V. Putinas „pasirengęs bendradarbiauti su Lietuva“
Ru­si­jos bend­ra­dar­bia­vi­mo su Lie­tu­va po­ten­cia­las nė­ra iki ga­lo iš­nau­do­ja­mas, sa­ko Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas.

Jo tei­gi­mu, Ru­si­ja pa­si­ren­gu­si bend­ra­dar­biau­ti su Lie­tu­va ir ti­ki­si to­kios pat reak­ci­jos.

„Mū­sų bend­ra­dar­bia­vi­mo po­ten­cia­las su Lie­tu­va iš­nau­do­ja­mas to­li gra­žu ne vi­siš­kai“, - ket­vir­ta­die­nį Krem­liu­je sa­kė V.Pu­ti­nas, pri­im­da­mas Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Re­mi­gi­jaus Mo­tu­zo ir dar 12 vals­ty­bių dip­lo­ma­tų ski­ria­muo­sius raš­tus.

„Sa­vo ruo­žtu (esa­me - BNS) pa­si­ren­gę vys­ty­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą ge­ros kai­my­nys­tės ir pa­gar­bos vie­nas ki­tam pri­nci­pais bei no­rė­tu­me su­si­lauk­ti to­kios pa­čios Lie­tu­vos par­tne­rių reak­ci­jos“, - pri­dū­rė jis.

Ru­si­jos pre­zi­den­to kal­bą ci­ta­vo Krem­liaus spau­dos tar­ny­ba. Ofi­cia­li ce­re­mo­ni­ja tra­di­ciš­kai vy­ko Krem­liaus rū­mų Alek­sand­ro sa­lė­je.

Ru­si­jos va­do­vui pri­ėmus ski­ria­muo­sius raš­tus, am­ba­sa­do­rius R.Mo­tu­zas ofi­cia­liai pra­dė­jo ei­ti par­ei­gas.

R.Mo­tu­zas ski­ria­muo­sius raš­tus įtei­kė kar­tu su 12 ki­tų ša­lių dip­lo­ma­tų: Aus­tri­jos, Al­ba­ni­jos, Ma­ke­do­ni­jos, Mo­na­ko, Sau­do Ara­bi­jos, Se­ne­ga­lo, Slo­va­ki­jos, Fi­li­pi­nų, Ek­va­do­ro, Etio­pi­jos, Pie­tų Af­ri­kos bei Pie­tų Su­da­no.

„E­sa­me su­in­te­re­suo­ti, kad jū­sų dar­bas bū­tų pro­duk­ty­vus, pa­si­tar­nau­tų to­liau ska­ti­nant po­li­ti­nį dia­lo­gą, di­din­tų eko­no­mi­kos, pre­ky­bos ir in­ves­ti­ci­nius ry­šius bei iš­plės­tų hu­ma­ni­ta­ri­nius ry­šius“, - am­ba­sa­do­riams sa­kė V.Pu­ti­nas.

Daug kal­bė­jęs apie An­trą­jį pa­sau­li­nį ka­rą, V.Pu­ti­nas at­krei­pė dė­me­sį, kad šie­met bus mi­ni­mas Jung­ti­nių Tau­tų Or­ga­ni­za­ci­jos 70-me­tis.

„Jung­ti­nių Tau­tų Or­ga­ni­za­ci­jos ba­zi­niai tarp­tau­ti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo pri­nci­pai - su­ve­re­nių vals­ty­bių ly­gy­bė, ne­si­ki­ši­mas į vi­daus rei­ka­lus, tai­kus gin­čų spren­di­mas - bu­vo žmo­ni­jos pra­ktiš­kai iš­ken­tė­ti“, - sa­kė Ru­si­jos pre­zi­den­tas.

Jis ža­dė­jo, kad Ru­si­ja ge­rins ry­šius su par­tne­riais ir Va­ka­ruo­se, ir Ry­tuo­se, da­ly­vaus ko­lek­ty­viai spren­džiant glo­ba­lias ir re­gio­ni­nes prob­le­mas.

Lie­tu­va R.Mo­tu­zą am­ba­sa­do­riu­mi pa­sky­rė sau­sį, iki tol jis ėjo Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio pir­mo­jo pa­va­duo­to­jos par­ei­gas.