V. Pranckietis pritaria kariniam rengimui mokyklose
Sei­mo pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ Vik­to­ras Pra­nckie­tis reiš­kia par­amą jį de­le­ga­vu­sios par­ti­jos pir­mi­nin­ko Ra­mū­no Kar­baus­kio idė­jai vyk­dy­ti ka­ri­nį ren­gi­mą mo­kyk­lo­se.

„Tai yra vie­na iš pa­trio­tiš­ku­mo iš­raiš­kos for­mų ir tą ug­dy­ti ir­gi rei­kė­tų, kad mes vi­sa­da bū­tu­me pa­si­ruo­šę“, – tre­čia­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė par­la­men­to va­do­vas.

Jis pa­brė­žė, kad tar­pu­ka­rio ir so­vie­ti­nė­je Lie­tu­vo­je ka­ri­nis ren­gi­mas mo­kyk­lo­se eg­zis­ta­vo.

V.Pra­nckie­tis ne­de­ta­li­za­vo, kaip pats ka­ri­nis ren­gi­mas mo­kyk­lo­se tu­rė­tų vyk­ti. Pa­sak Sei­mo pir­mi­nin­ko, tai spręs­tų švie­ti­mo spe­cia­lis­tai.

Da­bar Lie­tu­vo­je at­lik­ti pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą šau­kia­mi jau­nuo­liai nuo 19 iki 26 me­tų. Kas­met tar­nau­ti pa­kvie­čia­ma apie 3,5–4 tūkst. šauk­ti­nių.