V. Tomaševskis: partijos atstovai neplanuoja skųsti rinkimų rezultatų
Pir­ma­die­nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos – krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos va­do­vas Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis lie­jo ap­mau­dą dėl ne­va klas­to­tų rin­ki­mų re­zul­ta­tų.

„Mes ne­no­ri­me at­mes­ti to­kios ga­li­my­bės, kad kaž­kas ban­do ši­tuos rin­ki­mus fal­si­fi­kuo­ti“, – žur­na­lis­tams Vil­niu­je pir­ma­die­nį sa­kė V.To­ma­ševs­kis.

Jis tei­gė, kad tam prie­lai­das su­da­ro di­des­nis nei įpras­tai iš anks­to bal­sa­vu­sių rin­kė­jų skai­čius, ša­liš­ka ži­niask­lai­da ir ma­žas dė­me­sys iš na­cio­na­li­nio trans­liuo­to­jo.

V.To­ma­ševs­kis taip pat tei­gė tu­rin­tis duo­me­nų, kad kaž­kas or­ga­ni­za­vo 30 tūkst. jau­nų rin­kė­jų pa­ve­žė­ji­mą bal­suo­ti. Vis­gi jis ne­pa­tei­kė in­for­ma­ci­jos ir fak­tų, kur tai ga­lė­jo bū­ti da­ro­ma ir ko­kia par­ti­ja tai or­ga­ni­za­vo.

Eu­ro­par­la­men­ta­ras taip pat ste­bė­jo­si arit­me­ti­kos klai­do­mis skel­biant rin­ki­mų re­zul­ta­tus, ta­čiau dėl to kal­ti­no ne Vy­riau­sią­ją rin­ki­mų ko­mi­si­ją, o „ne­są­ži­nin­gas“ tra­di­ci­nes par­ti­jas.

„De­ja, tai yra la­bai blo­ga pa­mo­ka mū­sų de­mo­kra­ti­jai“, – kal­bė­jo V.To­ma­ševs­kis.

Pa­sak jo, par­ti­jos at­sto­vai ne­pla­nuo­ja skųs­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tų, nes „lai­mė­ti yra ne­įma­no­ma, dir­bant to­kio­je sis­te­mo­je, kur vis­ką le­mia pi­ni­gai“.

Po­li­ti­kas taip pat „nag­lu­mo vir­šū­ne“ pa­va­di­no kon­ser­va­to­riaus And­riaus Ku­bi­liaus maž­daug sek­ma­die­nio vi­dur­nak­tį vi­suo­me­ni­niam trans­liuo­to­jui iš­sa­ky­tą prog­no­zę, kad per dau­gia­man­da­tę apy­gar­dą į Sei­mą pa­teks ke­tu­rios par­ti­jos.

Ne­ga­lu­ti­niais duo­me­ni­mis, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja – krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je su­rin­ko 5,45 proc. bal­sų ir iš­ko­vo­jo pen­kis par­la­men­ta­rų man­da­tus. Taip pat du kan­di­da­tai – Leo­nar­das Tal­mon­tas ir Čes­lo­vas Ol­ševs­kis – į Sei­mą pa­te­ko po pir­mo tu­ro vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se.