V. Tomaševskis nekandidatuos į Seimą
Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos pir­mi­nin­kas eu­ro­par­la­men­ta­ras Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis tei­gia į Sei­mą ne­kan­di­da­tuo­sian­tis, kad par­ti­jai iš­sau­go­tų eu­ro­par­la­men­ta­ro man­da­tą.

„Par­ti­ja ne­no­ri pra­ras­ti man­da­to Eu­ro­pos Par­la­men­te. Mums svar­bus ši­tas man­da­tas, yra di­de­lis įdir­bis Eu­ro­pos Par­la­men­te. Dir­bu tre­čio­je pa­gal dy­dį frak­ci­jo­je Eu­ro­pos Par­la­men­te, esu jos sig­na­ta­ras, tai au­gan­ti frak­ci­ja. Pa­pras­čiau­siai mes ši­tos po­zi­ci­jos ir vie­tos ne­no­ri­me pra­ras­ti“, – ket­vir­ta­die­nį BNS sa­kė po­li­ti­kas.

Sėk­mės Sei­mo rin­ki­muo­se at­ve­ju V.To­ma­ševs­kiui tek­tų at­si­sa­ky­ti Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rio man­da­to. Jis pe­rei­tų ki­tai Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vei – Vil­niaus ra­jo­no me­rei Ma­ri­jai Rekst. Anot V.To­ma­ševs­kio, par­ti­ja ne­no­rin­ti pra­ras­ti ir vos prieš pu­san­trų me­tų tie­sio­gi­niuo­se me­rų rin­ki­muo­se lai­mė­to me­ro pos­to. O ir M.Rekst at­si­sa­kius vie­tos Eu­ro­pos Par­la­men­te, ji tuo­met ati­tek­tų Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos są­jun­gi­nin­kų – Ru­sų al­jan­so – at­sto­vei Iri­nai Ro­zo­vai.

„Čia bu­vo toks pa­grin­di­nis mo­ty­vas. Aš bu­vau pa­si­ren­gęs ves­ti są­ra­šą. Bet bu­vo to­kie mo­ty­vai, ma­no ar­ti­miau­si bend­ra­žy­giai sa­kė, kad čia ne­bū­tų ge­ras spren­di­mas“, – tei­gė V.To­ma­ševs­kis.

Jis pa­brė­žė, kad jo da­ly­va­vi­mas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­si­reikš ki­tais bū­dais.

„Aš da­ly­vau­siu Sei­mo rin­ki­muo­se. Aš as­me­niš­kai va­do­vau­ju ir va­do­vau­siu cen­tri­niam rin­ki­mų šta­bui, vi­sai rin­ki­mų kam­pa­ni­jai. Ma­nau, kad bus la­bai ak­ty­vus ma­no da­ly­va­vi­mas. O tai, kad ma­nęs ne­bus są­ra­še, tai pa­pras­čiau­siai toks bu­vo par­ti­jos spren­di­mas“, – tvir­ti­no V.To­ma­ševs­kis.

Po­li­ti­kas at­me­tė prie­lai­das, kad Sei­mo rin­ki­muo­se jis ne­da­ly­vau­ja, nes ne­no­ri pra­ras­ti ge­ro­kai už Sei­mo na­rio di­des­nės eu­ro­par­la­men­ta­ro al­gos.

„Taip, al­ga yra di­des­nė. Al­ga yra 6 tūkst. eu­rų, pus­tre­čio kar­to (di­des­nė nei Sei­me – BNS). (...) Vi­si apie tai ži­no, čia nė­ra ko­kia nors vi­suo­me­nei ne­ži­no­ma in­for­ma­ci­ja, bet man as­me­niš­kai ši­tas mo­ty­vas ne­bu­vo mo­ty­vas. Aš at­ėjau į po­li­ti­ką dėl sa­vo įsi­ti­ki­ni­mų, sa­vo lai­ku pa­li­kau tam ti­krą vers­lą“, – tvir­ti­no V.To­ma­ševs­kis.

Jis pri­mi­nė, kad iš as­me­ni­nių san­tau­pų yra ap­mo­kė­jęs su par­ti­jos veik­la su­si­ju­sias iš­lai­das.

„Aš prieš dve­jus me­tus iš as­me­ni­nių san­tau­pų par­ėmiau par­ti­ją ir su­mo­kė­jau 254 tūkst. li­tų, tai yra per 70 tūkst. eu­rų“, – sa­kė jis.

„Aš bu­vau pa­si­ren­gęs iš­ei­ti iš Eu­ro­pos Par­la­men­to. Man Die­vas jau da­vė daug pi­ni­gų, aš da­li­juo­si su žmo­nė­mis, or­ga­ni­za­ci­ja“, – tei­gė par­ti­jos va­do­vas.

Lie­pos 8 die­ną V.To­ma­ševs­kis bu­vo pa­tvir­tin­tas Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos kan­di­da­tų są­ra­šo per Sei­mo rin­ki­mus ly­de­riu. Da­bar šią vie­tą užims Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­jos Sei­me se­niū­nė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė.

V.To­ma­ševs­kis tei­gė as­me­niš­kai vyk­siąs į su­si­ti­ki­mus su rin­kė­jais, kaip par­ti­jos pir­mi­nin­kas da­ly­vau­siąs rin­ki­mų de­ba­tuo­se.

Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad nė­ra vie­nin­te­lis par­ti­jos ly­de­ris, ne­kan­di­da­tuo­jan­tis į par­la­men­tą. Kan­di­da­tų są­ra­šuo­se rin­kė­jai ne­pa­ma­tys ir Dar­bo par­ti­jos ly­de­rio Va­len­ti­no Ma­zu­ro­nio, „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mo“ va­do­vo Ro­lan­do Pa­kso. Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis pir­mą­ją vie­tą kan­di­da­tų są­ra­še už­lei­do ne­par­ti­niam Sau­liui Skver­ne­liui.

„Žmo­nės su­pran­ta, kad aš ne­žu­vau, aš dir­bu. (...) Yra di­de­lis įdir­bis, žmo­nės bal­suo­ja už mū­sų ko­man­dą“, – BNS sa­kė V.To­ma­ševs­kis, pa­klaus­tas, ar jo ne­da­ly­va­vi­mas ne­pa­kenks rin­ki­mų re­zul­ta­tams.

Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos pir­mi­nin­kas tvir­ti­no ma­nąs, kad rin­ki­mų re­zul­ta­tai par­ti­jai bus ge­ri, jog pa­vyks ki­tos ka­den­ci­jos par­la­men­te tu­rė­ti 15 vie­tų vie­toj da­bar­ti­nių aš­tuo­nių.

Sei­mo rin­ki­mai vyks spa­lio 9 die­ną.