V. Ušackas į konservatorių lyderius nesiverš
Eu­ro­pos Są­jun­gos am­ba­sa­do­rius Mask­vo­je Vy­gau­das Ušac­kas pra­ne­šė ne­kan­di­da­tuo­siąs į Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) pir­mi­nin­kus. Rin­ki­muo­se jis ra­gi­na pa­lai­ky­ti da­bar­ti­nį par­ti­jos ly­de­rį Gab­rie­lių Lands­ber­gį.

Dė­ko­da­mas jį į TS-LKD pir­mi­nin­kus iš­kė­lu­si­miems par­tie­čiams V. Ušac­kas tei­gia, kad „Lie­tu­vai rei­ka­lin­ga stip­ri cen­tro de­ši­nio­ji par­ti­ja ir jos pir­mi­nin­kas, ga­lin­tis ves­ti TS-LKD bend­ruo­me­nę dar­bams var­dan Lie­tu­vos, ku­riant tvir­tą, sau­gią, kles­tin­čią ir at­jau­čian­čią vi­suo­me­nę ir vals­ty­bę“. „Ma­nau, kad Gab­rie­lius Lands­ber­gis yra tas as­muo, ku­ris per trum­pą lai­ko­tar­pį pa­de­mons­tra­vo rei­kia­mas ly­de­rys­tės sa­vy­bes. Sei­mo rin­ki­muo­se už TS– LKD bal­sa­vo re­kor­diš­kai di­de­lis skai­čius rin­kė­jų, vyks­ta taip bū­ti­nas par­ti­jos at­si­nau­ji­ni­mas, par­ti­jos nuo­sta­toms pri­jau­čia vis dau­giau jau­ni­mo. O tai ir yra par­ti­jos at­ei­tis. Be abe­jo­nės, vi­si da­ro­me klai­das. Bū­ti­na pa­si­mo­ky­ti iš jų ir ju­dė­ti pir­myn kryp­tin­gai ir nuo­sek­liai“, – sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le Fa­ce­book ra­šo am­ba­sa­do­rius.

Opo­zi­ci­nės TS-LKD pre­zi­diu­mas šian­dien tvir­tins kan­di­da­tų į par­ti­jos pir­mi­nin­kus są­ra­šą. Apie tai, kad vėl kan­di­da­tuos į par­ti­jos pir­mi­nin­kus yra pra­ne­šęs G. Lands­ber­gis, Sei­mo na­riai My­ko­las Ma­jaus­kas, Pa­ulius Sau­dar­gas, Ag­nė Bi­lo­tai­tė ir Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis.