V. Tomaševskis: dalyvavimas koalicijoje nėra pagrindinis tikslas
Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga (LLRA-KŠS) ga­lė­tų dirb­ti val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je su rin­ki­mų lai­mė­to­jais Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS), ta­čiau tai nė­ra pa­grin­di­nis tiks­las, sa­ko LLRA-KŠS ly­de­ris eu­ro­par­la­men­ta­ras Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis.

„Mes sa­vęs ne­siū­ly­si­me. Ga­liu pa­kar­to­ti, kad mums bu­vi­mas koa­li­ci­jo­je nė­ra tiks­las, tik prie­mo­nė pa­dė­ti žmo­nėms rea­li­zuo­ti prog­ra­mą. Jei mes ana­li­zuo­da­mi pa­ma­ty­si­me, kad ne­įma­no­ma mū­sų prog­ra­mos rea­li­zuo­ti, tai mes, aiš­ku, jo­kio­je koa­li­ci­jo­je ne­da­ly­vau­si­me“, – žur­na­lis­tams Val­do­vų rū­muo­se pir­ma­die­nį sa­kė V.To­ma­ševs­kis.

Par­ti­jos va­do­vas sa­kė, kad prieš an­trą­jį Sei­mo rin­ki­mų tu­rą ne­bu­vo jo­kių su­si­ta­ri­mų su „vals­tie­čiais“ dėl kan­di­da­tų pa­lai­ky­mo ir jei tai bu­vo da­ro­ma, LLRA-KŠS at­sto­vai taip el­gė­si sa­vo va­lia.

Jis ti­ki­no, kad abie­jų par­ti­jų prog­ra­mi­nės nuo­sta­tos su­tam­pa, o par­ti­ja bū­tų pa­si­ry­žu­si de­rė­tis dėl es­mi­nės prog­ra­mi­nės nuo­sta­tos – po 120 eu­rų mė­ne­sio iš­mo­kų šei­moms, tu­rin­čioms ne ma­žiau kaip du vai­kus.

Jis pa­brė­žė, kad LLRA-KŠS pa­ti į koa­li­ci­ją ne­si­siū­lys ir ne­bent lauk­tų pa­čių „vals­tie­čių“ ini­cia­ty­vos. Jam as­me­niš­kai tai­ky­tos LVŽS va­do­vų kri­ti­kos dėl pa­lan­kaus po­žiū­rio į Krem­liaus vyk­do­mą po­li­ti­ką V.To­ma­ševs­kis sa­kė ne­gir­dė­jęs.

„Aš to­kių kal­bų ne­gir­dė­jau. Aiš­ku, pas mus yra daug bend­ru­mo su Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos prog­ra­mi­nė­mis nuo­sta­to­mis, bet kaip ir sa­kiau, mums bu­vi­mas koa­li­ci­jo­je net frak­ci­jos at­si­ra­di­mas Sei­me nė­ra tiks­las sa­vy­je“, – kar­to­jo V.To­ma­ševs­kis.

LVŽS ly­de­riai pir­ma­die­nį par­eiš­kė, kad LLRA-KŠS ga­lė­tų bū­ti par­tne­riais pri­imant spren­di­mus Sei­me, ta­čiau jų ne­ma­to rea­liais koa­li­ci­jos par­tne­riais dėl pa­ties V.To­ma­ševs­kio po­li­ti­nių nuo­sta­tų. „Dėl kaž­ko­kio for­ma­laus bend­ra­vi­mo tai yra ti­krai kliu­vi­nys, kol tie klau­si­mai ne­at­sa­ky­ti kal­bant apie žvilgs­nį į Ry­tų pu­sę“, – sa­kė S.Skver­ne­lis.

V.To­ma­ševs­kis pir­ma­die­nį taip pat džiau­gė­si, jog LLRA-KŠS – vie­nin­te­lė šią ka­den­ci­ją val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je bu­vu­si par­ti­ja, ku­rios pa­lai­ky­mas rin­ki­muo­se ne­su­ma­žė­jo. Anot jo, iš­ko­vo­ti aš­tuo­ni man­da­tai – „la­bai ge­ras skai­čius“.

Jis ne­at­sa­kė į žur­na­lis­tų ke­lis­kart už­duo­tą klau­si­mą, ar ne­svars­to, kad par­ti­jai rei­kė­tų nau­jo ly­de­rio, bei ti­ki­no, kad ji nuo­lat at­si­nau­ji­na iš­kel­da­ma jau­nus kan­di­da­tus.

V.To­ma­ševs­kis tei­gė, kad už­sie­nio po­li­ti­kos kryp­ties par­ti­ja ne­siū­ly­tų keis­ti, ta­čiau siek­tų tiks­lo iš­lai­ky­ti ge­res­nius san­ty­kius su vi­so­mis kai­my­ni­nė­mis vals­ty­bė­mis.

„Keis­ti gal ne­rei­kia iš pri­nci­po, da­ry­ti re­vo­liu­ci­jų: mes tu­ri­me kryp­tį į Eu­ro­pos Są­jun­gą, į NA­TO ir ši­tą kryp­tį stra­te­gi­nę, aiš­ku, iš­lai­ky­si­me. Bet, aiš­ku, ga­li­me to­bu­lin­ti sa­vo po­li­ti­ką. Mes tu­ri­me tu­rė­ti ge­rus san­ty­kius su vi­sais kai­my­nais. Kai­my­nų ne­pa­si­ren­ka­ma. Blo­gi mū­sų san­ty­kiai, ma­žai kon­tak­tų su mū­sų kai­my­ni­nė­mis ša­li­mis ne­da­ro pliu­sų mū­sų eko­no­mi­kai“, – dės­tė V.To­ma­ševs­kis.

Po pir­mo­jo rin­ki­mų tu­ro už­si­mi­nęs apie ga­li­mą re­zul­ta­tų klas­to­ji­mą V.To­ma­ševs­kis pir­ma­die­nį tei­gė, kad par­ti­ja ne­tu­ri pa­kan­ka­mai įro­dy­mų, jog ga­lė­tų kreip­tis į tei­sė­sau­gą.

Kaip ir per pra­ėju­sius Sei­mo rin­ki­mus 2012-ai­siais LLRA-KŠS Sei­mo rin­ki­muo­se iš­ko­vo­jo aš­tuo­nis man­da­tus.