V. Uspaskichui už nepagarbą teismui skirta bauda
Pir­ma­die­nį Kau­no apy­gar­dos teis­me pri­im­tas bau­džia­ma­sis įsa­ky­mas, ku­riuo Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys Vik­to­ras Us­pas­ki­chas pri­pa­žin­tas kal­tu dėl ne­pa­gar­bos teis­mui ir nu­baus­tas 3766 eu­rų bau­da.

Kaip pra­ne­šė teis­mas, V.Us­pas­ki­chas bu­vo kal­ti­na­mas tuo, kad 2013 me­tų lie­pos pa­bai­go­je Vil­niaus Tarp­tau­ti­nia­me oro uos­te duo­da­mas in­ter­viu vie­šai žo­džiu ko­men­tuo­da­mas jo at­žvil­giu pri­im­tą ap­kal­ti­na­mą­jį 2013 me­tų lie­pos 12 die­nos Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo nuo­spren­dį už­gau­lio­jo šį nuo­spren­dį pri­ėmu­sius tei­sė­jus už jų veik­lą vyk­dant tei­sin­gu­mą iš­va­din­da­mas tei­sė­jus „nu­si­kal­tė­liais“, „bai­liais“, „ne­sa­va­ran­kiš­kais“, to­kiu bū­du vie­šai žo­džiu pa­že­mi­no tei­sin­gu­mą vyk­džiu­sį teis­mą ir tei­sė­jus dėl jų veik­los.

Teis­mo duo­me­ni­mis, V.Us­pas­ki­chas kal­tu pri­si­pa­ži­no vi­siš­kai ir pa­aiš­ki­no, kad duo­da­mas in­ter­viu žur­na­lis­tams jis pa­si­karš­čia­vo, tei­sė­jus taip pa­va­di­no spon­ta­niš­kai, su­si­jau­di­nęs. Dėl to V.Us­pas­ki­chas gai­li­si, at­sip­ra­šo tei­sė­jų, jei­gu juos įžei­dė.

Teis­mas pri­pa­ži­no Vik­to­rą Us­pas­ki­chą kal­tu ir, at­siž­velg­da­mas į tai, kad jis pri­si­pa­žįs­ta, gai­li­si, sky­rė ga­lu­ti­nę 3 tūkst. 766 eu­rų bau­dą, ku­rią įpa­rei­go­jo su­mo­kė­ti per du mė­ne­sius nuo bau­džia­mo­jo įsa­ky­mo įsi­tei­sė­ji­mo die­nos.

Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jas ir bu­vęs jos ly­de­ris V.Us­pas­ki­chas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn dėl teis­mo įžei­di­mo pa­trauk­tas per­nai. V.Us­pas­ki­chas įžei­džian­čiai pa­si­sa­kė ko­men­tuo­da­mas Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo 2013 me­tų lie­pos 12 die­nos spren­di­mą, ku­riuo už su­kčia­vi­mą ir ap­gau­lin­gą bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mą V.Us­pas­ki­chui skir­ta ket­ve­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė.

Šių me­tų va­sa­rio 1 die­ną Lie­tu­vos Ape­lia­ci­nis teis­mas V.Us­pas­ki­chą šio­je by­lo­je iš­tei­si­no dėl di­de­lės ver­tės mo­kes­ti­nių prie­vo­lių iš­ven­gi­mo. Už ki­tą nu­si­kal­ti­mą – ap­gau­lin­gą bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mą jam skir­ta pi­ni­gi­nė 6,8 tūkst. eu­rų bau­da.

Kal­ti­na­ma­sis, ne­su­tik­da­mas su baus­mės pa­sky­ri­mu teis­mo bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu, per 14 die­nų nuo šio do­ku­men­to ga­vi­mo die­nos tu­ri tei­sę pa­duo­ti Kau­no apy­gar­dos teis­mui pra­šy­mą su­reng­ti by­los nag­ri­nė­ji­mą teis­me. Šia tei­se ne­pa­si­nau­do­jus bau­džia­ma­sis įsa­ky­mas įsi­tei­sė­ja ir pra­de­da­mas vyk­dy­ti.