V. Sarapinas: reikia mąstyti apie būdą nuo alkoholizmo gydyti priverstinai
Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pa­ta­rė­jas Val­de­ma­ras Sa­ra­pi­nas sa­ko, kad ko­vo­jant su al­ko­ho­liz­mu ga­li bū­ti svars­to­mas ir pri­vers­ti­nis gy­dy­mas.

„Reik­tų iš­nau­do­ti pil­nai tas minkš­tes­nes prie­mo­nes, ape­liuo­jant į žmo­nių, tų as­me­nų, ku­rie tu­ri tą bė­dą, jų są­ži­nę, jų su­vo­ki­mą, ta­čiau tai yra pri­klau­so­my­bės li­ga ir to­dėl ne vi­sa­da as­muo įklim­pęs tą su­vo­kia. Rei­kia pa­mąs­ty­ti ir apie tą bū­dą pri­vers­ti­nai gy­dy­ti“, – Ži­nių ra­di­jui an­tra­die­nį sa­kė V. Sa­ra­pi­nas.

Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad ša­lies tei­si­nė ba­zė lei­džia pri­vers­ti­nį gy­dy­mą nuo al­ko­ho­liz­mo, jei­gu as­muo „sa­vo veiks­mais ga­li pa­da­ry­ti ža­lą sau ar­ba ap­lin­ki­niams“.

Šią sa­vai­tę Kra­žių mies­te­lį Že­mai­ti­jo­je su­krė­tė tra­ge­di­ja, kai ras­tos ke­tu­rios nu­žu­dy­tos mo­te­rys. Gir­tas su­lai­ky­tas jų nu­žu­dy­mu įta­ria­mas 57 me­tų gre­ti­mo kai­mo gy­ven­to­jas. Įta­ria­ma, kad mo­te­ris Kra­žiuo­se nu­žu­dęs vy­ras jas ap­vo­gė, o pi­ni­gus iš­lei­do al­ko­ho­liui.

Prieš ke­lis mė­ne­sius už smur­tą prieš su­gy­ven­ti­nę nu­teis­tas įta­ria­ma­sis bu­vo įtrauk­tas į Šiau­lių apy­gar­dos pro­ba­ci­jos re­gis­trą, ta­čiau par­ei­gū­nai ti­ki­no ne­nus­ta­tę, jog jis kel­tų pa­vo­jų ap­lin­ki­niams.

V. Sa­ra­pi­no tei­gi­mu, vals­ty­bė, vie­tos bend­ruo­me­nė, ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos tu­ri skir­ti dau­giau dė­me­sio žmo­nėms, ku­riems baus­mės vyk­dy­mas ati­dė­tas ar­ba jis yra at­li­kęs baus­mę lais­vės at­ėmi­mo įstai­go­je ir iš jos pa­leis­tas.

Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jas sa­kė, kad bū­ti­na su­griež­tin­ti pro­buo­ja­mų­jų as­me­nų prie­žiū­rą.

„Jei­gu žmo­gus ne­si­lai­ko pro­ba­ci­jos prie­mo­nių, tai iš tie­sų rei­kė­tų griež­čiau gal­būt ir tei­siš­kai įpa­rei­go­ti pro­ba­ci­jos par­ei­gū­nus kreip­tis į teis­mą dėl to­kių prie­mo­nių su­griež­ti­ni­mo ir as­mens su­grą­ži­ni­mo ar pa­siun­ti­mo į įka­li­ni­mo įstai­gą“, – nu­ro­dė V. Sa­ra­pi­nas.

Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos duo­me­ni­mis, Lie­tu­va pa­gal su­var­to­ja­mo al­ko­ho­lio kie­kį, ten­kan­tį vie­nam gy­ven­to­jui, yra tre­čia pa­sau­ly­je.

Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jo pa­teik­tais duo­me­ni­mis, per me­tus nuo al­ko­ho­liz­mo Lie­tu­vo­je mirš­ta apie tūks­tan­tį žmo­nių, ke­liuo­se bū­nant ne­blai­viam žūs­ta apie 100 as­me­nų, nu­si­kal­ti­mų pa­da­ro­ma apie 12 – 13 tūks­tan­čių.

„Tai (al­ko­ho­liz­mas) di­džiu­lė mū­sų tau­tos rykš­tė“, – pri­dū­rė V. Sa­ra­pi­nas.