V.Pranckietis: G.Steponavičius turėtų trauktis iš Seimo
Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis ma­no, kad gre­siant įta­ri­mams dėl pikt­nau­džia­vi­mo li­be­ra­las Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius tu­rė­tų trauk­tis iš Sei­mo.

„Be­są­ly­giš­kai, taip. Mums tu­ri rū­pė­ti ir par­ti­jų, ir Sei­mo re­pu­ta­ci­ja, aš ma­nau, kad bet koks toks skan­da­las, jei­gu jis tu­ri pa­grin­do, jis ti­krai ne­puo­šia vi­sos mū­sų ši­tos gar­bin­gos or­ga­ni­za­ci­jos“, – ket­vir­ta­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė par­la­men­to va­do­vas, pa­klaus­tas, ar ra­gin­tų G.Ste­po­na­vi­čių at­si­sa­ky­ti par­la­men­ta­ro man­da­to.

V.Pra­nckie­tis tei­gė, kad jau an­tra­die­nį ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras tu­rė­tų pri­sta­ty­ti sa­vo pra­šy­mą leis­ti pa­trauk­ti G.Ste­po­na­vi­čių bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn. Kuo sku­biai pa­nai­kin­ti jo im­uni­te­tą Sei­mo pir­mi­nin­ko pra­šė ir pats li­be­ra­las.

Ket­vir­ta­die­nį Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­ne­šė, kad iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me su­rink­ti duo­me­nys lei­džia pa­grįs­tai ma­ny­ti, kad 2012 – 2016 me­tų ka­den­ci­jos Sei­mo na­rys G.Ste­po­na­vi­čius, pikt­nau­džiau­da­mas tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ir tu­ri­mais kons­ti­tu­ci­niais įga­lio­ji­mais, as­me­niš­kai ne kar­tą bend­rau­da­mas su vie­no vers­lo kon­cer­no vie­nu iš va­do­vų, ta­rė­si dėl lė­šų, ku­rio­mis ne­tei­sė­tai bu­vo fi­nan­suo­ta G.Ste­po­na­vi­čiaus at­sto­vau­ja­ma po­li­ti­nė par­ti­ja, vie­na vie­šo­ji įstai­ga, G.Ste­po­na­vi­čiaus par­amos fon­das bei šio Sei­mo na­rio rin­ki­mų kam­pa­ni­ja. Be to, par­ei­gū­nų duo­me­ni­mis, par­la­men­ta­ras yra bal­sa­vęs dėl kon­cer­nui nau­din­gų tei­sės ak­tų pri­ėmi­mo.

Pats G.Ste­po­na­vi­čius pri­pa­žįs­ta, kad bu­vo su­si­ti­kęs su kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tu Rai­mon­du Kur­lians­kiu, pra­šė par­em­ti jo fon­dą ir vie­ną vie­šą­ją įstai­gą, ta­čiau, anot jo, tai bu­vo skaid­ri, tei­sė­ta veik­la.

Po­li­ti­kas ket­vir­ta­die­nį tvir­ti­no Sei­mo na­rio man­da­to ne­ke­ti­nąs at­si­sa­ky­ti, nes ma­no, kad yra ne­tei­sin­gai įta­ria­mas.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, Sei­mo na­rys ne­ga­li bū­ti be Sei­mo lei­di­mo pa­trauk­tas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn ar ki­taip su­var­žy­ta jo lais­vė.

Vyks­tant ty­ri­mui dėl po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos, per­nai tei­sė­sau­ga pa­tei­kė įta­ri­mus bu­vu­siam Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kui Eli­gi­jui Ma­siu­liui iš kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mon­do Kur­lians­kio pa­ėmus per 100 tūkst. eu­rų ky­šį už po­li­ti­nės par­ti­jos vei­ki­mą kon­cer­no nau­dai.

Par­ei­gū­nai taip pat įta­ria, kad R.Kur­lians­kis per tuo­me­tį Sei­mo na­rį bu­vu­sį „dar­bie­tį“ Vy­tau­tą Gap­šį už ky­šius sie­kė pa­veik­ti Dar­bo par­ti­jos na­rius, kad šie taip pat veik­tų kon­cer­no in­te­re­sų nau­dai.

By­lo­je įta­ri­mai pa­teik­ti ne tik R.Kur­lians­kiui, bet ir pa­čiam kon­cer­nui „MG Bal­tic“.

Dau­giau nei pu­sė mi­li­jar­do eu­rų pa­ja­mų per me­tus gau­nan­ti „MG Bal­tic“ yra vie­na di­džiau­sių vers­lo gru­pių Lie­tu­vo­je. Ji val­do al­ko­ho­lio, ži­niask­lai­dos, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, pre­ky­bos dra­bu­žiais, sta­ty­bos, lo­gis­ti­kos, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų, te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų vers­lus.