V. Rakutis: pučo Maskvoje metinės – proga pagalvoti, ko turime pasimokyti
Sek­ma­die­nį mi­nint pa­sku­ti­nės Lie­tu­vos oku­pa­ci­jos au­kos, ka­rio sa­va­no­rio, par­la­men­to gy­nė­jo Ar­tū­ro Sa­ka­laus­ko 25-ųjų žū­ties me­ti­nes bei 1991 me­tų rugp­jū­čio pu­čo Mask­vo­je me­ti­nes, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do pa­ta­rė­jas, ka­ro is­to­ri­kas Val­das Ra­ku­tis sa­ko, jog šios da­tos yra la­bai svar­bios, įver­ti­nant pu­čo nu­lem­tus to­les­nius įvy­kius So­vie­tų Są­jun­go­je bei Lie­tu­vo­je.

„Į­vy­kęs pu­čas ir vi­sa tai, kad įvy­ko tuo me­tu tiek Lie­tu­vo­je, tiek tuo­me­ti­nė­je So­vie­tų Są­jun­go­je, mums yra la­bai svar­bu. Kiek­vie­na žmo­gaus au­ka yra la­bai svar­bi. Ma­no pra­ne­ši­mo tiks­las ir yra šiek tiek pa­svars­ty­ti, kas gi ten įvy­ko su ta So­vie­tų Są­jun­ga, dėl ko ji su­žlu­go tiek iš vi­daus, tiek iš iš­orės, ir ką tai reiš­kia tam dvi­de­šimt penk­me­čiui, ku­ris pra­ėjo nuo to lai­ko, ką tai reiš­kia mū­sų šian­die­ni­niam gy­ve­ni­mui. Ma­no su­pra­ti­mu, mes daž­nai ne­tei­sin­gai ver­ti­na­me, kas gi ten įvy­ko – la­bai lin­kę pri­siim­ti sau nuo­pel­nus, su­reikš­min­ti, vi­sa tai la­bai pa­pras­tai pa­pa­sa­ko­ti iro­niš­ku to­nu, o tuo tar­pu iš ti­krų­jų čia vy­ko la­bai di­de­li po­ky­čiai ir jie pa­kei­tė si­tua­ci­ją iš es­mės, nes mū­sų pa­stan­gos, įskai­tant ir sau­sio įvy­kius, tai bu­vo mū­sų iš­reikš­ta va­lia ir no­ras, o tai, kad pa­vy­ko rea­li­zuo­ti šiuos da­ly­kus, tu­rė­jo tam bū­ti su­bren­du­sios są­ly­gos. Tai jos la­bai at­sklei­dė sa­vo jė­gą per pu­čą, per tą po­ky­tį, ku­ris įvy­ko Ru­si­jo­je“ , – BNS sa­kė V.Ra­ku­tis, ku­ris skai­tys pra­ne­ši­mą sek­ma­die­nį Sei­me ren­gia­mo­je kon­fe­ren­ci­jo­je apie 1991 me­tų rugp­jū­tį Mask­vo­je su­reng­tą pu­čą ir jo pa­da­ri­nius.

Jo nuo­mo­ne, lie­tu­viai lin­kę per daug su­reikš­min­ti sa­ve, ne­įver­ti­nant ti­krų­jų įvy­kių.

„Mes ma­no­me, kad mes at­ga­vo­me sa­vo ne­prik­lau­so­my­bę tik dė­ka sa­vo pa­stan­gų. Vi­sa mū­sų tau­ta yra lin­ku­si la­bai su­si­reikš­min­ti, kas la­bai svar­bu – po to la­bai at­si­pa­lai­duo­ti ir žiū­rė­ti la­bai ne­di­de­lių in­te­re­sų. Aš po­li­ti­kų ne­išs­kir­čiau, čia kal­bu apie vi­są lie­tu­vių tau­tą, nes mes esa­me la­bai keis­tai be­siel­gian­tys žmo­nės. Man ten­ka kas­met su­si­tik­ti Bal­ti­jos gy­ny­bos ko­le­dže Tar­tu su lat­viais ir es­tais, su ka­ri­nin­kais, ma­ty­ti Bal­ti­jos ša­lių žmo­nes, kai ga­li pa­ly­gin­ti, kaip kas ką da­rė, kas ko pa­si­mo­kė, kas pa­vy­di, kas ga­li pa­si­di­džiuo­ti, ir kai ma­tai vi­są ap­lin­ką, tai lie­tu­viai lin­kę per anks­ti švęs­ti ir per anks­ti at­si­pa­lai­duo­ti“, – kal­bė­jo V.Ra­ku­tis.

Anot jo, dvi­de­šimt pen­ke­ri me­tai – ket­vir­tis am­žiaus – is­to­ri­kui yra la­bai svar­bus lai­ko tar­pas, ir tai pro­ga pa­kal­bė­ti apie tai, ką šian­dien tu­ri­me da­ry­ti ir kaip tu­rė­tu­me iš tų pa­mo­kų pa­si­mo­ky­ti.

Sei­mo Ko­vo 11-osios Ak­to sa­lė­je sek­ma­die­nį vyks Ar­tū­ro Sa­ka­laus­ko 25-ųjų žū­ties me­ti­nių mi­nė­ji­mas bei kon­fe­ren­ci­ja apie 1991 me­tų rugp­jū­tį Mask­vo­je su­reng­tą pu­čą ir jo pa­da­ri­nius. Pra­ne­ši­mus taip pat skai­tys sig­na­ta­rai Aud­rius But­ke­vi­čius, Egi­di­jus Bič­kaus­kas, Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos šta­bo na­rys Egi­di­jus Pa­peč­kys, bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ pir­ma­sis va­das Čes­lo­vas Je­zers­kas ir ki­ti. Va­ka­re A.Sa­ka­laus­ko pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­ja vyks jo žū­ties vie­to­je, prie pa­mink­li­nio ak­mens Vil­niu­je.

A.Sa­ka­laus­kas bū­da­mas 27-erių žu­vo 1991 me­tų rugp­jū­čio 21 die­ną, kai žlun­gant pu­čui so­vie­tų ar­mi­jos pro­vo­ka­ci­jos me­tu Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo rū­mų prie­igo­se įvy­ko Lie­tu­vos sa­va­no­rių su­si­rė­mi­mas su so­vie­tų arm­ijos spe­cia­lio­sios pa­skir­ties da­li­nio ka­riais. Prieš­ai au­to­mo­bi­liu įsi­ver­žė į ka­rių sa­va­no­rių sau­go­mą te­ri­to­ri­ją prie pir­mo­jo pos­to A.Goš­tau­to gat­vė­je, pa­sip­rie­ši­ni­mo me­tu A.Sa­ka­laus­kas žu­vo, dar du Aly­taus rink­ti­nės sa­va­no­riai bu­vo su­žeis­ti.

Sa­va­no­ris A.Sa­ka­laus­kas po mir­ties ap­do­va­no­tas Vy­čio Kry­žiaus pir­mo­jo laips­nio or­di­nu, Sau­sio 13-osios at­mi­ni­mo ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių kū­rė­jo me­da­liais.“Į­vy­kęs pu­čas ir vi­sa tai, kad įvy­ko tuo me­tu tiek Lie­tu­vo­je, tiek tuo­me­ti­nė­je So­vie­tų Są­jun­go­je, mums yra la­bai svar­bu. Kiek­vie­na žmo­gaus au­ka yra la­bai svar­bi. Ma­no pra­ne­ši­mo tiks­las ir yra šiek tiek pa­svars­ty­ti, kas gi ten įvy­ko su ta So­vie­tų Są­jun­ga, dėl ko ji su­žlu­go tiek iš vi­daus, tiek iš iš­orės, ir ką tai reiš­kia tam dvi­de­šimt penk­me­čiui, ku­ris pra­ėjo nuo to lai­ko, ką tai reiš­kia mū­sų šian­die­ni­niam gy­ve­ni­mui. Ma­no su­pra­ti­mu, mes daž­nai ne­tei­sin­gai ver­ti­na­me, kas gi ten įvy­ko – la­bai lin­kę pri­siim­ti sau nuo­pel­nus, su­reikš­min­ti, vi­sa tai la­bai pa­pras­tai pa­pa­sa­ko­ti iro­niš­ku to­nu, o tuo tar­pu iš ti­krų­jų čia vy­ko la­bai di­de­li po­ky­čiai ir jie pa­kei­tė si­tua­ci­ją iš es­mės, nes mū­sų pa­stan­gos, įskai­tant ir sau­sio įvy­kius, tai bu­vo mū­sų iš­reikš­ta va­lia ir no­ras, o tai, kad pa­vy­ko rea­li­zuo­ti šiuos da­ly­kus, tu­rė­jo tam bū­ti su­bren­du­sios są­ly­gos. Tai jos la­bai at­sklei­dė sa­vo jė­gą per pu­čą, per tą po­ky­tį, ku­ris įvy­ko Ru­si­jo­je“ , – BNS sa­kė V.Ra­ku­tis, ku­ris skai­tys pra­ne­ši­mą sek­ma­die­nį Sei­me ren­gia­mo­je kon­fe­ren­ci­jo­je apie 1991 me­tų rugp­jū­tį Mask­vo­je su­reng­tą pu­čą ir jo pa­da­ri­nius.

Jo nuo­mo­ne, lie­tu­viai lin­kę per daug su­reikš­min­ti sa­ve, ne­įver­ti­nant ti­krų­jų įvy­kių.

„Mes ma­no­me, kad mes at­ga­vo­me sa­vo ne­prik­lau­so­my­bę tik dė­ka sa­vo pa­stan­gų. Vi­sa mū­sų tau­ta yra lin­ku­si la­bai su­si­reikš­min­ti, kas la­bai svar­bu – po to la­bai at­si­pa­lai­duo­ti ir žiū­rė­ti la­bai ne­di­de­lių in­te­re­sų. Aš po­li­ti­kų ne­išs­kir­čiau, čia kal­bu apie vi­są lie­tu­vių tau­tą, nes mes esa­me la­bai keis­tai be­siel­gian­tys žmo­nės. Man ten­ka kas­met su­si­tik­ti Bal­ti­jos gy­ny­bos ko­le­dže Tar­tu su lat­viais ir es­tais, su ka­ri­nin­kais, ma­ty­ti Bal­ti­jos ša­lių žmo­nes, kai ga­li pa­ly­gin­ti, kaip kas ką da­rė, kas ko pa­si­mo­kė, kas pa­vy­di, kas ga­li pa­si­di­džiuo­ti, ir kai ma­tai vi­są ap­lin­ką, tai lie­tu­viai lin­kę per anks­ti švęs­ti ir per anks­ti at­si­pa­lai­duo­ti“, – kal­bė­jo V.Ra­ku­tis.

Anot jo, dvi­de­šimt pen­ke­ri me­tai – ket­vir­tis am­žiaus – is­to­ri­kui yra la­bai svar­bus lai­ko tar­pas, ir tai pro­ga pa­kal­bė­ti apie tai, ką šian­dien tu­ri­me da­ry­ti ir kaip tu­rė­tu­me iš tų pa­mo­kų pa­si­mo­ky­ti.

Sei­mo Ko­vo 11-osios Ak­to sa­lė­je sek­ma­die­nį vyks Ar­tū­ro Sa­ka­laus­ko 25-ųjų žū­ties me­ti­nių mi­nė­ji­mas bei kon­fe­ren­ci­ja apie 1991 me­tų rugp­jū­tį Mask­vo­je su­reng­tą pu­čą ir jo pa­da­ri­nius. Pra­ne­ši­mus taip pat skai­tys sig­na­ta­rai Aud­rius But­ke­vi­čius, Egi­di­jus Bič­kaus­kas, Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos šta­bo na­rys Egi­di­jus Pa­peč­kys, bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ pir­ma­sis va­das Čes­lo­vas Je­zers­kas ir ki­ti. Va­ka­re A.Sa­ka­laus­ko pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­ja vyks jo žū­ties vie­to­je, prie pa­mink­li­nio ak­mens Vil­niu­je.

A.Sa­ka­laus­kas bū­da­mas 27-erių žu­vo 1991 me­tų rugp­jū­čio 21 die­ną, kai žlun­gant pu­čui so­vie­tų ar­mi­jos pro­vo­ka­ci­jos me­tu Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo rū­mų prie­igo­se įvy­ko Lie­tu­vos sa­va­no­rių su­si­rė­mi­mas su so­vie­tų arm­ijos spe­cia­lio­sios pa­skir­ties da­li­nio ka­riais. Prieš­ai au­to­mo­bi­liu įsi­ver­žė į ka­rių sa­va­no­rių sau­go­mą te­ri­to­ri­ją prie pir­mo­jo pos­to A.Goš­tau­to gat­vė­je, pa­sip­rie­ši­ni­mo me­tu A.Sa­ka­laus­kas žu­vo, dar du Aly­taus rink­ti­nės sa­va­no­riai bu­vo su­žeis­ti.

Sa­va­no­ris A.Sa­ka­laus­kas po mir­ties ap­do­va­no­tas Vy­čio Kry­žiaus pir­mo­jo laips­nio or­di­nu, Sau­sio 13-osios at­mi­ni­mo ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių kū­rė­jo me­da­liais.