V. Vasiliauskas apie atstovavimą su N. Cvetkovu susijusiai įmonei: nieko neteisėta nedariau
Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kas Vi­tas Va­si­liaus­kas, prieš tap­da­mas cen­tri­nio ban­ko va­do­vu, at­sto­va­vo of­šo­ri­nei kom­pa­ni­jai, su­si­ju­siai su Ru­si­jos oli­gar­chu Ni­ko­la­ju­mi Cvet­ko­vu.

Tai ro­do nu­te­kė­ję Pa­na­mos tei­si­nin­kų kom­pa­ni­jos „Mos­sack Fon­se­ca“ duo­me­nys, ra­šo nau­jie­nų por­ta­las 15min.lt.

V.Va­si­liaus­kas ne­nei­gia do­ku­men­tų au­ten­tiš­ku­mo ir pri­pa­žįs­ta at­sto­va­vęs ne vie­nai of­šo­ri­nei įmo­nei. Ta­čiau Lie­tu­vos ban­ko va­do­vas ti­ki­na ne­pa­da­ręs nie­ko ne­tei­sė­to ar amo­ra­laus.

„Pats as­me­niš­kai ne­su ati­da­ręs sąs­kai­tų tiks­li­nė­se te­ri­to­ri­jo­se vei­kian­tiems vie­ne­tams. Ma­no veik­los sri­tis ad­vo­ka­to pra­kti­kos me­tu bu­vo su­si­ju­si su mo­kes­čiais ir at­ski­ro­mis fi­nan­si­nė­mis pa­slau­go­mis. Ma­no klien­tais yra bu­vę ne tik fi­zi­niai as­me­nys, įmo­nės, bet taip pat ir įmo­nių gru­pės, ku­rių struk­tū­ro­je yra pa­si­tai­kę ir vie­ne­tų, vei­ku­sių tiks­li­nė­se te­ri­to­ri­jo­se. Dirb­da­mas ad­vo­ka­tu esu kon­sul­ta­vęs to­kių vie­ne­tų at­sto­vus ban­ko sąs­kai­tų ati­da­ry­mo Lie­tu­vo­je klau­si­mais“, – 15min.lt tei­gė V.Va­si­liaus­kas.

Jis tei­gė pa­slau­gas tei­kęs, lai­kan­tis įsta­ty­mų ir ki­tų tei­sės ak­tų. Be to, jis tvir­ti­no nie­ka­da ne­tu­rė­jęs jo­kių še­šė­li­nių pi­ni­gų ar vers­lų.

„Vie­ne­tų, vei­ku­sių tiks­li­nė­se te­ri­to­ri­jo­se, ne­su stei­gęs nei sa­vo var­du, nei klien­to pa­ve­di­mu. Pats nie­kuo­met ne­tu­rė­jau ban­ko sąs­kai­tos už­sie­ny­je“, – ti­ki­no V.Va­si­liaus­kas.

Pa­sak por­ta­lo, V.Va­si­liaus­kas 2006 me­tų pa­bai­go­je – 2007 me­tų pra­džio­je tu­rė­jo įga­lio­ji­mus veik­ti Bri­tų Mer­ge­lių sa­lo­se re­gis­truo­tos įmo­nės „Red­der In­vest­ments“ var­du – ati­da­ry­ti sąs­kai­tas SEB ban­ke ir gau­ti duo­me­nis, rei­ka­lin­gus jas val­dy­ti. 2004 me­tais įsteig­ta bend­ro­vė pri­klau­sė Olan­di­jo­je re­gis­truo­tai įmo­nei „Ni­koil As­set Ma­na­ge­ment B.V.“, o 2005-ųjų pa­bai­go­je vie­nin­te­le jos ak­ci­nin­ke ta­po Ru­si­jos „U­ral­sib“ gru­pės Švei­ca­ri­jos bend­ro­vė „U­ral­sib IB Hol­ding AG“ – „U­ral­sib“ gi­mė, su­jun­gus to pa­ties pa­va­di­ni­mo ban­ką ir „Ni­koil Fi­nan­ce“. N.Cvet­ko­vas bu­vo pa­grin­di­nis „U­ral­sib“ ak­ci­nin­kas.

„Ni­koil“ at­sto­va­vo kon­cer­nui „Lu­koil“, kai šis de­rė­jo­si dėl „Ma­žei­kių naf­tos“ pir­ki­mo.