V. Uspaskichas: Darbo partija turi pasakyti – ji valdžioje ar ne
Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jas, šiuo me­tu na­rys­tę jo­je su­stab­dęs Vik­to­ras Us­pas­ki­chas sa­ko ne­be­da­ran­tis įta­kos par­ti­jai, bet kar­tu siū­lo „dar­bie­čiams“ ap­sisp­ręs­ti – jie val­džio­je ar ne, o So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­ją pa­si­rin­ku­sius vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se iš­rink­tus Va­len­ti­ną Bu­kaus­ką ir Pe­trą Čim­ba­rą va­di­na iš­da­vi­kais, ku­rie „šil­tos vie­tos ieš­ko sa­vo už­pa­ka­liams ir ne dau­giau“.

„Nuo se­nų lai­kų dau­ge­lis vi­sus Dar­bo par­ti­jos įvy­kius įpra­tę sie­ti su Vik­to­ru Us­pas­ki­chu. O, svar­biau­sia, juos sten­gė­si sie­ti tie, ku­rie no­ri pri­deng­ti sa­vo bu­ku­mą. Tad no­riu pa­sa­ky­ti, kad aš jau se­niai ten ne­sis­ten­giu kam nors da­ry­ti įta­ką, ar pri­mes­ti sa­vo va­lią“, – po rin­ki­mi­nio „dar­bie­čių“ su­va­žia­vi­mo iš­pla­tin­ta­me vie­ša­me laiš­ke V.Us­pak­si­chas sa­kė nuo par­ti­jos rei­ka­lų at­si­ri­bo­jęs, kai jos va­do­vu bu­vo ta­pęs Vy­tau­tas Gap­šys.

Sa­vo laiš­ke V.Us­pas­ki­chas aš­triai kri­ti­ka­vo at­ski­rus „dar­bie­čius“ dėl pra­lai­mė­tų rin­ki­mų, taip pat siū­lo at­sip­ra­šy­ti ir su­grą­žin­ti Vy­tau­tą Gap­šį, ku­ris pa­skel­bė pa­lie­kan­tis par­ti­ją iš­kart po to, kai jos pir­mi­nin­ke iš­rink­ta Ži­vi­lė Pins­ku­vie­nė.

Taip pat par­ti­jos įkū­rė­jas par­agi­no ap­sisp­ręs­ti ir pa­skelb­ti – ar Dar­bo par­ti­ja yra val­džio­je. „Kai man pa­skam­bi­no Ž.Pins­ku­vie­nė, ban­džiau at­ver­ti jai akis. Kaip ji, kaip par­ti­jos pir­mi­nin­kė, kri­ti­kuos soc­de­mus, val­džią, in­den­ti­fi­kuos par­ti­ją, jei Dar­bo par­ti­jos Sei­mo na­riai yra so­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­riai? Ir da­bar pa­pras­tas klau­si­mas: Dar­bo par­ti­ja val­džio­je ar ne? Jei taip – rei­kia apie tai pa­skelb­ti. Jei ne – taip pat rei­kia pa­skelb­ti“, – ra­šo V.Us­pas­ki­chas.

„Dar juo­kin­giau klau­sy­ti, kaip V.Bu­kaus­kas iš tri­bū­nos po­ri­no ple­pa­lus ir klai­di­no par­tie­čius, esą jie dvie­se su P.Čim­ba­ru nu­ėjo pas soc­de­mus į frak­ci­ją tam, kad pa­dė­tų sky­riams iš­si­lai­ky­ti. Ne­juo­kin­ki­te pa­sau­lio – 29 Sei­mo na­riai, pen­ki mi­nis­trai, Sei­mo pir­mi­nin­kė ir pir­ma­sis Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas, bū­rys vi­ce­mi­nis­trų pra­ei­tą ka­den­ci­ją taip „pa­dė­jo“, kad Dar­bo par­ti­ja ir 5 pro­cen­tų ne­praė­jo. O da­bar jie dvie­se pa­dės? Šil­tos vie­tos ieš­ko sa­vo už­pa­ka­liams ir ne dau­giau“, – apie soc­de­mų frak­ci­ją pa­si­rin­ku­sius „dar­bie­čius“ sa­kė V.Us­pas­ki­chas.

Kar­tu jis svars­tė, kad šiuos du „dar­bie­čius“ iš­me­tus iš par­ti­jos jiems bū­tų pa­da­ry­ta pa­slau­ga, nes jie iš­veng­tų iš­da­vi­ko eti­ke­tės.

„Ši­tie du „he­ro­jai“ jau iš­da­vė par­ti­ją. Ma­ža to, V.Bu­kaus­kas – jau vie­nas iš soc­de­mų frak­ci­jos va­do­vų. Jam no­ri­si kaip nors iš­ei­ti iš par­ti­jos, ar net su­žlug­dy­ti ją, su­si­jun­gus su soc­de­mais, nes to­kį už­da­vi­nį ir ga­vo iš soc­de­mų. Bet tie­siog šiaip nu­ei­ti, su „iš­da­vi­ko“ eti­ke­te, ne­la­bai no­ri­si. (...) Ši­tiems „he­ro­jams“ dar ge­riau, jei­gu juos iš­mes iš par­ti­jos ir pa­siųs ant tri­jų rai­džių, ta­da jie ga­lės sa­ky­ti, kad na vat, mes no­rė­jo­me ge­rai, o mus iš­me­tė, to­dėl ne­kli­juo­ki­te mums iš­da­vi­kų eti­ke­tės. Nes jie juk ži­no, ir tai ro­do is­to­ri­ja, kad nie­kas iš­da­vi­kų ne­mėgs­ta“, – ra­šo­ma laiš­ke.

Dar­bo par­ti­jos po­li­ti­kus jis taip pat kal­ti­na iš­da­vus nau­ją­ją pir­mi­nin­kę Ž.Pins­ku­vie­nę, kad ne­su­ti­ko tap­ti jos pa­va­duo­to­jais.

„Tuoj pat po iš­rin­ki­mo iš­da­vė, nes nei vie­nas ne­su­ti­ko bū­ti pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­jais ir dirb­ti bend­ro­je ko­man­do­je“, – tei­gė eu­ro­par­la­men­ta­ras.

Kal­bė­da­mas apie bu­vu­sią par­ti­jos va­do­vy­bę V.Us­pas­ki­chas aš­triai kri­ti­ka­vo bu­vu­sius Sei­mo pir­mi­nin­kus Vy­dą Ged­vi­lą ir Lo­re­tą Grau­ži­nie­nę, abe­jo­jo pra­ėju­sios ka­den­ci­jos pa­bai­go­je frak­ci­jos se­niū­nu bu­vu­sio Kęs­tu­čio Dauk­šio lo­ja­lu­mu – esą jis rū­pi­no­si tik tuo, kaip „dar­bie­čių“ veiks­mus įver­tins tuo­me­ti­niai koa­li­ci­jos par­tne­riai so­cial­de­mo­kra­tai.

„Ir bai­siau­sia­me sap­ne ne­ga­lė­jau su­sap­nuo­ti, kad Lo­re­tai taip ne­pa­si­seks Sei­mo pir­mi­nin­ko ir par­ti­jos pir­mi­nin­ko pos­tuo­se. Nors anks­čiau, kai ji bu­vo Sei­mo au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, bu­vo daug iš­min­tin­ges­nė ir ak­ty­ves­nė. Ma­tyt, ši­tam kar­je­ros šuo­liui ji bu­vo vi­sai ne­pa­si­ruo­šu­si. Ir tai bu­vo di­džiu­lė ma­no klai­da, ne tik par­ti­jos, bet ir jos at­žvil­giu. Nes ji la­bai no­rė­jo, bet aš ne­įver­ti­nau jos tu­ri­mų su­ge­bė­ji­mų – tie­siog su­da­riau są­ly­gas jai sa­ve su­žlug­dy­ti“, – ra­šo­ma laiš­ke.

Dar­bo par­ti­jos su­va­žia­vi­me sek­ma­die­nį jos pir­mi­nin­ke bu­vo iš­rink­ta Šir­vin­tų me­rė Ž.Pins­ku­vie­nė, o ži­no­mi par­tie­čiai vie­nas po ki­to pra­dė­jo trauk­tis iš par­ti­jos.

Iš kar­to po Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mų sek­ma­die­nį apie pa­si­trau­ki­mą iš par­ti­jos pa­skel­bė bu­vęs Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas eu­ro­par­la­men­ta­ras V.Ma­zu­ro­nis, par­ti­jai lai­ki­nai pa­sta­ruo­ju me­tu va­do­va­vęs V.Gap­šys, į Sei­mą ne­per­rink­tas „dar­bie­tis“ Val­das Skar­ba­lius, sa­vo spren­di­mą pa­lik­ti par­ti­ją BNS pa­tvir­ti­no bu­vu­si Sei­mo na­rė Dan­gu­tė Mi­ku­tie­nė, taip pat bu­vu­si so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė, eks­par­la­men­ta­rė Vi­li­ja Fi­li­po­vi­čie­nė. Iš­ei­nan­tie­ji sa­ko, kad ga­li­mi ir sky­rių nu­by­rė­ji­mai.

Pra­ėju­sią ka­den­ci­ją val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je bu­vu­si Dar­bo par­ti­ja spa­lį rin­ki­muo­se dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je ne­per­žen­gė pa­tek­ti į Sei­mą rei­ka­lin­go 5 proc. bal­sų bar­je­ro, vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se man­da­tus iš­ko­vo­jo du par­ti­jos iš­kel­ti at­sto­vai: V.Bu­kaus­kas ir P.Čim­ba­ras. Jie Sei­me pri­si­jun­gė prie So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos.