at­kur­ki­te. Ko­dėl jūs Vil­niu­je, Klai­pė­do­je ne­nui­ma­te vė­lia­vos?“, - rė­kė jis.

V. Ušac­kas iš kar­to su­rea­ga­vo į to­kius žo­džius ir lai­do­je taip pat da­ly­va­vu­sios Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vės Ma­ri­jos Za­cha­ro­vos pa­klau­sė, ar Ru­si­ja ger­bia Lie­tu­vos te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą. „Ar mes ka­da jums su­tei­kė­me pa­grin­do gal­vo­ti ki­taip? Tai as­me­ni­nė V. Ži­ri­novs­kio nuo­mo­nė“, - pa­ti­ki­no Ru­si­jos URM at­sto­vė.