V. Uspaskichas turtingesnis už A. Guogą
Tur­tin­giau­siu Lie­tu­vos eu­ro­par­la­men­ta­ru iš­lie­ka Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas, ku­rio šei­mos tur­tas be­veik 4 mln. eu­rų len­kia li­be­ra­lo An­ta­no Guo­gos val­do­mą tur­tą.

Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) duo­me­ni­mis, V.Us­pas­ki­chas su žmo­na Jo­lan­ta Bla­žy­te iš vi­so tu­ri 35,7 mln. eu­rų san­tau­pų ir įvai­raus tur­to, tuo me­tu A.Guo­ga su su­tuok­ti­ne Ais­te nu­ro­dė su­kau­pę 31,8 mln. eu­rų tur­to.

Tie­sa, V.Us­pas­ki­chas, prieš­in­gai nei jo ko­le­ga Eu­ro­pos Par­la­men­te, di­džią­ją da­lį sa­vo tur­to, t.y. 33,37 mln. eu­rų ver­tės įmo­nių ak­ci­jų, yra per­ra­šęs J.Bla­žy­tei. Jų ver­tė, ly­gi­nant su per­nai pa­teik­tos dek­la­ra­ci­jos duo­me­ni­mis, ne­su­ma­žė­jo. Iš vi­so V.Us­pas­ki­cho šei­mos tur­tas per me­tus su­ma­žė­jo apie 200 tūkst. eu­rų.

Per 1,46 mln. sie­kė su­tuok­ti­nių pi­ni­gi­nės san­tau­pos, apie 618 tūkst. eu­rų įver­tin­tas šei­mos ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas, 194 tūkst. eu­rų - že­mės skly­pai. Nu­ro­do­ma, kad „dar­bie­tis“ su­kau­pęs apie 44 tūkst. eu­rų ver­tės ju­ve­ly­ri­nių, me­no dir­bi­nių ir ki­tų dek­la­ruo­ti­nų daik­tų.

VMI nu­ro­do, kad šei­ma su­tei­kė ir 3,35 mln. eu­rų pa­sko­lų, apie 2,92 mln. eu­rų iš jų pa­sko­li­nu­si yra J.Bla­žy­tė.

Pir­mą­kart tur­to dek­la­ra­ci­ją tei­kian­čio A.Guo­gos val­do­mos įmo­nių ak­ci­jos, VMI duo­me­ni­mis, ver­tos 24,77 mln. eu­rų. Guo­gų šei­ma taip pat tu­ri ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to už 461 tūkst. eu­rų, be­veik 93 tūkst. eu­rų ver­ti jų au­to­mo­bi­liai, per 88 tūkst. eu­rų - že­mės skly­pai.

A.Guo­gos dek­la­ra­ci­jo­je nu­ro­do­ma, jog jo tu­ri­mų me­no, ju­ve­ly­ri­kos dir­bi­nių ir ki­tų daik­tų, ku­riuos pri­va­lu dek­la­ruo­ti, ver­tė sie­kia 438 tūkst. eu­rų. Jis taip pat yra su­tei­kęs 5,42 mln. eu­rų pa­sko­lą.

Ma­žiau­siai iš eu­ro­par­la­men­ta­rų įver­tin­tas Tė­vy­nės są­jun­gos - Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) at­sto­vo Al­gir­do Sau­dar­go šei­mos tur­tas ir san­tau­pos - 161 tūkst. eu­rų. Šios par­ti­jos va­do­vo Gab­rie­liaus Lands­ber­gio šei­mos tur­tas įver­tin­tas 328 tūkst. eu­rų, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) va­do­vo Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio - 259 tūkst. eu­rų, li­be­ra­lo Pe­tro Auš­tre­vi­čiaus - 248 tūkst. eu­rų. Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Bro­nis Ro­pė su šei­ma nu­ro­do su­kau­pęs 303 tūkst. eu­rų, „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Pa­ksas - 456 tūkst. eu­rų, Dar­bo par­ti­jos va­do­vas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis - 275 tūkst. eu­rų. So­cial­de­mo­kra­tai Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė ir Zig­man­tas Bal­čy­tis nu­ro­do tu­rin­tys ati­tin­ka­mai 560 tūkst. eu­rų ir 421 tūkst. eu­rų san­tau­pų bei tur­to.

Re­gis­trų cen­tro duo­me­ni­mis, A.Guo­ga vie­nas val­do įmo­nių „Lo­ši­mų stra­te­gi­nė gru­pė“, „NTSG“, „TR Hol­ding“ ak­ci­jas. Tuo me­tu V.Us­pas­ki­cho su­tuok­ti­nė J.Bla­žy­tė yra vie­nin­te­lė įmo­nių „Jos­vai­niai“, „Kre­ke­na­vos ag­ro­fir­ma“, „Kre­ke­na­va“, „Kre­ke­na­vos pa­ša­rai“, „Kė­dai­nių kon­ser­vų fab­ri­kas“ kon­cer­no „Vi­kon­da“, įmo­nių „Vi­ke­da“ ir „Viks­ta­ta“ ak­ci­nin­kė.