V. Tomaševskis nedalyvaus Seimo rinkimuose
Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos pir­mi­nin­kas eu­ro­par­la­men­ta­ras Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis nu­spren­dė ne­da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se, pa­tvir­ti­no par­ti­jos at­sto­vas par­la­men­te.

„Kiek ži­nau, ne­ina (į rin­ki­mus)“, – BNS sa­kė Sei­mo na­rys Leo­nar­das Tal­mon­tas.

Anot jo, toks spren­di­mas pri­im­tas per šią sa­vai­tę vy­ku­sį par­ti­jos va­do­vų pa­si­ta­ri­mą.

Po­li­ti­kas sa­kė ne­no­rįs ko­men­tuo­ti to­kio spren­di­mo prie­žas­čių, jas tu­rė­tų nu­ro­dy­ti pats V.To­ma­ševs­kis. Su juo BNS su­si­siek­ti kol kas ne­pa­vy­ko.

Ki­tas Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos at­sto­vas Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Ja­ros­la­vas Nar­ke­vi­čius šios ži­nios nei pa­tvir­ti­no, nei pa­nei­gė.

„Bus ofi­cia­lus pra­ne­ši­mas spau­dai, ta­da bus si­tua­ci­ja aiš­ki“, – tei­gė jis.

„Bus sunku“

V. To­ma­ševs­kiui nu­spren­dus ne­da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, par­ti­jai per rin­ki­mus bus su­nku, sa­ko po­li­to­lo­gas Maž­vy­das Jas­trams­kis.

„Jo ne­kan­di­da­ta­vi­mas, ma­nau, vie­naip ar ki­taip reiš­kia, kad Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos są­ra­šui bus la­bai su­nku ši­tuo­se rin­ki­muo­se“, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to po­li­to­lo­gas M.Jas­trams­kis.

Pa­sak jo, V.To­ma­ševs­kio spren­di­mą ga­lė­jo lem­ti ne­no­ras at­si­sa­ky­ti eu­ro­par­la­men­ta­ro man­da­to.

„Aš ma­nau, kad reg­la­men­ta­vi­mo pa­si­kei­ti­mas, jog eu­ro­par­la­men­ta­ras tu­ri at­si­sa­ky­ti man­da­to kan­di­da­tuo­da­mas į Sei­mą ga­lė­jo tu­rė­ti įta­kos: Lie­tu­vos Sei­mo na­rių po­zi­ci­ja, at­ly­gi­ni­mas yra ne­ly­gin­ti­nas su Eu­ro­pos Par­la­men­ta­ro“, – sa­kė po­li­to­lo­gas.

Anot jo, taip pat įma­no­ma, kad V.To­ma­ševs­kio spren­di­mą ga­lė­jo nu­lem­ti įsi­ti­ki­ni­mas, jog par­ti­ja yra pa­kan­ka­mai stip­ri ir į Sei­mą su­ge­bės pa­tek­ti be jo. Be to, po­li­to­lo­gas ne­at­me­tė ga­li­my­bės, jog eu­ro­par­la­men­ta­ras ga­lė­jo su­lauk­ti sau ne­pa­lan­kių Len­ki­jos po­li­ti­kų ver­ti­ni­mų.

M.Jas­trams­kio tei­gi­mu, at­lik­ti ty­ri­mai ro­do, kad Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos ly­de­ris rin­kė­jams yra itin svar­bus, ta­čiau jo ne­da­ly­va­vi­mą rin­ki­muo­se kom­pen­suo­ti ga­li pa­vyk­ti ki­to­mis prie­mo­nė­mis.

„Aš ma­nau, kad čia ti­krai bus mi­nu­sas, tik klau­si­mas, ko­kio dy­džio. (...) Len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja be V.To­ma­ševs­kio pra­ran­da mo­bi­li­za­ci­nį as­pek­tą – ma­žiau pa­ska­tų rin­kė­jams ei­ti. Ta­čiau klau­si­mas, kiek jie yra iš­vys­tę sa­vo or­ga­ni­za­ci­nį tink­lą, ir ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kiek žmo­nės bus ska­ti­na­mi ki­tais bū­dais ei­ti į rin­ki­mus bal­suo­ti“, – kal­bė­jo jis.

M.Jas­trams­kis at­krei­pė dė­me­sį, kad per šiuos Sei­mo rin­ki­mus su­si­da­rė keis­ta si­tua­ci­ja, kai dau­gu­ma di­džių­jų par­ti­jų ly­de­rių rin­ki­muo­se ne­da­ly­vaus.

„Gal­būt tai kaž­ką pa­sa­ko ir apie šiaip mū­sų po­li­ti­kos pro­vin­cia­lu­mą, kad Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rio man­da­tas yra tiek svar­bus net par­ti­jų ly­de­riams, jog jie dėl to at­si­sa­ko da­ly­vau­ti vi­daus po­li­ti­ko­je. Ki­ta ver­tus, gal­būt Sei­mo rin­ki­mai ne­atro­do par­ti­jų ly­de­riams itin svar­būs, kaž­kaip nu­lem­sian­tys ša­lies po­li­ti­kos rai­dą“, – svars­tė po­li­to­lo­gas.

Lie­pos 8 die­ną V.To­ma­ševs­kis bu­vo pa­tvir­tin­tas Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos kan­di­da­tų są­ra­šo per Sei­mo rin­ki­mus ly­de­riu.

Par­la­men­ta­rai yra pri­ėmę įsta­ty­mo pa­tai­są, kad į Sei­mą iš­rink­tas eu­ro­par­la­men­ta­ras ne­ga­li pa­si­rink­ti, ku­rį man­da­tą pa­si­lik­ti. Jis pri­va­lės tap­ti Sei­mo na­riu.

Sei­mo rin­ki­mai vyks spa­lio 9 die­ną.