V. Ušackas mano, kad V. Putinas valdžioje dar užsibus
Su­si­ti­kęs su Lie­tu­vos vers­li­nin­kais, Eu­ro­pos Są­jun­gos mi­si­jos Ru­si­jo­je va­do­vas Vy­gau­das Ušac­kas sa­kė, kad ne­rei­kė­tų ti­kė­tis grei­to Ru­si­jos pre­zi­den­to pa­si­trau­ki­mo, o san­ty­kiuo­se su Ru­si­ja šiuos me­tus įvar­di­no kaip ne­apib­rėž­tus, ku­rių me­tu ga­li­ma ti­kė­tis vis­ko.

„Šiuo me­tu Ru­si­jos po­li­ti­ko­je nė­ra jo­kios al­ter­na­ty­vos. Nors opo­zi­ci­jo­je yra ti­krai daug švie­sių žmo­nių, vis­gi jie yra su­sis­kal­dę. Vla­di­mi­rą Pu­ti­ną pa­lai­ko vi­sa po­li­ti­nė kon­junk­tū­ra, rep­re­si­nės struk­tū­ros la­bai stip­riai da­ly­vau­ja po­li­ti­nia­me ir eko­no­mi­nia­me ša­lies gy­ve­ni­me“, – Lie­tu­vos vers­lo kon­fe­de­ra­ci­jos (LVK) or­ga­ni­zuo­ta­me su­si­ti­ki­me kal­bė­jo am­ba­sa­do­rius.

„Ma­tau tam ti­krų tei­gia­mų ženk­lų Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­du­je plė­to­jant san­ty­kius su Ru­si­ja, ta­čiau rei­kia su­pras­ti, kad mes nie­ka­da ne­grį­šim iki to­kio san­ty­kių ly­gio, koks bu­vo anks­čiau“, –vers­li­nin­kams sa­kė V. Ušac­kas.

Su­si­ti­ki­me su vers­li­nin­kais da­ly­va­vo ir nau­ja­sis Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Ru­si­jo­je Re­mi­gi­jus Mo­tu­zas.

Ski­ria­muo­sius raš­tus iš pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės penk­ta­die­nį pri­ėmęs R. Mo­tu­zas žur­na­lis­tams sa­kė, kad svar­bi jo dar­bo da­lis bus eko­no­mi­nių klau­si­mų spren­di­mas. Šio­je sri­ty­je jam gel­bės ir nau­jas dip­lo­ma­tas – nuo va­sa­rio pa­skir­tas mui­ti­nės at­ašė Ry­man­tas Bud­ge­nas.

„Šian­dien tur­būt anks­ti kal­bė­ti apie at­ši­li­mą, nes tai pri­klau­so ne tik nuo Lie­tu­vos, bet ir nuo bend­ro kon­teks­to, ku­rį le­mia ne tik Ru­si­jos ir Lie­tu­vos, bet ir Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių po­zi­ci­jos bei bend­ra si­tua­ci­ja“, – sa­kė R. Mo­tu­zas.

Vers­li­nin­kams am­ba­sa­do­rius sa­kė, kad dau­ge­lis ša­lių san­ty­kiuo­se su Ru­si­ja ei­na pra­gma­ti­niu ke­liu bei ti­ki­no, kad Lie­tu­vos vers­las vis­gi ga­lė­tų to­liau bend­rau­ti su Ru­si­ja.

„Tu­ri bū­ti pro­fe­sio­na­lus bend­ra­dar­bia­vi­mas. Su­pran­ta­me, kad sank­ci­jos vie­ną die­ną pa­si­baigs“, – kal­bė­jo R. Mo­tu­zas.

Vers­li­nin­kai ma­lo­nės iš Ru­si­jos ir ne­si­ti­ki, ir nesulaukia

Vis­gi vers­li­nin­kai ne­slė­pė nu­si­vy­li­mo Ru­si­jos veiks­mais Lie­tu­vos vers­li­nin­kų at­žvil­giu.

LVK pre­zi­den­tas Val­das Su­tkus sa­kė, kad vers­li­nin­kai tu­rė­tų dai­ry­tis al­ter­na­ty­vų va­ka­ruo­se.

„Lie­tu­vos ir Ru­si­jos eko­no­mi­niai san­ty­kiai iš­lie­ka, ta­čiau Ru­si­ja vi­sais įma­no­mais bū­dais ban­do ap­sun­kin­ti mū­sų vers­li­nin­kų pa­te­ki­mą į ša­lies rin­ką. Čia svar­bus ir vals­ty­bės in­dė­lis pa­de­dant vers­lui per­sio­rien­tuo­ti į va­ka­rus”, – kal­bė­jo V. Su­tkus.

Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės ve­žė­jų aso­cia­ci­jos (LI­NA­VA) pre­zi­diu­mo na­rys Dai­nius Ab­ra­ma­vi­čius sa­kė, kad 2014 me­tų lap­kri­čio mė­ne­sį Ru­si­ja įve­dė ri­zi­kos pro­fi­lio tai­ky­mą ve­žė­jams, ku­riuo re­mian­tis, jei­gu pre­kės yra krau­na­mos Lie­tu­vo­je, ar­ba trans­por­to prie­mo­nė re­gis­truo­ta mū­sų ša­ly­je – vi­suo­met tai­ko­mas pil­nas trans­por­to prie­mo­nės pa­ti­kri­ni­mas.

D. Ab­ra­ma­vi­čiaus tei­gi­mu, po to­kio Ru­si­jos spren­di­mo, Lie­tu­vos ve­žė­jai su­si­durs su pa­pil­do­mo­mis iš­lai­do­mis bei bus dar la­biau ap­sun­kin­tos dar­bo są­ly­gos.

Su­si­ti­ki­me su vers­li­nin­kais am­ba­sa­do­rius V. Ušac­kas sa­kė, kad iki Ru­si­jos ag­re­si­jos Ukrai­no­je pra­džio­se Va­ka­rų pa­sau­lis ban­dė ma­ny­ti, kad Ru­si­ja ga­li tap­ti stra­te­gi­niu ES par­tne­riu.

„Ag­re­si­ja Ukrai­no­je bu­vo veid­mai­nys­tės pa­bai­ga“, – kal­bė­jo ES mi­si­jos va­do­vas Ru­si­jo­je.

Kry­mo kai­na – šim­tai milijardų

Am­ba­sa­do­rius V. Ušac­kas pa­ste­bi, kad ne­tei­sė­ta Kry­mo anek­si­ja ir Ru­si­jos veiks­mai Ukrai­no­je šiai ša­liai kai­nuo­ja la­bai bran­giai.

„Į­ves­tos sank­ci­jos Ru­si­jai at­si­lie­pia la­bai skau­džiai. Iki va­sa­rio mė­ne­sio Ru­si­ja tu­ri re­fi­nan­suo­ti 160 mi­li­jar­dų do­le­rių sko­lų. Na­cio­na­li­niai va­liu­tų fon­dai sen­ka“, – sa­kė V. Ušac­kas.

Am­ba­sa­do­rius pa­mi­nė­jo, kad Ru­si­ja ken­čia ir dėl ka­ro pa­bė­gė­lių iš Ukrai­nos. Anot V. Ušac­ko, šiuo me­tu Ru­si­jo­je yra 1 – 1,5 mi­li­jo­nai iš ka­ro zo­nos pa­bė­gu­sių Ukrai­nos gy­ven­to­jų.

ES am­ba­sa­do­rius pri­dū­rė, kad prie ne­pa­vy­dė­ti­nos Ru­si­jos pa­dė­ties pri­si­dė­jo ir vis kren­tan­čios naf­tos kai­nos.

Mask­vo­je dirbs skuodiškiai

ES mi­si­jos va­do­vas Mask­vo­je džiau­gė­si, kad nau­ja­sis Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius – jo kraš­tie­tis, mat abu dip­lo­ma­tai yra iš Skuo­do.

Am­ba­sa­do­rius R. Mo­tu­zas 1997–2001 me­tais va­do­va­vo Tau­ti­nių ma­žu­mų ir iš­ei­vi­jos de­par­ta­men­tui, 2002–2003 me­tais – Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Ad­mi­nis­tra­ci­niam de­par­ta­men­tui, 2003–2004 me­tais ėjo URM vals­ty­bės se­kre­to­riaus, 2004–2006 me­tais – švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro, 2006–2011 me­tais – Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riaus Šve­di­jo­je par­ei­gas, 2011–2012 me­tais va­do­va­vo URM Pir­mi­nin­ka­vi­mo ES Ta­ry­bai de­par­ta­men­tui.

Prieš R. Mo­tu­zą Mask­vo­je dir­bo am­ba­sa­do­rius Re­na­tas Nor­kus.

V. Ušac­kas 2013 me­tų rug­sė­jo mė­ne­sį bu­vo pa­skir­tas ES at­sto­vy­bės Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jo­je va­do­vu. 2010 – 2013 me­tais V. Ušac­kas dir­bo Af­ga­nis­ta­ne, kur ėjo ES spe­cia­laus įga­lio­ti­nio ir Bend­ri­jos mi­si­jos va­do­vo par­ei­gas.

2008–2010 V. Ušac­kas me­tais dir­bo Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tru And­riaus Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bė­je.

2008 me­tais am­ba­sa­do­rius bu­vo ap­do­va­no­tas LVK „Vers­lo am­ba­sa­do­riaus“ ap­do­va­no­ji­mu.