V. Pranckietis: Seimas iki šiol priėmė visus reikalingus sprendimus
Per šim­tą ka­len­do­ri­nių die­nų nau­jo­sios ka­den­ci­jos Sei­mas pri­ėmė vi­sus rei­ka­lin­gus spren­di­mus, sa­ko val­dan­čių­jų „vals­tie­čių“ de­le­guo­tas par­la­men­to va­do­vas Vik­to­ras Pra­nkcie­tis.

In­ter­viu LRT lai­do­je „Dė­me­sio cen­tre“ V.Pra­nckie­tis sa­ko ver­ti­nan­tis Sei­mo šim­to die­nų dar­bą aš­tuo­niais iš de­šim­ties ba­lų.

„Aš­tuo­ni. Taip. To­dėl, kad vis­ką, ką rei­kė­jo, mes pri­ėmė­me – su ko­kiais pa­si­ba­ri­mais ar pa­si­bal­sa­vi­mais, bet vi­si rei­ka­lin­gi įsta­ty­mai bu­vo pri­im­ti“, – kal­bė­jo Sei­mo va­do­vas.

Pa­sak jo, Vy­riau­sy­bė sa­vo prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo pla­ną pri­sta­tys tik ki­tą tre­čia­die­nį, tad Sei­mas iki šiol ne­ga­lė­jo im­tis prog­ra­mos. Jis pa­brė­žė, jog par­la­men­tas tu­rė­jo pa­tai­sy­ti ir pa­tvir­tin­ti bu­vu­sios Vy­riau­sy­bės par­en­gą biu­dže­to pro­jek­tą, pa­tiks­lin­ti kai ku­riuos tei­sės ak­tus, jų įsi­ga­lio­ji­mo ter­mi­nus. Taip pat jis ak­cen­ta­vo val­dan­čių­jų ir opo­zi­ci­jos vie­nin­gu­mą vien­bal­siai pri­imant bet ko­kį smur­tą prieš vai­kus drau­džian­tį įsta­ty­mą, ra­ti­fi­kuo­jant su­tar­tį dėl JAV ka­rių bu­vi­mo Lie­tu­vo­je.

„Vi­sa tai mes pa­da­rė­me ir su­spė­jo­me lai­ku, kaip tai at­ro­dė, ne­blo­gai“, – sa­kė V.Pra­nckie­tis.