V. Uspaskichui pareikšti įtarimai dėl teisėjų įžeidimo
Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ty­rė­jai eu­ro­par­la­men­ta­rui Dar­bo par­ti­jos gar­bės pir­mi­nin­kui Vik­to­rui Us­pas­ki­chui par­eiš­kė įta­ri­mus dėl Dar­bo par­ti­jos by­lą nag­ri­nė­ju­sio teis­mo įžei­di­mo.

„Į­ta­ri­mai bu­vo pa­teik­ti gruo­džio 7 die­ną, an­tra­die­nį, gruo­džio 22 die­ną bus jo apk­lau­sa“, – BNS sa­kė po­li­ti­ko ad­vo­ka­tas Al­gir­das Miš­ki­nis.

Tei­si­nin­kas sa­ko, kad nu­si­kal­ti­me, ku­riuo įta­ria­mas jo klien­tas, yra svar­bi ty­čia.

„Aš ma­nau, kad pas jį tos ty­čios ne­bu­vo, tie žo­džiai nu­skam­bė­jo spon­ta­niš­kai“, – tei­gė ad­vo­ka­tas.

Anot jo, V.Us­pas­ki­chas dar ne­pa­reiš­kė nuo­mo­nės dėl jam par­eikš­to įta­ri­mo, nes no­ri jį iš­ana­li­zuo­ti. Kar­do­mo­ji prie­mo­nė jam ne­skir­ta.

Nau­jie­nų por­ta­las 15min.lt 2013 me­tų rugp­jū­tį Vil­niaus oro uos­te yra fil­ma­vęs re­por­ta­žą. Bū­tent ja­me V.Us­pas­ki­chas Dar­bo par­ti­jos by­lą nag­ri­nė­ju­sius Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jus pa­va­di­no nu­si­kal­tė­liais, bai­liais ir ne­sa­va­ran­kiš­kais.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra, iš­nag­ri­nė­ju­si tuo­me­ti­nio Tei­sė­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­ko Gin­ta­ro Kry­že­vi­čiaus pra­šy­mą dėl V.Us­pas­ki­cho vie­šų pa­si­sa­ky­mų apie spren­di­mą Dar­bo par­ti­jos by­lo­je pri­ėmu­sius tei­sė­jus, pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.

Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 232 straips­nis nu­ma­to at­sa­ko­my­bę už ne­pa­gar­bą teis­mui. Tas, kas vie­šai veiks­mu, žo­džiu ar raš­tu už­gau­liai pa­že­mi­no tei­sin­gu­mą vyk­dan­čius teis­mą ar tei­sė­ją dėl jų veik­los, bau­džia­mas bau­da ar­ba areš­tu, ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki dve­jų me­tų.

„Kiek­vie­nas tu­ri tei­sę į žo­džio lais­vę. Tei­sė kri­ti­kuo­ti teis­mus ne­ga­li bū­ti ri­bo­ja­ma, kaip ir tei­sė nau­do­tis vie­šais pa­si­sa­ky­mais kaip gy­ny­bos me­to­du. Ta­čiau tai ne­ga­li per­ženg­ti įsta­ty­mo lei­dė­jo nu­sta­ty­tų ri­bų ir tap­ti teis­mo ir tei­sin­gu­mą vyk­dan­čių tei­sė­jų nie­ki­ni­mu dėl jų veik­los“, – yra sa­kęs G.Kry­že­vi­čius.

Šie­met ge­gu­žę Eu­ro­pos Par­la­men­tas Stras­bū­re pa­nai­ki­no Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jo tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę ir lei­do eu­ro­par­la­men­ta­rą pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn dėl teis­mo įžei­di­mo. Ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mas lei­do pro­ku­ro­rams pra­tęs­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl V.Us­pas­ki­cho pa­si­sa­ky­mų apie jo by­lą nag­ri­nė­ju­sius Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jus.

Gruo­džio 16 die­ną Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas bai­gė nag­ri­nė­ti Dar­bo par­ti­jos „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ bau­džia­mą­ją by­lą, ver­dik­tas bus skel­bia­mas ki­tų me­tų va­sa­rio 1 die­ną.

2013 me­tų lie­pos 12 die­ną už su­kčia­vi­mą ir ap­gau­lin­gą bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mą bu­vu­siam Dar­bo par­ti­jos va­do­vui V.Us­pas­ki­chui Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas sky­rė ket­ve­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę, Sei­mo na­riui „dar­bie­čiui“ Vy­tau­tui Gap­šiui – per 10 tūkst. eu­rų bau­dą. Bu­vu­si par­ti­jos bu­hal­te­rė Ma­ri­nai Liut­ke­vi­čie­nė tuo­met nu­teis­ta vie­nų me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­me. Kar­tu nu­teis­tai par­la­men­ta­rei Vi­ta­li­jai Von­žu­tai­tei skir­ta tre­jų me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė. Da­bar jos by­la at­skir­ta į at­ski­rą, nes mo­te­ris dėl svei­ka­tos būk­lės ne­ga­li da­ly­vau­ti teis­mo po­sė­džiuo­se.

Pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mą aps­kun­dė tiek nu­teis­tie­ji, tiek pro­ku­ra­tū­ra. Pro­ku­ro­ras ape­lia­ci­nio teis­mo siū­lo baus­mes griež­tin­ti, kal­ti­na­mie­ji pra­šo juos iš­tei­sin­ti, teig­da­mi, kad tai po­li­ti­nė by­la.

Dar­bo par­ti­ja kal­ti­na­ma 2004–2006 me­tais ga­lė­ju­si ne­aps­kai­ty­ti dau­giau nei 24 mln. li­tų (be­veik 7 mln. eu­rų) pa­ja­mų ir 23 mln. li­tų (6,6 mln. eu­rų) iš­lai­dų.