V. Vasiliauskas: Graikijos pasitraukimas iš euro zonos Lietuvai įtakos neturėtų
Pa­dau­gė­jus kal­bų apie ga­li­mą Grai­ki­jos pa­si­trau­ki­mą iš eu­ro zo­nos, ką tik į ją įsto­ju­sios Lie­tu­vos cen­tri­nio ban­ko va­do­vas tvir­ti­na, kad Grai­ki­jos ne­te­ki­mas Lie­tu­vai di­de­lės įta­kos ne­tu­rė­tų.

„At­vi­rai pa­sa­kius, ma­nau, kad įta­ka bū­tų men­ka mums kaip Lie­tu­vai, nes mū­sų eko­no­mi­niai ry­šiai su Grai­ki­ja ti­krai nė­ra iš­plė­to­ti“, - an­tra­die­nį in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui sa­kė Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kas Vi­tas Va­si­liaus­kas.

Pa­sak jo, vi­sa eu­ro zo­na pa­jus­tų di­des­nę įta­ką, ta­čiau su­ge­bė­tų at­lai­ky­ti ga­li­mas prob­le­mas.

„Aš ma­nau, eu­ro zo­na yra ge­ro­kai stip­res­nė da­bar nei bu­vo 2011 me­tais. Be jo­kios abe­jo­nės, pa­čiai eu­ro zo­nai įta­ka bū­tų, bet aš ti­krai ne­no­rė­čiau da­bar spe­ku­liuo­ti, kas bū­tų, jei­gu bū­tų. Mes pa­lau­ki­me, pa­žiū­rė­si­me. Eu­ro zo­na ti­krai įro­dė ne kar­tą, kad ir di­des­nių kri­zių aki­vaiz­do­je ran­da vi­di­nių jė­gų at­sis­to­ti ant ko­jų“, - kal­bė­jo Lie­tu­vos ban­ko va­do­vas.

Grai­ki­jo­je sau­sio 25 die­ną vyks rin­ki­mai, o nuo­mo­nių apk­lau­so­je pir­mau­jan­ti ul­tra­kai­rio­ji par­ti­ja „Sy­ri­za“, nu­sis­ta­čiu­si prieš griež­to tau­py­mo po­li­ti­ką, gra­si­na, jei lai­mės rin­ki­mus, iš nau­jo de­rė­tis dėl par­amos tei­ki­mo są­ly­gų su ES ir Tarp­tau­ti­niu va­liu­tos fon­du.

Grai­ki­jos prem­je­ras An­to­nis Sa­ma­ras yra sa­kęs, kad šie pir­ma­lai­kiai rin­ki­mai lems, ar jo ša­lis liks eu­ro zo­no­je.