V. Uspaskichas nuosprendžio lauks Lietuvoje
Iš­gir­dęs vals­ty­bės kal­tin­to­jo pa­siū­ly­tą še­še­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­lo­je Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jas eu­ro­par­la­men­ta­ras Vik­to­ras Us­pas­ki­chas ža­da nuo­spren­džio lauk­ti Lie­tu­vo­je, o pro­ku­ro­rą Sau­lių Ver­sec­ką kal­ti­na vyk­dant už­sa­ky­mą.

„Aš vi­siš­kai ne­su­tin­ku su kal­ti­ni­mais. Tai yra už­sa­ky­mas, ku­rį pro­ku­ro­ras tvar­kin­gai vyk­do“, - BNS Ape­lia­ci­nia­me teis­me sa­kė V.Us­pas­ki­chas, ne­pa­tiks­li­nęs, kas ga­lė­tų bū­ti S.Ver­sec­ko už­sa­ko­vai.

Po­li­ti­kas sa­kė be­si­džiau­gian­tis už par­ti­jos ko­le­gas Vy­tau­tą Gap­šį ir Ma­ri­ną Liut­ke­vi­čie­nę, kad by­lo­je šiems švel­ni­na­mos ap­lin­ky­bės ir pro­ku­ro­ras siū­lo juos nu­teis­ti lyg­ti­nai. Ki­ta ver­tus, jis pa­brė­žė by­lo­je pa­si­gen­dan­tis kal­tu­mo įro­dy­mų.

„Man ne­bai­sus tas ka­lė­ji­mas, man bai­su, ka­da vis­kas da­ro­ma ne­pa­dė­jus ant sta­lo įro­dy­mų“, - sa­kė V.Us­pas­ki­chas.

„Dar­bie­tis“ pa­ti­ki­no, kad Ape­lia­ci­nio teis­mo nuo­spren­džio lauks Lie­tu­vo­je.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras Sau­lius Ver­sec­kas Ape­lia­ci­nia­me teis­me ket­vir­ta­die­nį pa­siū­lė nu­teis­ti Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­ją V.Us­pas­ki­chą še­še­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­me, par­la­men­ta­rui V.Gap­šiui skir­ti pu­san­trų me­tų baus­mę jos vyk­dy­mą ati­de­dant dve­jiem me­tams, M.Liut­ke­vi­čie­nei - vie­ne­rių me­tų baus­mę, vyk­dy­mą ati­de­dant dve­jiem me­tams.

Taip pat S.Ver­sec­kas siū­lo Dar­bo par­ti­jai skir­ti apie 376 tūkst. eu­rų bau­dą.

2013 me­tų lie­pą Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas už su­kčia­vi­mą ir ap­gau­lin­gą bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mą V.Us­pas­ki­chui sky­rė ket­ve­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę, kar­tu nu­teis­tai par­la­men­ta­rei Vi­ta­li­jai Von­žu­tai­tei skir­ta tre­jų me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė (pa­sta­ro­sios by­lą Ape­lia­ci­nis teis­mas iš­sky­rė į at­ski­rą), Sei­mo na­riui V.Gap­šiui skir­ta 35 tūkst. li­tų (per 10 tūkst. eu­rų) bau­da, bu­vu­si par­ti­jos fi­nan­si­nin­kė M.Liut­ke­vi­čie­nė nu­teis­ta vie­nų me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­me.

By­la Dar­bo par­ti­jos at­žvil­giu nu­trauk­ta teis­mui pa­skel­bus, kad par­ti­ja kaip ju­ri­di­nis as­muo veik­lą bai­gė įvyk­džius reor­ga­ni­za­ci­ją.

Pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mą aps­kun­dė tiek nu­teis­tie­ji, tiek pro­ku­ra­tū­ra.

Nuo­spren­dis įsi­ga­lio­ja tik po ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mo.