V. Vildžiūnaitė grąžinama į darbą VMI
Iš Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jos par­ei­gų at­leis­ta Vil­ma Vil­džiū­nai­tė grą­ži­na­ma į dar­bą. Pir­ma­die­nį teis­mui nu­spren­dus, kad V.Vil­džiū­nai­tė tu­ri bū­ti grą­žin­ta į dar­bą, ins­pek­ci­ja pra­ne­šė, kad su­da­rys są­ly­gas jai dirb­ti.

„VMI, at­siž­velg­da­ma į teis­mo pri­im­tą nu­ta­ri­mą dėl iš par­ei­gų at­leis­tos vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jos grą­ži­ni­mo į anks­čiau ei­tas par­ei­gas, su­da­rys tin­ka­mas są­ly­gas V.Vil­džiū­nai­tei to­liau sklan­džiai vyk­dy­ti jai pa­ves­tas funk­ci­jas“, - tei­gia­ma VMI pra­ne­ši­me.

Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo at­sto­vė Si­gi­ta Ja­ci­ne­vi­čie­nė-Bal­ta­duo­nė sa­kė, kad teis­mas pa­da­rė iš­va­dą, jog V.Vil­džiū­nai­tei tar­ny­bi­nė nuo­bau­da - at­lei­di­mas iš par­ei­gų - bu­vo skir­ta, ne­sant tam tei­si­nio pa­grin­do ir ne­įro­džius tar­ny­bi­nio nu­si­žen­gi­mo su­dė­ties.

„To­dėl įsa­ky­mas, ku­riuo ji at­leis­ta iš par­ei­gų, nai­ki­na­mas ir jos skun­das ten­ki­na­mas. Teis­mas taip pat grą­ži­no V.Vil­džiū­nai­tę į par­ei­gas ir pri­tei­sė jos nau­dai vi­są vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį už pri­vers­ti­nę pra­vaikš­tą nuo lie­pos 25 die­nos iki teis­mo spren­di­mo įvyk­dy­mo“, - BNS sa­kė S.Ja­ci­ne­vi­čie­nė-Bal­ta­duo­nė.

Pa­sak teis­mo at­sto­vės, V.Vil­džiū­nai­tės skun­das pa­ten­kin­tas vi­sa apim­ti­mi.

„Teis­mas pa­da­rė iš­va­dą, kad tar­ny­bi­nė nuo­bau­da pa­skir­ta ne­pag­rįs­tai, nes nė­ra įro­dy­ta, kad ji ne­at­li­ko sa­vo funk­ci­jų ar tie­sio­gi­nes par­ei­gas at­li­ko ne­tin­ka­mai. (...) Taip pat by­lo­je nė­ra įro­dy­mų, kad par­eiš­kė­ja sie­kė pik­ty­biš­kai pa­žeis­ti vals­ty­bės tar­ny­bą reg­la­men­tuo­jan­čius tei­sės ak­tus“, - aiš­ki­no S.Ja­ci­ne­vi­čie­nė-Bal­ta­duo­nė.

Teis­mo spren­di­mas ga­li bū­ti aps­kųs­tas per 14 die­nų.