V. Tomaševskis gali nebevadovauti LLRA
Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos (LLRA-KŠS) ly­de­ris eu­ro­par­la­men­ta­ras Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis pa­si­trauk­tų iš par­ti­jos pir­mi­nin­ko par­ei­gų, jei­gu LLRA-KŠS su­rink­tų ma­žiau Sei­mo na­rių man­da­tų nei per pra­ėju­sius Sei­mo rin­ki­mus.

„Aiš­ku. Taip“, – žur­na­lis­tams sek­ma­die­nio nak­tį sa­kė V.To­ma­ševs­kis, at­sa­ky­da­mas į klau­si­mą, ar trauk­tų­si iš par­ti­jos pir­mi­nin­ko par­ei­gų, jei par­ti­ja su­rinks ma­žiau man­da­tų nei tu­ri da­bar. Šiai par­ti­jai Sei­me pa­sta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus at­sto­va­vo 8 Sei­mo na­riai.

BNS pa­klaus­tas, ar ga­lė­tų dirb­ti val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je su šiuo me­tu pir­mau­jan­čia Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, jis at­sa­kė, jog LLRA-KŠS yra at­vi­ra dar­bui su vi­so­mis par­ti­jo­mis, bet ma­žiau­siai no­rė­tų dirb­ti su kon­ser­va­to­riais.

V.To­ma­ševs­kis BNS nei pa­nei­gė, nei pa­tvir­ti­no, kad jau yra ga­vęs skam­bu­čių iš ki­tų par­ti­jų ly­de­rių dėl ga­li­my­bių pri­si­jung­ti prie nau­jai for­muo­ja­mos val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos.

Per pra­ėju­sius Sei­mo rin­ki­mus 2012-ai­siais tuo­me­ti­nė LLRA dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je po pir­mo­jo tu­ro su­rin­ko 5,8 pro­cen­to rin­kė­jų bal­sų, po abie­jų tu­rų par­ti­ja ga­vo aš­tuo­nis man­da­tus Sei­me ir bu­vo pa­kvies­ta de­rė­tis dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos, ta­čiau 2014 me­tais iš jos pa­si­trau­kė.