V. Uspaskichas trečią kartą neatvyko į teismą
Eu­ro­par­la­men­ta­ras Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas tre­čią kar­tą ne­at­vy­ko į Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo po­sė­dį su­kčia­vi­mo by­lo­je.

Penk­ta­die­nį teis­mas su­si­rin­ko klau­sy­tis ad­vo­ka­tų kal­bų. Po­sė­džio pra­džio­je tei­sė­ja Vio­le­ta Ra­žins­kai­tė pa­skel­bė, kad an­tra­die­nį bu­vo gau­tas V.Us­pas­ki­cho par­eiš­ki­mas. Ja­me nu­teis­ta­sis tei­gia, kad ži­no, jog ar­ti­miau­sia­me po­sė­dy­je to­liau vyks bai­gia­mo­sios kal­bos, jo vi­si gy­nė­jai sa­vo kal­bas yra pa­sa­kę, o jis dėl as­me­ni­nių su­sik­los­čiu­sių ap­lin­ky­bių, dėl stu­di­jų aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je ne­ga­lės da­ly­vau­ti penk­ta­die­nį vyk­sian­čia­me po­sė­dy­je.

„Ne­no­rė­da­mas truk­dy­ti teis­mui, su­tin­ku, kad po­sė­dis vyk­tų man ne­da­ly­vau­jant, dė­ko­ju už su­pra­tin­gu­mą“, – ra­šo V.Us­pas­ki­chas.

Tei­sė­ja nu­sis­te­bė­jo, kad V.Us­pas­ki­chas gal­būt iš­vy­ko į už­sie­nį be teis­mo lei­di­mo.

V.Us­pas­ki­chui yra skir­tas pi­ni­gi­nis užs­ta­tas – maž­daug 144 tūkst. eu­rų. Jei­gu jis ban­dy­tų pa­sis­lėp­ti nuo teis­mo, pi­ni­gai ati­tek­tų vals­ty­bei, o teis­mas tu­ri tei­sę svars­ty­ti dėl kar­do­mo­sios prie­mo­nės griež­ti­ni­mo.

„Y­ra dar li­kęs pa­sku­ti­niai žo­džiai ir at­skir­ti­mai, mus rei­kia aiš­kiai ži­no­ti, ži­no­ti jo po­zi­ci­ją, Yra pa­skir­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė. Jei­gu aukš­to­ji mo­kyk­la, tai, ma­tyt, už­sie­ny­je. (Iš­vy­ko) be teis­mo ži­nios, tik in­for­muo­ja­ma. Bū­tų ge­rai, kad aiš­ki jo po­zi­ci­ja ki­ta­me po­sė­dy­je bū­tų. Tu­ri bū­ti teis­mo lei­di­mas“, – kal­bė­jo tei­sė­ja V.Ra­žins­kai­tė.

„Bū­ti­nai per­duo­siu“, – teis­mui ža­dė­jo V.Us­pas­ki­cho ad­vo­ka­tas Al­gir­das Miš­ki­nis. Vė­liau ad­vo­ka­tas BNS sa­kė, kad V.Us­pas­ki­cho da­ly­va­vi­mas ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos pro­ce­se nė­ra bū­ti­nas. Ko­kio­je aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je stu­di­juo­ja V.Us­pas­ki­chas, ne­ga­lė­jo nu­ro­dy­ti nei jo gy­nė­jas, nei Vy­tau­tas Gap­šys.

Teis­mo po­sė­dy­je pa­si­sa­kė V.Gap­šio vals­ty­bės skir­tas ad­vo­ka­tas bei Dar­bo par­ti­jos gy­nė­jos. Po­sė­džiui už­tru­kus vos 40 mi­nu­čių, pro­ce­so da­ly­viams te­ko skirs­ty­tis.

„Li­ko iš­klau­sy­ti V.Us­pas­ki­cho nuo­mo­nę“ , – sa­kė tei­sė­ja V.Ra­žins­kai­tė.

Ki­tas po­sė­dis vyks lap­kri­čio 6 die­ną. Iki tos da­tos ti­ki­ma­si iš­siaiš­kin­ti dėl V.Us­pa­ki­cho da­ly­va­vi­mo ir pra­dė­ti pro­ce­so da­ly­vių at­si­kir­ti­mus.

Tei­sė­jai taip pat pa­pil­do­mai pa­sky­rė dar vie­ną po­sė­dį gruo­džio 16 die­ną.

Lie­pą vy­ku­sio po­sė­džio iš­va­ka­rė­se teis­mas bu­vo ga­vęs V.Us­pas­ki­cho par­eiš­ki­mą, kad jis dėl šei­mi­nių ap­lin­ky­bių ne­ga­lės da­ly­vau­ti teis­mo po­sė­dy­je.

V. Us­pas­ki­chas ne­pa­si­ro­dė teis­me ir prieš tai lie­pos vi­du­ry­je vy­ku­sia­me po­sė­dy­je, nes bu­vo iš­vy­kęs į Ru­si­ją. Vi­sais at­ve­jais jis nu­ro­dė su­tin­kan­tis, kad po­sė­dis vyk­tų jam ne­da­ly­vau­jant.

Prieš dve­jus me­tus – 2013 me­tų lie­pos 12 die­ną – už su­kčia­vi­mą ir ap­gau­lin­gą bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mą V. Us­pas­ki­chui Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas sky­rė ket­ve­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę, V.Gap­šiui – per 10 tūkst. eu­rų bau­dą. Ma­ri­na Liut­ke­vi­čie­nė tuo­met nu­teis­ta vie­nų me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­me. Pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mą aps­kun­dė tiek nu­teis­tie­ji, tiek pro­ku­ra­tū­ra.

Pro­ku­ro­ras ape­lia­ci­nio teis­mo siū­lo baus­mes griež­tin­ti, kal­ti­na­mie­ji pra­šo juos iš­tei­sin­ti, teig­da­mi, kad tai – po­li­ti­nė by­la.