V. Šapoka: 2019-ais valdžios sektoriaus biudžetas bus nedeficitinis
Iki 2019 me­tų val­džios sek­to­riaus biu­dže­tas bus ne­de­fi­ci­ti­nis, ža­da fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka.

„Nu­ma­to­ma, kad vi­du­ti­niu lai­ko­tar­piu – iki 2019 me­tų val­džios sek­to­riaus biu­dže­tas bus pa­siek­tas be de­fi­ci­to“, – Sei­me penk­ta­die­nį pri­sta­ty­da­mas pa­to­bu­lin­tą 2017 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tą, sa­kė V. Ša­po­ka.

Pla­nuo­ja­mas 2017 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to de­fi­ci­tas – 550,3 mln. eu­rų.

Pa­sak mi­nis­tro, pa­pil­do­mai skir­ti lė­šų įvai­rioms sri­tims pa­teik­ta dau­giau nei 1 mlrd. eu­rų ver­tės, o biu­dže­te įvai­rioms reik­mėms ras­ta 91,6 mln. eu­rų. Į šią su­mą įei­na ir lė­šos, ku­rios bus rei­ka­lin­gos iki ki­tų me­tų pa­va­sa­rio baig­ti per kri­zę su­ma­žin­tų pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mą.

Nu­ma­to­ma, kad val­džios sek­to­riaus de­fi­ci­tas ki­tą­met su­da­rys 0,7 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP) – 0,1 pro­cen­ti­nio punk­to ma­žiau, nei bu­vo nu­ma­ty­ta pir­ma­ja­me pro­jek­te. At­siž­vel­giant į Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pa­ste­bė­ji­mus, val­džios sek­to­riaus struk­tū­ri­nis de­fi­ci­tas 2017 me­tais tu­rė­tų su­da­rys apie 1,2 proc. BVP – taip pat 0,1 pro­cen­ti­nio punk­to ma­žiau.

Pa­to­bu­lin­ta­me pro­jek­te 2017 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mos, įskai­tant Eu­ro­pos Są­jun­gos ir ki­tos tarp­tau­ti­nės fi­nan­si­nės par­amos lė­šas, pa­ly­gin­ti su pir­muo­ju va­rian­tu, di­dė­ja apie 43 mln. eu­rų iki 8,519 mlrd. eu­rų, asig­na­vi­mai – 10 mln. eu­rų iki 9,07 mlrd. eu­rų.