V. Pranckietis: „Išskirtinis JAV dėmesys Baltijos regionui reiškia bendrą strateginę partnerystę“
Sei­mo Pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis ket­vir­ta­die­nį su­si­ti­ko su Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų Kong­re­so de­le­ga­ci­ja, va­do­vau­ja­ma  se­na­to­riaus res­pub­li­ko­no Džo­no Ma­kei­no. 

„Išs­kir­ti­nis dė­me­sys re­gio­nui ir nau­jai ky­lan­čių grės­mių įver­ti­ni­mas – tai mums ypač svar­bu šian­dien. Lie­tu­va yra tvir­tai įsi­pa­rei­go­ju­si di­din­ti gy­ny­bai ski­ria­mas lė­šas, esa­me pa­ti­ki­mi par­tne­riai, pa­si­ren­gę kar­tu dirb­ti, sie­kiant už­ti­krin­ti sau­gu­mą vi­so­se NA­TO ša­ly­se. JAV dė­me­sys Bal­ti­jos re­gio­nui reiš­kia bend­rą stra­te­gi­nę par­tne­rys­tę ir sau­gu­mo ga­ran­tą“, – sa­ko Sei­mo Pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis.

Su­si­ti­ki­me daug dė­me­sio skir­ta bran­duo­li­nio sau­gu­mo klau­si­mams ir Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to­mos at­omi­nės elek­tri­nės prob­le­moms, ap­tar­tas Lie­tu­vos ir JAV eko­no­mi­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas, Lie­tu­vos ener­ge­ti­nis sau­gu­mas, ra­šo­ma Sei­mo pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Nau­jai iš­rink­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas vie­na­me iš pir­mų­jų sa­vo po­sė­džių pri­ėmė re­zo­liu­ci­ją „Dėl stra­te­gi­nės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų par­tne­rys­tės“. Ši re­zo­liu­ci­ja dar kar­tą pa­tvir­ti­no įsi­pa­rei­go­ji­mus NA­TO ir stra­te­gi­nę par­tne­rys­tę su JAV, pa­brėž­da­ma, kad Lie­tu­va bu­vo, yra ir iš­liks pa­ti­ki­ma JAV par­tne­re Eu­ro­po­je bei Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne. Šios ka­den­ci­jos Sei­me taip pat su­da­ry­ta ir Tarp­par­la­men­ti­nių ry­šių su Jung­ti­nė­mis Ame­ri­kos Vals­ti­jo­mis gru­pė. Šie­met mi­ni­mas Lie­tu­vos ir JAV dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių at­kū­ri­mo 25-etis.

„Lie­tu­vą ir JAV sie­ja tvir­ta drau­gys­tė, bend­rų ver­ty­bių gy­ni­mas, abi­pu­sė pa­gar­ba ir par­ama. Ypa­tin­gai ver­ti­na­me tai, kad JAV nie­ka­da ofi­cia­liai ne­pri­pa­ži­no Lie­tu­vos 1940–1991 m. oku­pa­ci­jos ir Va­šing­to­ne vei­kė Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nė at­sto­vy­bė“, – sa­ko Sei­mo Pir­mi­nin­kas.

Po su­si­ti­ki­mo su Sei­mo Pir­mi­nin­ku se­na­to­riai ir ki­ti JAV de­le­ga­ci­jos na­riai ap­si­lan­kė Sau­sio 13-osios me­mo­ria­le, bend­ra­vo su sa­va­no­riais ir vi­suo­me­ne.

JAV Kong­re­so de­le­ga­ci­jo­je su­dė­ty­je – ir se­na­to­riai Lind­sis Gre­he­mas, (Lind­sey Gra­ham) bei Emė Klo­bu­šar (Amy Klo­bu­char). Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo Eu­ro­pos rei­ka­lų, Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos, Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tų na­riai.

.