V. Tomaševskis jaučiasi ramus
Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos (LLRA-KŠS) ly­de­ris eu­ro­par­la­men­ta­ras Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis sa­ko, jog par­ti­ja ga­lė­tų dirb­ti koa­li­ci­jo­je, bet į ją ne­si­ver­žia.

„Mes į ši­tą (koa­li­ci­jos – BNS) rei­ka­lą žiū­ri­me ra­miai. Mes esa­me par­odę, kad ga­li­me dirb­ti ir koa­li­ci­jo­je, ir opo­zi­ci­jo­je“, – BNS šeš­ta­die­nį va­ka­re sa­kė V.To­ma­ševs­kis.

Anot jo, jei­gu par­ti­ja bū­tų pa­kvies­ta pri­si­jung­ti prie nau­jai for­muo­ja­mos koa­li­ci­jos, tai pa­grin­di­nė są­ly­gą bū­tų įsi­pa­rei­go­ji­mas įves­ti nau­ją iš­mo­ką už kiek­vie­ną vai­ką, ku­ri siek­tų iki 120 eu­rų per mė­ne­sį.

„Kad mes iš­lik­tu­me, tu­ri­me sku­biai pri­im­ti spren­di­mą ir už kiek­vie­ną an­trą, tre­čią ar ke­lin­tą vai­ką mo­kė­ti pa­pil­do­mus 120 eu­rų. Aiš­ku, iš kar­to to mes ne­pa­da­ry­si­me ir de­ry­bų me­tu ga­lė­tu­me nu­si­leis­ti“, – tvir­ti­no V.To­ma­ševs­kis.

Ne­ga­lu­ti­niais duo­me­ni­mis, per an­trą­jį tu­rą į Sei­mą pa­te­ko par­ti­jos są­ra­šo ly­de­rė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė ir, jei­gu re­zul­ta­tai ne­pa­si­keis, LLRA-KŠS nau­ja­ja­me Sei­me tu­rės aš­tuo­nis man­da­tus.

Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja – krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je su­rin­ko 5,48 proc. bal­sų ir iš­ko­vo­jo pen­kis par­la­men­ta­rų man­da­tus. Taip pat du kan­di­da­tai – Leo­nar­das Tal­mon­tas ir Čes­lo­vas Ol­ševs­kis – į Sei­mą pa­te­ko po pir­mo tu­ro vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se.

Per pra­ėju­sius Sei­mo rin­ki­mus 2012-ai­siais tuo­me­ti­nė LLRA dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je po pir­mo­jo tu­ro su­rin­ko 5,8 pro­cen­to rin­kė­jų bal­sų, o po abie­jų tu­rų par­ti­ja ga­vo aš­tuo­nis man­da­tus Sei­me ir bu­vo pri­si­jun­gu­si prie val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos, ta­čiau 2014 me­tais iš jos pa­si­trau­kė.