V. Tutkus teigia besitraukiąs „dėl patiriamo spaudimo“
Lie­tu­vos gy­ny­bos ir sau­gu­mo pra­mo­nės aso­cia­ci­jos (LGSPA) di­rek­to­rius, bu­vęs Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das at­sar­gos ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Val­das Tut­kus tei­gia be­si­trau­kian­tis iš aso­cia­ci­jos veik­los dėl pa­ti­ria­mo spau­di­mo iš kai ku­rių fi­nan­si­nių gru­pių. Kon­kre­tes­nes de­ta­les ir duo­me­nis jis ža­da pa­skelb­ti po to, kai jau bus at­si­ri­bo­jęs nuo aso­cia­ci­jos.

„A­so­cia­ci­jos val­dy­bai pa­tei­kiau pra­šy­mą su­stab­dy­ti ma­no, kaip di­rek­to­riaus, įga­lio­ji­mus. Šis ma­no spren­di­mas su­si­jęs su tuo, kad pa­sta­ruo­ju me­tu aso­cia­ci­ja ir aš pa­ti­ria di­de­lį ir ag­re­sy­vų spau­di­mą iš kai ku­rių su­in­te­re­suo­tų gru­pių, ku­rios vie­šo­jo­je erd­vė­je reiš­kia­si už­ku­li­si­niais ir ne­skaid­riais veiks­mais, są­mo­nin­gai iš­krai­po ma­no žo­džius, sie­kiant ma­ni­pu­liuo­ti ir da­ry­ti po­vei­kį vie­ša­jai nuo­mo­nei“, – ket­vir­ta­die­nį iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me nu­ro­dė V. Tut­kus.

Pa­ko­men­tuos vėliau

Kiek vė­liau spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je V. Tut­kus tei­gė, jog iš­sa­miau si­tua­ci­ją ko­men­tuos po to, kai aso­cia­ci­jos val­dy­bos bus at­leis­tas iš jos di­rek­to­riaus par­ei­gų.

„Tu­riu pa­kan­ka­mai do­ku­men­ta­lios ir ra­šy­ti­nės in­for­ma­ci­jos, ku­rią pa­neig­ti bū­tų su­nku“, – sa­kė V. Tut­kus, ža­dė­jęs vė­liau įvar­din­ti „ir or­ga­ni­za­ci­jas, ir pa­var­des, ir vi­sus ki­tus da­ly­kus“.

„Ne­si­ta­riau nei su val­dy­ba, nei su aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tu. Ta­čiau pa­ju­tau, kad pra­si­dė­jo la­bai ne­pa­do­rus ne­pa­ten­kin­tų ir su­in­te­re­suo­tų gru­pių, ta­me tar­pe ir fi­nan­siš­kai, puo­li­mas vie­šo­jo­je erd­vė­je, dau­giau­sia in­ter­ne­te, nau­do­jant ma­no po­žiū­riu ab­so­liu­čiai ne­leis­ti­nas juo­dą­sias tech­no­lo­gi­jas, kai tu esi ne­kal­ti­na­mas nie­kuo, bet sklei­džia­ma in­for­ma­ci­ja įvai­ruo­se ly­giuo­se, ne tik vie­šo­jo­je erd­vė­je, bet ir kai kur ki­tur ir at­sa­ky­ti į tai ne­la­bai gau­na­si“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo V. Tut­kus.

V. Tut­kus už­si­mi­nė, jog va­do­vau­da­mas aso­cia­ci­jai vi­suo­met lai­kė­si po­zi­ci­jos, jog vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se Lie­tu­vos ga­min­to­jams, vers­lo įmo­nėms tu­rė­tų tek­ti svar­bus vaid­muo.

„Ma­no po­zi­ci­ja gal per griež­ta kar­tais bu­vo, bet ma­nau, kad ji yra tei­sin­ga - kad Lie­tu­vos kom­pa­ni­jos (pir­ki­muo­se) tu­ri bū­ti pa­grin­di­nio vaid­mens, o už­sie­nio kom­pa­ni­jos ga­lė­tų bū­ti su­bkon­trak­to­rius, ku­rios tu­ri know - how. Bet ne at­virkš­čiai. Iki šiol kol kas vyks­ta at­virkš­čiai“, – kal­bė­jo V. Tut­kus.

Klau­sia­mas, ar nė­ra su­lau­kęs kal­ti­ni­mų dėl ga­li­mo bend­ro­vių pro­te­ga­vi­mo, ar spau­di­mo pir­ki­mus at­lie­kan­čioms vals­ty­bė ins­ti­tu­ci­joms, V. Tut­kus ti­ki­no nie­kuo­met ne­da­ręs nie­kam spau­di­mo ir nie­ko ne­pro­te­ga­vęs.

„Aš ga­na aiš­kiai įvar­di­nau, kad yra gru­pė ar­ba gru­pės su­in­te­re­suo­tos. Jie kaž­kaip ap­su­ka at­gal – kad lyg mes kaž­kaip su­in­te­re­suo­ti. Aš su­in­te­re­suo­tas dėl vie­no da­ly­ko, kad Lie­tu­vos vers­las tu­rė­tų vie­tą Lie­tu­vo­je“, – užuo­mi­no­mis kal­bė­jo at­sar­gos ge­ne­ro­las.

„Mū­sų aso­cia­ci­ja nie­ka­da ne­ban­dė įta­ko­ti spren­di­mo, ko­kią gink­luo­tę, uni­for­mą, ba­tą, eki­puo­tę tu­ri pa­si­rink­ti vie­na ar ki­ta ins­ti­tu­ci­ja. Ne mū­sų tai yra rei­ka­las", – pa­brė­žė V. Tut­kus.

V. Tut­kus aso­cia­ci­jos di­rek­to­riu­mi bu­vo pa­skir­tas šių me­tų lie­pos 1 die­ną, jis pa­kei­tė prieš tai šias par­ei­gas ėju­sį at­sar­gos pul­ki­nin­ką Vai­do­tą Ma­li­nio­nį.

Pa­nei­gė teiginius

Ket­vir­ta­die­nį V. Tut­kus tei­gė, jog pa­na­šų spau­di­mą yra pa­ty­ręs ir jo pirm­ta­kas V. Ma­li­nio­nis. Ta­čiau pa­sta­ra­sis BNS ket­vir­ta­die­nį šiuos ge­ne­ro­lo tei­gi­nius pa­nei­gė ir pa­ti­ki­no jo­kio spau­di­mo ne­pa­ty­ręs.

„Jo­kio spau­di­mo aš ne­bu­vau pa­ty­ręs, iš jo­kių par­ti­jų, vy­riau­sy­bi­nių ar ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ar iš ko­kių kom­pa­ni­jų. Tai tie­siog tuo­met bu­vo toks val­dy­bos spren­di­mas, jie (aso­cia­ci­jos val­dy­ba – red.) nu­ta­rė tam ti­kru mo­men­tu pa­keis­ti di­rek­to­rių ir man bu­vo pa­siū­ly­ta iš­ei­ti iš tų par­ei­gų. Iš es­mės tai bu­vo val­dy­bos va­lia. (...) Gal­būt val­dy­ba ma­tė, kad bū­si­mas aso­cia­ci­jos va­do­vas jiems su­da­rys ge­res­nes są­ly­gas vys­ty­ti vers­lą, Be abe­jo, jie ti­kė­jo­si kaž­ko­kios di­des­nės nau­dos iš to“, - ket­vir­ta­die­nį sa­vo pa­si­trau­ki­mo iš aso­cia­ci­jos va­do­vo par­ei­gų ap­lin­ky­bes aiš­ki­no V. Ma­li­nio­nis.

Trum­pa informacija

At­sar­gos ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas V. Tut­kus 2004-2009 me­tais ėjo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do par­ei­gas, prieš tai, 2001-2004 me­tais bu­vo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės lau­ko (sau­su­mos) pa­jė­gų va­das, prieš tai dir­bo Lie­tu­vos ka­ri­niu at­sto­vu prie NA­TO ir Va­ka­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos, gy­ny­bos at­ašė Bel­gi­jos Ka­ra­lys­tė­je.

Po vals­ty­bi­nės ka­ro tar­ny­bos V. Tut­kus dir­bo pri­va­čio­je trans­por­to ir lo­gis­ti­kos bend­ro­vė­je „Hop­trans Pro­jects“ - kaip nu­ro­do LGSPA, jis šiuo me­tu yra bend­ro­vės val­dy­bos na­rys. „Hop­trans Pro­jects“ dir­ba su Ru­si­jos ir ki­tų Ne­prik­lau­so­mų Vals­ty­bių Sand­rau­gos (NVS) ge­le­žin­ke­lių ope­ra­to­riais.

Nuo pra­ėju­sių me­tų ko­vo mė­ne­sio veik­lą pra­dė­ju­si LGSPA šiuo me­tu jun­gia 50 na­rių. Pa­sta­rie­ji at­sto­vau­ja per 100 įmo­nių – įvai­rių ga­min­to­jų, pa­slau­gų tei­kė­jų, moks­lo įstai­gų– dir­ban­čių tiek ka­riuo­me­nei svar­bio­se sri­ty­se (la­ze­riai, IT, ry­šių tech­no­lo­gi­jos, gink­luo­tė, šar­vuo­tė, spe­cia­li ap­ran­ga ir kt.), tiek ir ci­vi­liams gy­ven­to­jams (mai­ti­ni­mas, ap­gy­ven­di­ni­mas, tei­si­nės pa­slau­gos ir kt.).

2014 me­tais vi­sų LGSPA pri­klau­san­čių įmo­nių pa­ja­mos sie­kė 120 mln. eu­rų, iš ku­rių eks­por­tas su­da­rė 30 mln. eu­rų, nu­ro­do aso­cia­ci­ja.