V. Vasiliauskas dairosi pamainos I. Šimonytei
Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kas Vi­tas Va­si­liaus­kas su­ka gal­vą dėl to, kas ga­lė­tų pa­keis­ti tre­jus me­tus jo pa­va­duo­to­ja dir­bu­sią Ing­ri­dą Ši­mo­ny­tę, šian­dien pra­de­dan­čią dar­bą nau­ja­ja­me Sei­me.

Iš Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos I. Ši­mo­ny­tė pa­sip­ra­šė at­lei­džia­ma, kai per pir­mą­jį rin­ki­mų tu­rą bu­vo iš­rink­ta į Sei­mą An­ta­kal­nio vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je. V. Va­si­liaus­kas ją at­lei­do nuo spa­lio 31 die­nos.

Ieš­ko kom­pe­ten­tin­go ir atsakingo

Pa­si­trau­kus I. Ši­mo­ny­tei, V. Va­si­liaus­kas svars­to, ko­kį kan­di­da­tą į Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos na­rius pa­si­rink­ti. „Sup­ran­ta­ma, vi­di­nių pa­svars­ty­mų dėl ga­li­mos pa­mai­nos tu­riu, ta­čiau kon­kre­čių ieš­ko­ji­mų – ne, to­dėl klau­si­mas apie kan­di­da­tus kol kas per anks­ty­vas. Ta­čiau vi­siš­kai ti­krai ži­nau, kad šios par­ei­gos tu­ri bū­ti pa­ti­kė­tos kom­pe­ten­tin­gam, at­sa­kin­gam as­me­niui, ku­riam iš­ti­ki­my­bė vi­suo­me­nės in­te­re­sui bū­tų vie­na iš svar­biau­sių ver­ty­bių. Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos stip­ry­bė ir yra ta, kad mes esa­me skir­tin­gų pa­tir­čių ir įvai­rių sri­čių kom­pe­ten­ci­jų žmo­nės, ku­riuos vie­ni­ja tvir­tas ver­ty­bi­nis pa­ma­tas“, – „Lie­tu­vos ži­nių“ in­ter­ne­to por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė V. Va­si­liaus­kas.

Įsta­ty­mas nu­ma­to, kad cen­tri­nio ban­ko val­dy­bos na­rius ne dau­giau kaip dviems ka­den­ci­joms ski­ria pre­zi­den­tas ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­ko tei­ki­mu. For­ma­lus ter­mi­nas, per ku­rį tu­ri bū­ti pa­teik­ta kan­di­da­tū­ra, ne­nus­ta­ty­tas. „Kai tik kan­di­da­tas bus ras­tas, tuo­met, kaip vi­sa­da, apie tai pra­ne­ši­me“, – pa­ti­ki­no V. Va­si­liaus­kas.

Ban­kui – pra­ra­di­mas, Sei­mui – nau­da

Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja I. Ši­mo­ny­tė bu­vo pa­skir­ta 2013 me­tų bir­že­lio mė­ne­sį. Jai bu­vo pa­ves­ta ku­ruo­ti prie­žiū­ros sri­tį ir jos funk­ci­jas vyk­dan­čią Prie­žiū­ros tar­ny­bą. Anot V. Va­si­liaus­ko, klau­si­mas, ar svars­tant kan­di­da­tū­ras į Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bą, bus ieš­ko­ma pro­fe­sio­na­lo, ga­lin­čio pe­rim­ti I. Ši­mo­ny­tės ku­ruo­tą sri­tį, yra per anks­ty­vas. „At­sa­ko­my­bių sri­tys tarp val­dy­bos na­rių ga­li bū­ti ir pers­kirs­ty­tos. Tai yra ma­no, kaip pir­mi­nin­ko, pre­ro­ga­ty­va“, – pa­žy­mė­jo jis.

Iš Lie­tu­vos ban­ko pa­si­trau­ku­sią I. Ši­mo­ny­tę V. Va­si­liaus­kas mi­ni ge­ruo­ju. Esą jos at­sis­ta­ty­di­ni­mas – pra­ra­di­mas cen­tri­niam ban­kui, bet nau­da Sei­mui. „Ing­ri­dos dar­bą ver­ti­nu la­bai ge­rai. Ji – vie­na iš ge­riau­sių fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos eks­per­tų, su ne­įkai­no­ja­ma vie­šo­jo sek­to­riaus dar­bo pa­tir­ti­mi, jau ne­kal­bant apie as­me­ni­nes sa­vy­bes. Kal­bant apie Lie­tu­vos ban­ko veik­los man­da­tus, ji pui­kiai pa­dir­bė­jo spręs­da­ma prob­le­mas grei­tų­jų kre­di­tų rin­ko­je, ki­tų fi­nan­si­nių pa­slau­gų tei­ki­mo prie­žiū­ro­je, kre­di­to uni­jų sek­to­riu­je bei at­sto­vau­da­ma Lie­tu­vos ban­kui Bend­ra­ja­me prie­žiū­ros me­cha­niz­me“, – var­di­jo V. Va­si­liaus­kas.