V. Uspaskichas traukiasi iš Darbo partijos
Šian­dien Kau­ne vy­ku­sia­me Dar­bo par­ti­jos ta­ry­bos po­sė­dy­je Vik­to­ras Us­pas­ki­chas pra­ne­šė, kad trau­kia­si iš par­ti­jos. 

To­kį spren­di­mą jis sa­kė pri­ėmęs ne­no­rė­da­mas dėl jam pa­teik­tų kal­ti­ni­mų teis­me pa­kenk­ti par­ti­jai. „Man te­ko gar­bė da­ly­vau­ti Lie­tu­vos po­li­ti­nia­me gy­ve­ni­me ne vie­ne­rius me­tus. Ėjau ir mi­nis­tro par­ei­gas, ir Sei­mo na­rio, da­bar esu Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys. Ta­čiau jau­čiu, kad šio­je sri­ty­je jau pa­da­riau vis­ką, kas bu­vo ma­no va­lio­je, – tei­gė V. Us­pas­kis­chas. – To­dėl nu­spren­džiau, kad at­ėjo lai­kas pa­si­trauk­ti.“

Eu­ro­pos Par­la­men­tas ge­gu­žės mė­ne­sį pa­nai­ki­no jo tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę ir lei­do pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn dėl teis­mo įžei­di­mo, kai V.Us­pas­ki­chas pa­si­sa­kė apie jo by­lą nag­ri­nė­ju­sius Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jus. Prieš sa­vai­tę Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas bai­gė nag­ri­nė­ti Dar­bo par­ti­jos juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je spren­di­mą skelbs 2016 me­tų va­sa­rio 1 die­ną.

2013 me­tų lie­pos 12 die­ną už su­kčia­vi­mą ir ap­gau­lin­gą bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mą bu­vu­siam Dar­bo par­ti­jos va­do­vui V. Us­pas­ki­chui Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas sky­rė ket­ve­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę, Sei­mo na­riui „dar­bie­čiui“ Vy­tau­tui Gap­šiui – per 10 tūkst. eu­rų bau­dą, bu­vu­si par­ti­jos bu­hal­te­rė Ma­ri­na Liut­ke­vi­čie­nė nu­teis­ta vie­nų me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­me, o par­la­men­ta­rei Vi­ta­li­jai Von­žu­tai­tei bu­vo skir­ta tre­jų me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė. Dar­bo par­ti­ja kal­ti­na­ma, jog 2004–2006 me­tais ga­lė­jo ne­aps­kai­ty­ti be­veik 7 mln. eu­rų pa­ja­mų ir 6,6 mln. eu­rų iš­lai­dų. Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mą aps­kun­dė ir nu­teis­tie­ji, ir pro­ku­ra­tū­ra.