V. Šapoka: reikės ieškoti sutarimo
Į fi­nan­sų mi­nis­trus siū­lo­mas eko­no­mis­tas Vi­lius Ša­po­ka kol kas ne­si­lei­džia į de­ta­les apie ga­li­mą pen­si­jų ir mo­kes­čių re­for­mą ir tei­gia, kad vi­sus pa­kei­ti­mus rei­kia ana­li­zuo­ti bei ieš­ko­ti su­ta­ri­mo tarp Vy­riau­sy­bės ir Sei­mo.

„Aš ma­nau, kad kal­bant apie bet ku­rias pen­si­jų re­for­mas, tai yra po­li­ti­nio su­ta­ri­mo klau­si­mas, ir tai yra bend­ras dar­bas tiek Vy­riau­sy­bės, tiek Sei­mo, ieš­kant bend­ro ge­ro re­zul­ta­to Lie­tu­vai. Ei­ti šiuo me­tu į de­ta­les, kuo­met esu dar tik kan­di­da­tas, pa­tys su­pran­ta­te, kad tai bū­tų la­biau teo­ri­ja“, – po su­si­ti­ki­mo su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te penk­ta­die­nį sa­kė V.Ša­po­ka.

2012 me­tais ne­su­ti­kęs tap­ti koa­li­ci­nės so­cial­de­mo­kra­tų, „dar­bie­čių“ ir „tvar­kie­čių“ Vy­riau­sy­bės fi­nan­sų mi­nis­tru, dar­bar V.Ša­po­ka pri­pa­ži­no, jo šio­je Vy­riau­sy­bė­je ga­li­ma pa­siek­ti tei­gia­mų re­zul­ta­tų.

„Šį kar­tą su­ti­kau, nes pa­kal­bė­jus tiek su mi­nis­tru pir­mi­nin­ku, tiek su ki­tais ko­le­go­mis, kad pa­gal tuos pla­nuo­ja­mus dar­bus ga­li­ma pa­siek­ti tei­gia­mų po­ky­čių“, – sa­kė jis.

„Aš ma­nau, kad bend­rai su­sė­dus tiek fi­nan­sų mi­nis­trui, tiek Vy­riau­sy­bės va­do­vui, tiek Sei­mo na­riams, ma­nau, kad ga­li­ma ras­ti spren­di­mus, ku­rie tu­rė­tų tei­gia­mą po­vei­kį Lie­tu­vos pi­lie­čiams, tiek ne­iš­ba­lan­suo­tų vals­ty­bės vie­šų­jų fi­nan­sų“, – tei­gė V.Ša­po­ka, ko­men­tuo­da­mas 2017 me­tų biu­dže­to de­fi­ci­to ma­ži­ni­mą.

Kan­di­da­tas į fi­nan­sų mi­nis­tro pos­tą ne­ko­men­ta­vo ir sa­vo nuo­mo­nės dėl „vals­tie­čių“ ke­ti­ni­mų pert­var­ky­ti gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį (GPM), ku­ris ap­jung­tų da­bar­ti­nį GPM, pri­va­lo­mą­jį svei­ka­tos drau­di­mo (PSD) ir da­lį so­cia­li­nio drau­di­mo mo­kes­čių, bei pen­si­jų drau­di­mo mo­kes­tį (PDM).

„Ka­dan­gi esu kan­di­da­tas, vėl pa­si­kar­to­siu, spren­džiant to­kius sis­te­mi­nius klau­si­mus, rei­kia iš pra­džių ge­rai įsi­gi­lin­ti, iš­ana­li­zuo­ti ir ta­da reikš­ti nuo­mo­nę šiais klau­si­mais. Bet ko­kiu at­ve­ju spren­di­mai dėl mo­kes­čių yra la­bai svar­būs ir ran­ka ran­kon tu­rės dirb­ti tiek Vy­riau­sy­bė, tiek Sei­mas“, – ti­ki­no jis.

Kal­bė­da­mas apie ga­li­mą nau­jo­jo so­cia­li­nio mo­de­lio ati­dė­ji­mą, V.Ša­po­ka ti­ki­no, kad il­ga­lai­kių re­for­mų ati­dė­ji­mas trum­pam ne­tu­ri es­mi­nės įta­kos. Ta­čiau, anot jo, apie tai rei­kės kal­bė­ti ir su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja.

„Ma­no nuo­mo­ne, kad mė­ne­sis ten ar mė­ne­sis ten, kai mes da­ro­me il­ga­lai­kes re­for­mas, ne­tu­ri es­mės. O su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, ži­no­ma, rei­kia smar­kiai dirb­ti, pa­sa­ko­ti, ką mes dir­ba­me, ko­dėl mes dir­ba­me, ko­kie yra to tiks­lai“, – tei­gė V.Ša­po­ka.

V.Ša­po­ka iki šių me­tų lie­pos pa­bai­gos Lie­tu­vos ban­ke dir­bo Fi­nan­si­nių pa­slau­gų ir rin­kų prie­žiū­ros de­par­ta­men­to di­rek­to­riu­mi. Iki dar­bo cen­tri­nia­me ban­ke jis bu­vo Ver­ty­bi­nių po­pie­rių ko­mi­si­jos, 2012-ųjų pra­džio­je pri­jung­tos prie Lie­tu­vos ban­ko, pir­mi­nin­kas, anks­čiau yra dir­bęs tuo­me­ti­nia­me Lie­tu­vos tau­po­ma­ja­me ban­ke (da­bar „Swed­bank“), Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jo­je.