V. Uspaskichas: „Darbo partiją“ į rinkimus turi vesti pirmininkas
Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­še pir­mas nu­me­ris tu­ri bū­ti par­ti­jos pir­mi­nin­kas, sa­ko par­ti­jos įkū­rė­jas, jos gar­bės pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas.

„Par­ti­jos va­do­vas tu­ri bū­ti pir­mas“, – šeš­ta­die­nį at­vy­kęs į „dar­bie­čių“ su­va­žia­vi­mą BNS sa­kė V.Us­pas­ki­chas, pa­klaus­tas, kas tu­ri ves­ti rin­ki­muo­se „dar­bie­čių“ kan­di­da­tų są­ra­šą dau­gia­man­da­tė­je Sei­mo rin­ki­mų apy­gar­do­je.

V.Us­pas­ki­chą Vil­niu­je su­si­rin­kę Dar­bo par­ti­jos su­va­žia­vi­mo de­le­ga­tai pa­si­ti­ko ova­ci­jo­mis. V.Us­pas­ki­chas yra iš­sto­jęs iš par­ti­jos per­nai, ta­čiau li­ko jos gar­bės pir­mi­nin­ku.

Jei­gu Dar­bo par­ti­jos va­do­vas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis bus iš­rink­tas į Sei­mą, jam teks at­si­sa­ky­ti Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rio man­da­to. V,Ma­zu­ro­nis kol kas nė­ra pa­skel­bęs, ar ke­ti­na da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se.

Į su­va­žia­vi­mą at­vy­kęs „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ vi­ce­pir­mi­nin­kas, Sei­mo na­rys Pe­tras Gra­žu­lis taip pat lin­kė­jo, kad Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas ves­tų jos są­ra­šą.

„Aš ir­gi bū­čiau lai­min­gas, jei­gu V.Ma­zu­ro­nis tą są­ra­šą ves­tų. (...) Aš ma­nau, kad daug kas ži­no, ir Va­len­ti­nas ži­no, ko­dėl“, – kal­bė­jo P.Gra­žu­lis.

P.Gra­žu­lis li­ko už pa­sku­ti­nio 2014 me­tais į Eu­ro­pos Par­la­men­tą iš­rink­to „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ na­rio, to­dėl V.Ma­zu­ro­niui ta­pus Sei­mo na­riu P.Gra­žu­lis ga­lė­tų gau­ti eu­ro­par­la­men­ta­ro man­da­tą.

V.Ma­zu­ro­nis į Eu­ro­pos Par­la­men­tą bu­vo iš­rink­tas su „tvar­kie­čių“ są­ra­šu, nes tuo­met dar bu­vo šios par­ti­jos na­rys, vė­liau iš jos pa­si­trau­kė ir bu­vo pa­kvies­tas va­do­vau­ti Dar­bo par­ti­jai.

Sei­mas lap­kri­tį pri­ėmė pa­tai­sas, nu­ma­tan­čias, kad Eu­ro­pos Par­la­men­to ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bų na­rių įga­lio­ji­mai au­to­ma­tiš­kai nai­ki­na­mi, jei jie iš­ren­ka­mi Sei­mo na­riais. Iki šiol iš­rink­ti po­li­ti­kai ga­lė­jo pa­si­rink­ti, ku­rį man­da­tą pa­si­lik­ti.