V. Vasiliauskas siūlomas antrai kadencijai
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė Sei­mui pa­tei­kė Vi­to Va­si­liaus­ko kan­di­da­tū­rą an­trai Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­ko ka­den­ci­jai, pra­ne­šė pre­zi­den­tū­ra. V.Va­si­liaus­kas, ku­rio pir­mo­ji 5 me­tų ka­den­ci­ja bai­gia­si ba­lan­džio 15 die­ną, sa­ko su­ti­kan­tis an­trą kar­tą va­do­vau­ti cen­tri­niam ban­kui.

„Per 5 jo va­do­va­vi­mo me­tus ša­lies fi­nan­sų sis­te­mo­je įvy­ko aki­vaiz­džių po­ky­čių – už­ti­krin­tas kre­di­tų įstai­gos sta­bi­lu­mas ir pa­ti­ki­mu­mas, pra­dė­tos es­mi­nės re­for­mos var­to­ji­mo kre­di­tų ir kre­di­tų uni­jų rin­ko­je, im­ta­si ak­ty­vių veiks­mų sie­kiant ge­res­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos bei di­di­nant fi­nan­si­nių pa­slau­gų prie­ina­mu­mą ir ko­ky­bę“, – ra­šo­ma Pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­me.

Pa­sak jo, žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mas Lie­tu­vos ban­ku per pa­sta­ruo­sius 6 me­tus iš­au­go 14 proc. ir šiuo me­tu sie­kia 62 pro­cen­tus.

Pa­sak pre­zi­den­tū­ros, Lie­tu­vos ban­kas taip pat ak­ty­viai pri­si­dė­jo prie sklan­daus eu­ro įve­di­mo: be­veik 90 proc. gy­ven­to­jų tei­gė, kad va­liu­ta pa­keis­ta sklan­džiai ir efek­ty­viai, o dau­giau kaip 90 proc. pri­pa­ži­no, kad bu­vo ge­rai in­for­muo­ti apie eu­ro įve­di­mą ir va­liu­tos kei­ti­mą.

V.Va­si­liaus­kas BNS pa­brė­žė, jog jis an­trą kar­tą va­do­vau­tų Lie­tu­vos ban­kui, tik jei Sei­mui su­tiks.

„Ban­ki­nin­kys­tė­je ir vi­so­je fi­nan­sų sis­te­mo­je įsi­bė­gė­ję reikš­min­gi po­ky­čiai, ku­riuos tęs­ti ir įtvir­tin­ti – bū­ti­na. No­rė­čiau bū­ti ti­kras, kad pra­dė­ti ar jau įpu­sė­ti sek­to­riui ir jo klien­tams svar­būs dar­bai bus už­baig­ti taip, kaip bu­vo su­ma­ny­ta“, – tei­gė V.Va­si­liaus­kas.

D.Gry­baus­kai­tė anks­čiau yra tei­gu­si, jog ver­ti­na V. Va­si­liaus­ko pro­fe­sio­na­lu­mą ir dar­bo re­zul­ta­tus, o me­tų pra­džio­je tei­gė ke­ti­nan­ti jo kan­di­da­tū­rą teik­ti ir an­trai ka­den­ci­jai.

V. Va­si­liaus­kas cen­tri­niam ban­kui va­do­vau­ja nuo 2011 me­tų ba­lan­džio 16 die­nos.

V.Va­si­liaus­kas yra dir­bęs fi­nan­sų vi­ce­mi­nis­tru, ad­vo­ka­tų kon­to­ro­je „Li­dei­ka, Pe­traus­kas, Va­liū­nas ir par­tne­riai LA­WIN“ (da­bar „Va­liū­nas El­lex“), Mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­je, da­ly­va­vo Lie­tu­vos de­ry­bo­se su Eu­ro­pos Są­jun­ga dar­bo gru­pės veik­lo­je. 2009 me­tų pa­va­sa­rį jis du mė­ne­sius dir­bo D.Gry­baus­kai­tės rin­ki­mų kam­pa­ni­jos va­do­vu.

Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kas ski­ria­mas pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai. Ka­den­ci­jų skai­čius ne­ri­bo­ja­mas.