V. Uspaskichas žada skelbti bado streiką
Ar­tė­jant bal­sa­vi­mui Eu­ro­pos Par­la­men­te (EP) dėl tei­si­nio im­uni­te­to pa­nai­ki­ni­mo, lai­ki­na­sis Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas tre­čia­die­nį iš­pla­ti­no laiš­ką EP na­riams, ku­ria­me ža­da ba­do strei­ką, va­di­na Lie­tu­vos val­džią „ban­di­tais“ ir skun­džia­si žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mais Lie­tu­vo­je.

„Aš vyk­dy­siu ba­do strei­ką, kol šie fak­tai bus pa­ti­krin­ti ir tin­ka­mai aps­vars­ty­ti“, - ra­šo V.Us­pas­ki­chas laiš­ke.

Kaip fak­tus jis mi­ni Lie­tu­vo­je prieš jį esą vyk­dy­tus žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mus. Po­li­ti­kas tei­gia, kad Lie­tu­vo­je po­li­ci­jos par­ei­gū­nai jam yra su­lau­žę ke­tu­ris šon­kau­lius, kad par­ei­gū­nams vyk­dant su „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­la su­si­ju­sias kra­tas, jo­se ne­da­ly­va­vo ad­vo­ka­tai.

Laiš­ke V.Us­pas­ki­chas taip pat skun­džia­si, kad jam bu­vo ati­mta ga­li­my­bė ly­gio­mis są­ly­go­mis su ki­tu kan­di­da­tu veiks­min­gai da­ly­vau­ti rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­je, kan­di­da­tuo­jant į Sei­mo na­rius 2007 me­tais. Jis tvir­ti­na, kad Lie­tu­vo­je skriau­džia­mas ir dėl to, kad pa­gal kil­mę yra ru­sas.

„Ko­dėl jūs pa­de­da­te Lie­tu­vos val­džiai elg­tis kaip ban­di­tams, leis­da­mi jai iš­si­suk­ti nau­do­jant bau­džia­mą­ją tei­sę po­li­ti­niams tiks­lams? (...) Kai aš kal­bu su sa­vo drau­gais ir ko­le­go­mis Ru­si­jo­je, kaip ga­liu teig­ti, kad žmo­gaus tei­sių pa­dė­tis Eu­ro­pos Są­jun­go­je yra ge­res­nė nei jų ša­ly­je? Kuo mes ge­res­ni už dau­ge­lį ša­lių, ku­rias kri­ti­kuo­ja­me kiek­vie­no­je ple­na­ri­nė­je se­si­jo­je?“ - ra­šo V.Us­pas­ki­chas.

Eu­ro­pos Par­la­men­tas tre­čia­die­nį Briu­se­ly­je spręs, ar pa­nai­kin­ti „dar­bie­čio“ tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę. Dėl šio klau­si­mo bus bal­suo­ja­ma ple­na­ri­nė­je se­si­jo­je.

Ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mas leis­tų Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui nag­ri­nė­ti by­lą, ku­rio­je že­mes­nės ins­tan­ci­jos teis­mas už su­kčia­vi­mą ir ap­gau­lin­gą bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mą V.Us­pas­ki­chui sky­rė ket­ve­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę.

Nuo­spren­dis įsi­ga­lios tik po Ape­lia­ci­nio teis­mo spren­di­mo.