V. Uspaskichas žada keisti dešimties partijos skyrių vadovus
Lai­ki­nai va­do­vau­ti Dar­bo par­ti­jai grį­žęs eu­ro­par­la­men­ta­ras Vik­to­ras Us­pas­ki­chas vis dar ne­atsk­lei­džia, ku­riuos mi­nis­trus siū­lys at­šauk­ti iš par­ei­gų, ta­čiau tei­gia, kad ke­ti­na keis­ti apie 10 par­ti­jos sky­rių pir­mi­nin­kų.

„Šian­dien iš­li­pus iš lėk­tu­vo jau pa­da­riau apie pen­kio­li­ka su­si­ti­ki­mų su kai ku­riais mi­nis­trais, sky­riaus pir­mi­nin­kais, Sei­mo na­riais. Su kiek­vie­nu tu­riu su­si­tik­ti, iš­klau­sy­ti jo nuo­mo­nę, ti­krai bus pa­si­kei­ti­mų - gal ko­kį de­šimt sky­riaus pir­mi­nin­kų tu­rė­si­me keis­ti, ti­krai at­kreip­si­me į dar­bą Vy­riau­sy­bės na­rių mū­sų de­le­guo­tų - kaip mi­nis­trų, taip ir vi­ce­mi­nis­trų“, - ket­vir­ta­die­nį LRT te­le­vi­zi­jos lai­do­je „Dė­me­sio cen­tre“ sa­kė V.Us­pas­ki­chas.

Jis vis dar ne­atsk­lei­džia, ku­riuos mi­nis­trus ke­ti­na siū­ly­ti par­ti­jai keis­ti: „Aš tu­riu par­ti­ją at­vež­ti į su­va­žia­vi­mą, tvar­kin­gai. Par­uoš­ti vi­są ana­li­zę ir da­bar bet koks sa­ki­nys iš ma­no lū­pų bus kaip par­ti­jos nuo­mo­nė“.

Jis pri­dū­rė, kad jo pa­siū­ly­mas dėl mi­nis­trų „bus griež­tas“. Ta­čiau V.Us­pas­ki­chas kar­to­ja, kad vie­nin­te­lė sa­vo dar­bu jam ne­užk­liū­va že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė.

Dar­bo par­ti­jos ly­de­ris sa­kė, kad taip pat nė­ra ap­sisp­ren­dęs ir dėl nau­jo par­ti­jos va­do­vo, ta­čiau ti­ki­no, kad bū­tų už jau­ną žmo­gų ar­ba as­me­nį iš ša­lies.

„Aš už jau­nes­nę kar­tą. Taip vi­są lai­ką sa­ky­siu. Ar­ba ko­kį nau­ją ly­de­rį iš šo­no, ku­ris trauk­tų par­ti­ją. (...) Jei­gu bus žmo­nių kri­ti­nė nuo­mo­nė, kad rei­kia iš šo­no žmo­gaus, ta­da aš im­siu iš šo­no“, - ti­ki­no V.Us­pas­ki­chas.

„Dar­bie­čių“ ta­ry­ba pra­ėju­sį penk­ta­die­nį per po­sė­dį Kė­dai­niuo­se nu­spren­dė įkur­ti dar­bo gru­pę, ku­ri ver­tins mi­nis­trų dar­bą Vy­riau­sy­bė­je. Taip pat par­ti­jos ta­ry­ba nu­spren­dė iki par­ti­jos su­va­žia­vi­mo, ku­ris vyks bir­že­lį, pa­skir­ti V.Us­pas­ki­chą par­ti­jos pir­mi­nin­ku, iš pir­mi­nin­ko pos­to at­sis­ta­ty­di­nus par­la­men­to pir­mi­nin­kei Lo­re­tai Grau­ži­nie­nei.

Dar­bo par­ti­ja be V.Bal­trai­tie­nės yra de­le­ga­vu­si ener­ge­ti­kos mi­nis­trą Ro­ką Ma­siu­lį, kul­tū­ros mi­nis­trą Ša­rū­ną Bi­ru­tį, švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trą Dai­nių Pa­val­kį bei so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trę Al­gi­man­tą Pa­be­dins­kie­nę.