V. Uspaskichas: nepasitraukus D. Pavalkiui, koalicijai dirbti bus sunkiau
Jei „dar­bie­čių“ ta­ry­bos at­šauk­tas švie­ti­mo mi­nis­tras Dai­nius Pa­val­kis pats ne­si­trauks iš pos­to ar­ba jį pa­lai­kys prem­je­ras, tai ap­sun­kins koa­li­ci­jos dar­bą, sa­ko Dar­bo par­ti­jos va­do­vas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas.

„Kad ap­sun­kins dar­bą koa­li­ci­jo­je - tai taip, to­dėl kad ši­ta mi­nis­te­ri­ja pa­gal koa­li­ci­nį su­si­ta­ri­mą pri­klau­so Dar­bo par­ti­jai ir, svar­biau­sia, at­sa­ko­my­bė. Ko­dėl prem­je­ras ir pre­zi­den­tė per du su pu­se me­tų ne­pa­gy­rė D.Pa­val­kio vie­šai, o da­bar ve­lia­si į in­tri­gas. Jei­gu pa­skir­ta Dar­bo par­ti­jai at­sa­ko­my­bė, DP ir ne­ša at­sa­ko­my­bę - ar­ba per­da­rom koa­li­ci­nę su­tar­tį: pa­im­ki­te mi­nis­te­ri­ją kar­tu su Pa­val­kiu, ne­pa­tin­ka mi­nis­te­ri­ja - pa­im­ki­te Pa­val­kį pa­ta­rė­ju sau. Vis­kas tvar­ko­je“, - LNK ži­nioms par­eiš­kė V.Us­pas­ki­chas.

Jis taip pat pa­ti­ki­no, kad nors „dar­bie­čiai“ sek­ma­die­nį ir nu­spren­dė at­šauk­ti D.Pa­val­kį iš mi­nis­tro pos­to, jis ne­bus ša­li­na­mas iš par­ti­jos. Ta­čiau jei jis pats per­bėg­tų pas so­cial­de­mo­kra­tus, esą, bū­tų ver­ti­na­mas kaip „ap­si­šau­kė­lis“.

„Tai jo rei­ka­las - jis tik įro­dys, kad jis nie­ka­da ne­bu­vo ko­man­dos na­rys, tik ap­si­šau­kė­lis“, - sa­kė V.Us­pas­ki­chas.

Lai­ki­na­sis par­ti­jos va­do­vas ti­ki­no, kad mi­nis­trui prie­kaiš­tai reikš­ti ir anks­čiau, ne tik jam pa­čiam grį­žus va­do­vau­ti par­ti­jai. Esą, prie­kaiš­tai bu­vo iš­sa­ko­mi ne­vie­šai.

„Ne­pa­ten­kin­ti mo­ky­to­jai, ne­pa­ten­kin­ti mo­ki­niai, ne­pa­ten­kin­ti stu­den­tai, ne­pa­ten­kin­ti pri­va­čių uni­ver­si­te­tų stei­gė­jai. Tai mums la­bai rim­tas sig­na­las, kad rei­kia kaž­ką keis­ti“, - sa­kė V.Us­pas­ki­chas.

„Dar­bie­čių“ va­do­vas tvir­ti­no sa­vait­ga­lį dar­bo par­ti­jos ta­ry­bos po­sė­dy­je tei­gia ne­tgi dau­giau kri­ti­kos iš­sa­kęs so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trei Al­gi­man­tai Pa­be­dins­kie­nei, ku­rią su­kri­ti­ka­vo ir pre­zi­den­tė. Ta­čiau A.Pa­be­dins­kie­nei esą ne­duo­da­ma re­sur­sų, tad ji esą ne­ga­li spręs­ti prob­le­mų, ku­rias nu­ro­do pre­zi­den­tė.

„Duo­ki­te So­cia­li­nės ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai re­sur­sus, mes pa­nai­kin­si­me vi­są skur­dą“, - par­eiš­kė V.Us­pas­ki­chas.

D.Pa­val­kį sek­ma­die­nį iš mi­nis­tro pos­to „dar­bie­čių“ ta­ry­ba nu­spren­dė ša­lin­ti dėl par­ti­jos prog­ra­mos ne­vyk­dy­mo. Pats D.Pa­val­kis tei­gė ne­da­ry­sian­tis „stai­gių ju­de­sių“ ir dar pa­gal­vo­sian­tis, ar trauk­tis iš pos­to. Su juo tre­čia­die­nį su­si­tiks prem­je­ras Al­gir­das But­kei­vi­čius, jis taip pat tre­čia­die­nį lauks „dar­bie­čių“ mo­ty­vų dėl D.Pa­val­kio at­šau­ki­mo.

Sek­ma­die­nį „dar­bie­čių“ ta­ry­bos po­sė­dy­je V.Us­pas­ki­chas kaip ga­li­mą kan­di­da­tą į D.Pa­val­kio vie­tą įvar­di­jo bu­vu­sį Sei­mo pir­mi­nin­ką Vy­dą Ged­vi­lą.